ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Սուրենի Խաչատրյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի աշխատակից

khachatryanarmine54@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն 

Կրթություն
1996-2001թթ.-Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տարրական կրթություն և դեֆեկտոլոգիա ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն՝ 2011 թվական 
Թեմա-«Նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատճառներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները»` ԺԹ 00.05 Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (տարիքային, մանկավարժական և հատուկ) մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ

2016 հունիսիս առ այսօր՝ Խ.Աբովյանի անվան Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2015 թվականից առ այսօր` Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն- գիտաշխատող
2014-2015 թթ. 2013 թվականից առ այսօր` «Շախմատ» ուսումնական առարկա դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստող-հոգեբան
2012-2016թթ. հունիս՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոն - դասախոս, հ.գ.թ., դոցենտ
2014-2015 թթ. Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամ` հոգեբան-մեթոդիստ` համատեղության կարգով
2012-2014 թթ. Ավանդական բժշկության համալսարան` դասախոս` համատեղության կարգով
2006-2012թթ. 2006-2012թթ. ք. Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոց-վարժարան` դասվար
2001-2006թթ.՝ 2001-2006թթ. ք. Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոց-վարժարան` լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Տարիքային հոգեբանություն, Նախադպրոցականների հոգեկանի զարգացման հիմնախնդիրները

Մագիստրատուրա՝ Ներառական կրթություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Կրտսեր դպրոցականի հոգեբանություն, Զարգացման հոգեբանություն, Հատուկ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված «Արդյոք հնարավոր է բացահայտել դեռահասության տարիքի ախտահարումները» խորագրով մասնագիտական դասընթաց, ք. Երևան, 2005թ., հոկտեմբերի 25
«Մեդիկոմ ՄՏԴ» գիտաարտադրական ընկերության կողմից կազմակերպված «Էգոսկոպ» հոգեբանական օբյելտիվ վերլուծությունների և թեստավորման համալիրի շհագործմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթաց, ք. Տագանրոգ, 2014թ., 23-29 մարտի
«Քայլ առ քայլ» ԲՀ կողմից կազմակերպված «Ծնողական կրթություն և նախապատրաստում դպրոցին» ծրագրի գնահատման նպատակով կազմակերպված գնահատողների վերապատրաստման դասընթաց ք. Երևան , 2008թ. նոյեմբերի 17-19
«Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանականերում կազմակերպված համագործակցային ուսումնառությանը նվիրված սեմինար, ք. Երևան,2006 թ. հուլիսի 3-5
«Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանականերում կազմակերպված չափորոշիչներին նվիրված սեմինար, ք. Երևան, 2006 թ. հուլիսի 18-19
ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի և ԱՄՆ-ի Տնտեսագիտական կրթության ազգային խորհրդի կողմից կազմակերպված «Տնտեսագիտական կրթությունը տարրական դասարաններում» սեմինար ք. Երևան, 01.02.2006-05.02.2006
Այռեքս (Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ) կազմակերպության կողմից կազմակերպված 2005 թ. սեպտեմբեր-2006 թ. մայիս ամիսներին փորձարարական դպրոցում Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման բազմաբաղադրիչ ծրագրի Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Ընկալում-զարգացում և ուսուցում- հաղորդակցում » սեմինարի հիմնական կուրս, ք. Երևան , 2002 թ., մայիսի 14-18
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Ընկալում-զարգացում և ուսուցում- հաղորդակցում » սեմինարի երկրորդ կուրս, ք. Երևան , 2002 թ., սեպտեմբերի 16-18
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից լոգոպեդների համար կազմակերպված «Լսելու դժվարություններով երեխաների հետ անցկացվող թերապիա» սեմինար, ք. Երևան , 2003 թ., սեպտեմբերի 25, 26, 29

Հրապարակումներ
1. Խաչատրյան Ա. Ս., Նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատճառները և դրա հաղթահարման ուղիները, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ, Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց,Երևան 2011, թիվ 5, 24-36 էջ
2. Խաչատրյան Ա. Ս., Ներառական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները գերական զգայության ակտիվացման պայմաններում ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ, Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց, Երևան 2011, թիվ 1
3. Խաչատրյան Ա. Ս., Հոգեշտկողական աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները ներառական կրթության պայմաններում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՄՊՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ, տեսություն և պրակտիկա, Երևան, «Մանկավարժ» հրատ, 2013, 107-110 էջ
4. Խաչատրյան Ա. Ս., Ներառական կրթության կազմակերպման և իրականացման նախնական պատկերացումների ուսումնասիորւթյուն, ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀՊՄՀ, Անընդհատ պրակտիակայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013, 68-78 էջ
5. Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Հ., Չոբանյան Լ., Ներառական ուսուցման իրականացման հիմնախնդրի առանձնահատկությունները, ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀՊՄՀ, Անընդհատ պրակտիակայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013, 167-171 էջ
6. Актуальные проявления учебных мотивов младших школьников, Труды Международной научной конференции 24-29 марта 2014, Том 2, Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство, Цахкадзор 2014, 128-131 ст
7. Պետրոսյան Ռ., Խաչատրյան Ա. Ս., Սարգսյան Ա., Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները և հաղթահարման հնարավորությունները «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-22) Երևան, 2014, 132-140 էջ
8. Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց,Երևան 2014, թիվ 1, 35-45 էջ
9. Проявления когнитивных функций ребенка и способы их развития Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, 359-362 ст
10. Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Տարածության և ժամանակի համարժեք ընկալումները՝ որպես Շախմատ ուսումնական առարկայի յուրացման ցուցանիշ, Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, 204-209 էջ
11. Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման փորձարարական ուսումնասիրում, V Միջազգային գիտաժողով Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, հոկտեմբեր 23-25, 2015թ., Երևան, 132-135 էջ
12. Խաչատրյան Ա., Առաքելյան Ա. Ներառական կրթության հանդեպ ծնողների դիրքորոշման ազդեցությունը նախադպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների վրա, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց, Երևան 2014, թիվ 1, 4-1
Պարգևներ- Ուսուցչի օրվա առթիվ երիտասարդ սերնդի կրթության և հայեցի դաստիարակության գործում մեծ ներդրում ունենալու կապակցությամբ շնորհակալագիր Ավան համայնքի ղեկավար տարոն Մարգարյանի կողմից, 04.10.2008

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն