ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Սուրենի Խաչատրյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի աշխատակից

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1996-2001թթ.-Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Տարրական կրթություն և դեֆեկտոլոգիա ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն-2011 թվական
Թեմա-«Նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատճառներն ու դրանց հաղթահարման ուղիները»` ԺԹ 00.05 Զարգացման և կրթության հոգեբանություն (տարիքային, մանկավարժական և հատուկ) մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2018-ից առ այսօր՝ Շախմատ գիտահետազոտական ինստիտուտ-ավագ գիտաշխատող
2015 թվականից 2018` Շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոն- գիտաշխատող
2014-2015 թթ. 2013 թվականից առ այսօր` «Շախմատ» ուսումնական առարկա դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստող-հոգեբան
2012 թվականից առ այսօր` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կրթության հոգեբանության /նախկինում՝ Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության/ ամբիոն - դասախոս, հ.գ.թ., դոցենտ
2014-2015 թթ. Հայաստանի շախմատի ակադեմիա հիմնադրամ` հոգեբան-մեթոդիստ` համատեղության կարգով
2012-2014 թթ. Ավանդական բժշկության համալսարան` դասախոս` համատեղության կարգով
2006-2012թթ. 2006-2012թթ. ք. Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոց-վարժարան, Գերմիոնա կրթահամալիր` դասվար
2001-2006թթ.՝ 2001-2006թթ. ք. Երևանի Գ.Ստարովոյտովայի անվան թիվ 177 դպրոց-վարժարան` լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ- Զարգացման հոգեբանություն, Մանկավարժական հոգեբանություն
Մագիստրատուրա-Խաղային թերապիայի հիմունքներ, Անձի ինքնորոշման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը- Զարգացման հոգեբանություն, Հատուկ հոգեբանություն, Կոգնիտիվ հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
ASPU Certificate of completion the intermediate English language training course/60 hours/2 ECTS/ corresponding to mixed-skill-based assessment level A2/B1/, 2022, February 2nd to March 23rd.
The Chicago School of Proffesional Psychology Certificate of completion Strategies for Supporting the Armenian Post-War Population and Their Famillies, 21.03. 2022
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի կողմից կազմակերպված «Արդյոք հնարավոր է բացահայտել դեռահասության տարիքի ախտահարումները» խորագրով մասնագիտական դասընթաց, ք. Երևան, 2015թ., հոկտեմբերի 25
«Մեդիկոմ ՄՏԴ» գիտաարտադրական ընկերության կողմից կազմակերպված «Էգոսկոպ» հոգեբանական օբյելտիվ վերլուծությունների և թեստավորման համալիրի շհագործմանն ուղղված վերապատրաստման դասընթաց, ք. Տագանրոգ, 2014թ., 23-29 մարտի
«Քայլ առ քայլ» ԲՀ կողմից կազմակերպված «Ծնողական կրթություն և նախապատրաստում դպրոցին» ծրագրի գնահատման նպատակով կազմակերպված գնահատողների վերապատրաստման դասընթաց ք. Երևան , 2008թ. նոյեմբերի 17-19
«Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանականերում կազմակերպված համագործակցային ուսումնառությանը նվիրված սեմինար, ք. Երևան,2006 թ. հուլիսի 3-5
«Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանականերում կազմակերպված չափորոշիչներին նվիրված սեմինար, ք. Երևան, 2006 թ. հուլիսի 18-19
ՀՀ ԿԳՆ Կրթության ազգային ինստիտուտի և ԱՄՆ-ի Տնտեսագիտական կրթության ազգային խորհրդի կողմից կազմակերպված «Տնտեսագիտական կրթությունը տարրական դասարաններում» սեմինար ք. Երևան, 01.02.2006-05.02.2006
Այռեքս (Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ) կազմակերպության կողմից կազմակերպված 2005 թ. սեպտեմբեր-2006 թ. մայիս ամիսներին փորձարարական դպրոցում Հայաստանում ուսումնական ծրագրերի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման բազմաբաղադրիչ ծրագրի Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթաց
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Ընկալում-զարգացում և ուսուցում- հաղորդակցում » սեմինարի հիմնական կուրս, ք. Երևան , 2002 թ., մայիսի 14-18
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից կազմակերպված «Ընկալում-զարգացում և ուսուցում- հաղորդակցում » սեմինարի երկրորդ կուրս, ք. Երևան , 2002 թ., սեպտեմբերի 16-18
ԱրԲես առողջության կենտրոնի կողմից լոգոպեդների համար կազմակերպված «Լսելու դժվարություններով երեխաների հետ անցկացվող թերապիա» սեմինար, ք. Երևան , 2003 թ., սեպտեմբերի 25, 26, 29

Հրապարակումներ
1. Խաչատրյան Ա. Ս., Նախադպրոցականների և կրտսեր դպրոցականների խոսքի թերզարգացման հոգեբանական պատճառները և դրա հաղթահարման ուղիները, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ, Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց,Երևան 2011, թիվ 5, 24-36 էջ
2. Խաչատրյան Ա. Ս., Ներառական կրթության կազմակերպման առանձնահատկությունները գերական զգայության ակտիվացման պայմաններում ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ, Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց, Երևան 2011, թիվ 1
3. Խաչատրյան Ա. Ս., Հոգեշտկողական աշխատանքների կազմակերպման առանձնահատկությունները ներառական կրթության պայմաններում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՄՊՀ-ի 90 ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Նոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ, տեսություն և պրակտիկա, Երևան, «Մանկավարժ» հրատ, 2013, 107-110 էջ
4. Խաչատրյան Ա. Ս., Ներառական կրթության կազմակերպման և իրականացման նախնական պատկերացումների ուսումնասիորւթյուն, ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀՊՄՀ, Անընդհատ պրակտիակայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013, 68-78 էջ
5. Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Հ., Չոբանյան Լ., Ներառական ուսուցման իրականացման հիմնախնդրի առանձնահատկությունները, ՀՀ ԿԳՆ, ԳՊԿ, ՀՊՄՀ, Անընդհատ պրակտիակայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013, 167-171 էջ
6. Хачатрян А․, Актуальные проявления учебных мотивов младших школьников, Труды Международной научной конференции 24-29 марта 2014, Том 2, Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство, Цахкадзор 2014, 128-131 ст
7. Պետրոսյան Ռ., Խաչատրյան Ա. Ս., Սարգսյան Ա., Կրտսեր դպրոցականի ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները և հաղթահարման հնարավորությունները «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, N 2-3 (21-22) Երևան, 2014, 132-140 էջ
8. Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուշադրության կենտրոնացվածության դժվարությունները «Շախմատ» ուսումնական առարկայի դասավանդման գործընթացում, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց,Երևան 2014, թիվ 1, 35-45 էջ
9. Хачатрян А․, Проявления когнитивных функций ребенка и способы их развития Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, 359-362 ст
10. Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Տարածության և ժամանակի համարժեք ընկալումները՝ որպես Շախմատ ուսումնական առարկայի յուրացման ցուցանիշ, Международная научная конференция, «Современные проблемы развития науки и образования», Ереван 2014, 13-15 октября, Сборник научных статей, 204-209 էջ
11. Կարապետյան Վ., Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Ուշադրության և խոչընդոտների հանդեպ կայունության գնահատման փորձարարական ուսումնասիրում, V Միջազգային գիտաժողով Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները, հոկտեմբեր 23-25, 2015թ., Երևան, 132-135 էջ
12. Խաչատրյան Ա., Առաքելյան Ա. Ներառական կրթության հանդեպ ծնողների դիրքորոշման ազդեցությունը նախադպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների վրա, ՀՀ ԿԳՆ, ԿԱԻ Գիտամեթոդական ամսագիր, Ընտանիք և դպրոց, Երևան 2014, թիվ 1, 4-1
13. Khachatryan A., Sargsyan A․, Chess research laboratory, International
Conference, Chess in Schools, 17-18 October, Erevan 2014
14. ․ Хачатрян А․, Саргсян А․, Лпутян Г․, Экспериментальное исследование интеллектуальной лабильности младших школьников, Интеграция науки и образования в xxi веке: психология, педагогика, дефектология, Сборник научных трудов, Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Интеграция науки и образования в XXI веке:
психология, педагогика, дефектология», САРАНСК 2015, 260-264
15. Хачатрян А․, Саргсян А․, Лпутян Г․Результаты психологических исследований Центра образовательных исследований Шахмат Республики Армения, Гуманитарные основания социального прогресса: Россия и современность, Международная научно-практическая конференция, Часть 6, Москва 2016, 154-159
16, Խաչատրյան Ա., Սարգսյան Ա., Լպուտյան Գ․, «Շախմատ» ուսումնական առարկայի ինտելեկտուալ լաբիլության փորձարարական ուսումնասիրություն, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԿԱԻ
Ընտանիք և դպրոց, Գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 1, Երևան 2016, 30-35
17․ Խաչատրյան Ա․, Թովմասյան Վ․, <<Շախմատ>> ուսումնական առարկայի հանդեպ ծնողների դիրքորոշման ազդեցությունը՝ կրտսեր դպրոցականների սոցիալական ինտելեկտի զարգացման մակարդակի վրա, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԿԱԻ, Ընտանիք և դպրոց, Գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2, Երևան 2016, 40-47
18․ Խաչատրյան Ա․, Ասլանյան Մ․ Նախադպրոցականների միջանձնային հարաբերությունների բարելավման գործըթնացը ներառական կրթության իրականացման պայմաններում, ՀՀ ԿԳՆ, ՀՀ ԿԱԻ, Ընտանիք և դպրոց, Գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 2, Երևան 2016
19․ Խաչատրյան Ա․, Մանկական աուտիզմով երեխաների հոգեկան գործընթացների զարգացման առանձնահատկությունները, <<Հայաստանը տարածաշրջանային գիտակրթական կենտրոն>> խորագրով միջազգային գիտաժողով ` նվիրված Սանահինի համալսարանի 1050-ամյակին, Երևանի Հյուսիսային համալսարան, 2016 նոյեմբերի 22-23
20․ Կարապետյան Վ․, Խաչատրյան Ա․, Սարգսյան Ա․, Շախմատ ուսումնական առարկան արդյունավետ դարձնելու հետաքրքիր փորձ, Շախմատի կրթական հետազոտություններ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, ՀՊՄՀ, Երևան 2015
21․ Խաչատրյան Ա․, Պետրոսյան Ն․, Ուսուցչի հուզական ինտելեկտի ազդեցությունը սովորողների ուսումնական դրդապատճառների վրա, Международной научной конференции «Современные проблемы развития науки и образования»: Отправляем заявку и статью по направлению- Инновационные подходы к системе управления образованием и наукой.
РАУ, 2016
22․ R. Mirzakhanyan , S. Gevorgyan, A. Khachatryan, An Adequate Perception on Attention Towards Stability and Obstacles of Space and Time, as an Assimilate Record of an Academic Chess, Sociology study, Volume 6, Number 7, July 2016 (Serial Number 62)
23․ Хачатрян А․, Саргсян А․, Лпутян Г․, Экспериментальное исследование регуляции произвольных движений, Всероссийская с международным участием
научно-практическая конференция «Интеграция науки и образования в XXI веке:
психология, педагогика, дефектология», 2017 г., г. Саранск (Россия), 299-305
24․ Хачатрян А․, Саргсян А․, Лпутян Г․, Скорость принятия решений как критерий освоения учебного предмета “Шахматы”, Հայ-Ռուսական համալսարան, «Հայաստան-25» 11-րդ Տարեկան գիտաժողով, դեկտեմբերի 5-9, Одиннадцатая Годичная Научная Конференция РАУ, 5-9 декабря 2016 г. Российско-Армянский университет
25․ Хачатрян А․, Саргсян А․, Лпутян Г․, Культура шахматного мышления младших школьников, Пропедевтика инженерной культуры обучающихся в условиях модернизации образования.
Сборник материалов всероссийской научно-практической конференции с международным участием. 7-8 декабря 2016г., Челябинск 2017 г.

Պարգևներ- Ուսուցչի օրվա առթիվ երիտասարդ սերնդի կրթության և հայեցի դաստիարակության գործում մեծ ներդրում ունենալու կապակցությամբ շնորհակալագիր Ավան համայնքի ղեկավար տարոն Մարգարյանի կողմից, 04.10.2008

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0001-8933-0433 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն