ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալբերտ Արմենակի Խառատյան
10.02.2016

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

kharatyanalbert16@aspu.am

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր/Հայոց պատմության ամբիոն

Կրթություն 1959-1964 Երևանի պետհամալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ
1968-1972 հայցորդ ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Գիտական աստիճան
1972-բանասիրական գիտությունների թեկնածու, թեման՝ «Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլը (XIX դ. 60-ական թթ.)»
1986-պատմական գիտությունների դոկտոր, թեման՝ «Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ պարբերական մամուլում (1840-1900)»
Գիտական կոչում
2010-ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, 2009՝ պրոֆ.

Աշխատանքային փորձ
1974-ից մինչև օրս՝ դասախոսական աշխատանք Երևանի տարբեր բուհերում, 2011-ից՝ Երևանի պետական մանկավարժական համալսարան, հայոց պատմության ամբիոն
1985-1988` ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող, 1988-ից ցայսօր՝ ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» հանդեսի գլխավոր խմբագիր
1992-ից ցայսօր, ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, Հայ հասարակական-քաղաքական մտքի և մամուլի պատմության բաժնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝«Օսմանյան Թուրքիայի հայկական գաղթօջախներ»
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ պարբերական մամուլի և հասարակական – քաղաքական մտքի պատմություն, Օսմանյան Թուրքիայի հայ մամուլի պատմություն, Արևմտահայ հատվածի պատմություն:
Անդամակցություն
«Հայաստանի պատմագետների ընկերակցություն» հասարակական կազմակերպություն
Մասնակցությունը գիտաժողովներին
Միջազգային 6 և հանրապետական 10 մասնագիտական գիտաժողովներ

Հրապարակումներ
6 մենագրություն, 2 մատենագիտական աշխատություն, ավելի քան 150 հոդված. ստորև՝ մենագրություններ և 2011-2015 թթ. հրատարակված հոդվածներ.
Ա. Մենագրություններ
1. Արևմտահայ մամուլը և գրաքննությունը Օսմանյան Թուրքիայում, Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1989:
2. Հասարակական միտքը Զմյուռնիայի հայ մամուլում (1840-1900), Ե., ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 1995:
3. Կոստանդնուպոլսի հայ գաղթօջախը XV-XVII դդ., Ե., Երևանի պետ. Համալս. հրատ., 2007:
4. Արևմտահայ մամուլն իր պատմության ավարտին (1900-1922), Ե., ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի հրատ., 2015:

Բ. Հոդվածներ

1. Տիգրան Հարություն Տետեյան (կենսագրական), «Գիտության , աշխարհում», 2011, N4, էջ 10-14:
2. «Մարմնամարզ» հանդեսը (1911-1914), «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2011, N3, էջ 62-76:
3. Լեոն՝ հայ մամուլի պատմաբան, «Լրաբեր հաս. գիտ.», 2013, N3:
4. Թանզիմաթը և ազգային սահմանադրությունը թուրքական պատմագիտության մեկնաբանությամբ, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», 2011, N 2, էջ 174-180:
5. The Armenian Commonities of Smyrna and the Aegean Region froom Middle Ages to the Ninteenth Centuru – Tanzimat – Armenian Smyrna|Izmir. The Aegean Region Communities (Mazda Publishers, California 2012), pp. 55-81.
6. Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, «Լրաբեր հաս. գիտ.», 2012, N1, էջ 336-342 (գրախոս.):
7. Հումանիզմը և հասարակական բարեշրջումը Մ. Մամուրյանի փիլիսոփայական հայացքներում: <<Պատմա-բանասիրական հանդես>>, 2012, N2, էջ 38-45:
8. «Հանրագիտակ» հանդեսը, «Գիտության աշխարհում», 2012, N4, էջ 2-7.
8. Զմյուռնիայի հայ գաղթօջախը (XVIII դ. II կես-1922),«Լրաբեր հաս. գիտ.», 2013, N1, էջ 85-98:
9. Ամիրաների դասը Կ. Պոլսի հայ համայնքում, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2013, N1, էջ 22-28:
10. Արևմտահայ մամուլը XX դարի I քառորդին, «Լրաբեր հաս. գիտ.», 2013, N3, էջ 89-96:
11. Թերզեան Պ., «Արևի» արաբերէն ամսօրեայ յաւելուածը, Առաջաբան, Կահիրէ, 2014, էջ 9-15:
12. Զմյուռնահայ մամուլի տպարանները, «Հայկական տպագրությունը դարերի միջով»(հոդվածների ժողովածու, համահեղինակ), Երևան, 2014: 90. «Արևելյան մամուլ» թերթը (1919-1922), «Պատմա-բանասիրական հանդես», 2014, N3:
13. «Մասիս» գրական շաբաթաթերթը, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ», 2014, N2, էջ 136-143:
14. Հայոց պատմություն, հ. II, գիրք II, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հրատ., Երևան, 2014 (համահեղինակ), էջ 703-721:
15. Արևմտահայ մամուլը ցեղասպանության տարիներին, «Լրաբեր հաս. գիտ.», 2015, NI, էջ 91-100:
16. Զաքարյան Ա., Սերգեյ Գորոդեցկին Արևմտյան Հայաստանում և Անդրկովկասում 1918-1920 թթ., «Լրաբեր հաս. գիտ.», 2015, N3:
17. Հայոց պատմություն, հ. III, գիրք երկրորդ, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հրատ., Երևան, 2015 (համահեղինակ), էջ 252-290, 300-317: