ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Լիպարիտի Խալաթյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

khalatyangayane01@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ /հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1989-1992թթ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ ասպիրանտ
• 1973-1983թթ Բանասիրականֆակուլտետ, հայ-ռուսականբաժին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Տրոհվող լրացումների ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում», մասնագիտական խորհուրդ՝ հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 0550402, մասնագիտություն` 13.00.02 հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Աշխատանքային փորձ
1990թ.առայսօր հայոց լեզվի և նրադասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1989-2010թթ.Նար-Դոսի անվան հ.114 միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1984թ-1989թ Ղ. Աղայանի անվան հ.63 միջնակարգ դպրոցում հայոցլեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Ժամանակակից հայոցլեզու (ձևաբանություն)
• Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
• Հայոց լեզվի դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` ժամանակակից հայոց լեզու «մեթոդաբանություն» ոճագիտություն

Անդամակցություն
• 2000թ. առայսօր բանասիրական ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
• 2012թ. առայսօր դպրոցականների առարկայական հանրապետական օլիմպիադայի նախագահ
• 2012թ. առայսօր հայոց լեզու և հայ գրականություն պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարանի համահեղինակ

Հրապարակումներ
1. Հայոց լեզու և հայ գրականություն, թեստերի ժողովածու, Երևան, 2011թ:
2. Թելադրության բնագրերի ժողովածու,Երևան, 2012:
3. Հայերենագիտական դպրոցական ընդարձակ բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2014
4. Երկխոսությունների կառուցվածքային հարցերի քննություն ըստ Հ. Թումանյանի պատմվածքների, Երևան, 2014
5. Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (հանրապետական գիտաժողով), Երևան, 2013
6. Բարբառային-ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողավածուի երկխոսություններում (միջազգային գիտաժողով), Երևան, 2015
7. Լեզու և կրթություն 4 , Երևան 2012, Երկխոսությունների ոճական մի քանի հարցերի քննություն ըստ Թումանյանի պատմվածքների էջ 9-17
8.Հայագիտական հանդես 2(30)-Երևան 2015, Մեծ գիտնականը և մանկավարժը, էջ 164-173
9.Գիտական տեղեկագիր 1 (23), Ժողովրդախոսակցական-բարբառային քերականական ձևերի դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Դավոն>> պատմածքում էջ 58-67
10.Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները- Երևան 2015, Բարբառային- ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Մարութա սարի ամպերը >> ժողովածուի երկխոսություններում, էջ113-122
11.European Journal of Education and Applied Psychology-2017, (համահեղինակությամբ), Ազգային կրթական գործընթացներ էջ 21-26
12. Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Երևան Լինգվա 2013, Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (Ըստ Ա. Նալչաջյանի <<Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ>> գրքի)
13. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. հնչյունաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
14. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. բառագիտություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
15. Հայոց լեզու և հայ գրականություն 2018թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 4, Երևան, 2018, 300 էջ (Համահեղինակներ՝ Մ. Հալաջյան, Լ. Թելյան, Ա. Աբաջյան, Ա. Ջրբաշյան և ուրիշներ):
16. Տեսական և գործնական հայոց լեզու (ձևաբանություն) բուհական ձեռնարկ Երևան, 2018, 293 էջ (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
17. Տեսական և գործնական հայոց լեզու (հնչյունաբանություն, բառագիտություն) բուհական ձեռնարկ, Երևան, 2018, 88 էջ (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
18. Ներգործական բայերի սեռային դրսևորումները հարադրավոր բայերի կազմում, ՀՊՄՀ «Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Վ. Ա. Քոսյանի ծննդյան 90-ամյակին», Երևան, 2017, էջ 136-150:
19. Դարձվածքների ուսուցմանն օժանդակող կաղապարներ,գծապատկերներ և առաջադրվող վարժություններ, ‹‹Ակունք›› գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, Երևան, 2018, էջ 104-115 (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):
20. Պատվական Խաչատրյանի «Հայոց լեզվի մեթոդիկայի ժամանակակից հարցեր» ձեռնարկի հիմնադրույթները արդի կրթական համակարգում, Հանրապետական գիտական նստաշրջան՝ նվիրված ՀՊՄՀ հիմնադրման 95-ամյակին, Երևան, 2018, էջ 27-41:
21. Ժողովրդախոսակցական-բարբառային ձևաբանական իրողությունների ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողովածուի երկխոսություններում, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ «Հայագիտական հանդես», №2 (44), 2019, էջ 17-27:
22. Գոյականական դարձվածային միավորների ներկապակցական հարաբերությունների տիպերը, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, Լեզվաբանական տերմինաբանության հարցեր, պրակ Ա, Երևան, 2020, էջ 81-91:
23. Քերականական սեռի տեղաշարժերը և կրկնասեռությունը՝ ըստ Ա.Ա.Աբրահամյանի տեսության, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր նվիրված Ա. Ա. Աբրահամյանի ծննդյան 100-ամյակին, Երևան 2020, էջ 35-47:
24. Вспомогательные материалы, таблицы, предлагаемые упражехия, способствующие изучению заимствований, Научно-методический и теоретческий журнал, Социосвера, N4, 2019, էջ 98-104 (Համահեղինակ՝ Ռ. Ջուլֆայան):

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1182-207X 

Պարգևներ
2003թ. «Խ. Աբովյանի անվան հուշամեդալ» աշխատանքային գործունեության համար

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն