ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզան Ռուդոլֆի Խաչատրյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

khachatryanruzan47@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն 
1995-2000թթ. Հովհ. Թումանյանի անվ. Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Բանասիրական ֆակուլտետի օտար լեզուների անգլիական բաժին:
Անգլերեն և գերմաներեն լ լեզուների ուսուցչի որակավորում:

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեման`«Հնչարտաբերական իրազեկության զարգացումը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», 2012թ-ին մ.գ.թ. /002 մասնագիտական խորհուրդ/,

Աշխատանքային փորձ
2000-2004 Հովհ. Թումանյանի անվ. Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտի Բանասիրական ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոն /դասախոս/
2004 - առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն /դասախոս/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Գործնական հնչյունաբանություն 1-ին կուրս,Տեսական և գործնական հնչյունաբանությու 2-րդ կուրս

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակներ

Անգլերենի դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն /հնչյունաբանություն/

Վերապատրաստումներ
• Oxford Teacher’s Academy, 05-06 June, 2007
• VSPI, June 3, 2011
• Բրիտանական Խորհրդի Հայաստանյան մասնաճյուղի կողմից կազմակերպված կոնֆերանս /conducted by Mr. Jerry Prosser on May 7 and 8/ 2014

Հրապարակումներ
1.«Ունկնդրման առանձնահատկությունները մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», Բանբեր, Գիտական Աշխատություններ 2, Վանաձոր 2007, 245-248 էջեր:

2.«Ունկնդրումը` որպես օտար լեզվի հնչյունաբանության բուհական ուսուցման հիմնարար բաղադրիչ», Մանկավարժական Միտք ժողովածու 1, Զանգակ հրատարակչություն, 2008, Երևան,109-115 էջեր:

3.«Հնչյունական համակարգի ուսուցման առանձնահատկությունները մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», ‘’Մխիթար Գոշ’’ գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ ժողովածու 2 , 2008, 93-95 էջեր:

4.«Անգլերենի և հայերենի` ուղղություն ցույց տվող հարադիր բայերի համեմատական քննություն», «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական հանդես հասարակական գիտություններ ժողովածու 4 , 2006, 70-74 էջեր:

5. «Անգլերեն և հայերեն հնչյունաբանությունների զուգադրական-վերլուծական գիտելիքների դերը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 2011, 31-38 էջեր:
6. «Ունկդրվող տեքստերի ընտրության առանձնահատկությունները մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», Մանկավարժական միտք, Զանգակ, 2011, 191-197 էջեր:
7.«Ունկնդրման առաջադրանքների ընտրության և գնահատման ընթացակարգերն անգլերենի մասնագիտականդասընթացում», Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտ, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր 2011, 272-288 էջեր:

8. «Հնչյունների ունկնդրման հիմնախնդիրը մասնագիտական անգլերենի դասընթացում», Մանկավարժական միտք, Զանգակ, 1-2, 2013, Էջ 99-109

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-8393-4014 

Լեզուներ՝ անգլերեն, գերմաներեն, ռուսերեն` ազատ