ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Լիպարիտի Խալաթյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսորի պ/կ

khalatyangayane01@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ /հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 1989-1992թթ «Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա» մասնագիտությամբ ասպիրանտ
• 1973-1983թթ Բանասիրականֆակուլտետ, հայ-ռուսականբաժին, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Տրոհվող լրացումների ուսուցումը միջնակարգ դպրոցում», մասնագիտական խորհուրդ՝ հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա 0550402, մասնագիտություն` 13.00.02 հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա

Աշխատանքային փորձ
1990թ.առայսօր հայոց լեզվի և նրադասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1989-2010թթ.Նար-Դոսի անվան հ.114 միջնակարգ դպրոցում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի
1984թ-1989թ Ղ. Աղայանի անվան հ.63 միջնակարգ դպրոցում հայոցլեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Ժամանակակից հայոցլեզու (ձևաբանություն)
• Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
• Հայոց լեզվի դասավանդման ժամանակակից մեթոդաբանություն
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` ժամանակակից հայոց լեզու «մեթոդաբանություն» ոճագիտություն

Անդամակցություն
• 2000թ. առայսօր բանասիրական ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ
• 2012թ. առայսօր դպրոցականների առարկայական հանրապետական օլիմպիադայի նախագահ
• 2012թ. առայսօր հայոց լեզու և հայ գրականություն պետական ավարտական և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարանի համահեղինակ

Հրապարակումներ
1. Հայոց լեզու և հայ գրականություն, թեստերի ժողովածու, Երևան, 2011թ:
2. Թելադրության բնագրերի ժողովածու,Երևան, 2012:
3. Հայերենագիտական դպրոցական ընդարձակ բառարան-տեղեկատու, Երևան, 2014
4. Երկխոսությունների կառուցվածքային հարցերի քննություն ըստ Հ. Թումանյանի պատմվածքների, Երևան, 2014
5. Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (հանրապետական գիտաժողով), Երևան, 2013
6. Բարբառային-ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի «Մարութա սարի ամպերը» ժողավածուի երկխոսություններում (միջազգային գիտաժողով), Երևան, 2015

7. Լեզու և կրթություն 4 , Երևան 2012, Երկխոսությունների ոճական մի քանի հարցերի քննություն ըստ Թումանյանի պատմվածքների էջ 9-17
8.Հայագիտական հանդես 2(30)-Երևան 2015, Մեծ գիտնականը և մանկավարժը, էջ 164-173
9.Գիտական տեղեկագիր 1 (23), Ժողովրդախոսակցական-բարբառային քերականական ձևերի դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Դավոն>> պատմածքում էջ 58-67
10.Արդի բանասիրության հիմնախնդիրները- Երևան 2015, Բարբառային- ժողովրդախոսակցական բառաշերտի ոճական դրսևորումները Մ. Գալշոյանի <<Մարութա սարի ամպերը >> ժողովածուի երկխոսություններում, էջ113-122

11.European Journal of Education and Applied Psychology-2017, (համահեղինակությամբ), Ազգային կրթական գործընթացներ էջ 21-26
12. Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-Երևան Լինգվա 2013, Հոգեբանական տերմինների իմաստակառուցվածքային քննություն (Ըստ Ա. Նալչաջյանի <<Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ>> գրքի)
13. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. հնչյունաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
14. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. բառագիտություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017
15. Ծրագիր ժամանակակից հայոց լեզվի. ձևաբանություն, Ե., Հեղինակային տպագրություն, 2017 

 

Պարգևներ
2003թ. «Խ. Աբովյանի անվան հուշամեդալ» աշխատանքային գործունեության համար

Լեզուներ` ռուսերեն, ֆրանսերեն