ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բորիս Արտյոմի Խոդերյան
18.02.2016

Տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

khoderyanboris34@aspu.am

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ

Կրթություն 1986թ Փայտի մեխանիկական մշակման կենտրոնական գիտահետա-զոտական ինստիտուտ, առկա ասպիրանտուրա, քաղաք Արխանգելսկ ՌԴ:
1978թ Սիբիրյան տեխնոլոգիական ինստիտուտ քաղաք Կրասնոյարսկ ՌԴ, ինժեներ տեխնոլոգ:

Գիտական աստիճան 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզի թեման՝ «Կորագիծ աերոստատիկական հենակներով ժապավենասղոցային հաստոցի հիմնական ցուցանիշների հիմնավորումը» Մոսկովյան Անտառատեխնիկական ինստիտուտի խորհուրդ 10.04.1987թ. արձանագրություն №22, շիֆրը 05.21.05-Փայտամշակման արտադրության տեխնոլոգիա և սարքավորումներ, փայտագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-առ այսօր, ՀՊՄՀ-ի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ,
2008-2012թթ ՀՊՄՀ-ի ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամ-բիոնի վարիչ,
2005-2008 թթ ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2002-2005 թթ ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դա-սախոս,
1992-1996 թթ Հայանտառարդի ՀՆԿՏԲ-գլխավոր ինժեներ,
1986-1992 թթ Հայանտառարդի ՀՆԿՏԲ-ի ավագ ինժեներ, առաջատար կոնս-տրուկտոր, բաժնի վարիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ – Փայտամշակում (ընտրովի դասընթաց), Ագրոտեխնիկական մեքենաներ, Տեխնիկական ստեղծագործություն և արդյունաբերական դիզայն:
Մագիստրատուրա - Տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի զարգացման պատմություն, Ավանդական և ժամանակակից ակտիվ կրթական մեթոդները տեխնոլոգիայի ուսուց-ման գործընթացում, Տեխնոլոգիա առարկայի կրթակարգը և չափորոշիչը (ընտրովի դասընթաց), Արդյունաբերական դիզայն, Արդի գիտատեխնիկական խնդիրները տեխնոլոգիական կրթության համակարգում (ընտրովի դասընթաց), «Ժամանակակից ակտիվ կրթական մեթոդները տեխնոլոգիայի ուսուցման գործընթացում», «Կրթական գործընթացների տեխնոլոգիականացում»,  «Գիտության նվաճումները տեխնոլոգիական գործընթացներում»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Սովորողների տեխնիկական մտածողության զարգացման գործոնները: Օդային-գազային քսուքների կիրառումը մշակող հաստոցների կառուցվածքում: Միջառարկայական կապերը տեխնիկական ստեղծագործության մեջ, Օդային-գազային քսուքների կիրառումը մշա­կող հաստոցների կառուցվածքում:

Վերապտրաստումներ 2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, հավաստագիր N 0012-15

Անդամակցություն –ՀՀ մեխանիկների միության անդամ

Հրապարակումներ(վերջին տարիների)
1.Ա.Մարգարյան, Բ.Խոդերյան, Մ.Կիրակոսյան–Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում: Տեխնիկ.-Եր.; Տիգրան Մեծ.2012. 304 էջ.:
2.Ա.Մարգարյան, Բ.Խոդերյան, Մ.Կիրակոսյան–Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում: Դասախոսի ձեռնարկ.-Եր.; Տիգրան Մեծ. 2012. 47 էջ:
3.Բ.Ա. Խոդերյան, Ա.Հ. Հարությունյան, Գ.Ա. Տաբիրյան, Տ.Վ. Երզնկյան «Փայտանյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները» թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները, ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր N2(19), Մանկավարժ հրատ., - Երևան, - 2013.: Էջ72-76:
4.Բ.Ա. Խոդերյան և ուրիշներ Միջառարկայական կապերը էլեկտրամեխանիկական կոնստրուկտավորման գործընթացում, ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր N2-3(21-22), Մանկավարժ հրատ.,-Երևան,-2014.: Էջ120-124:
5.Բ. Խոդերյան, Մ. Հունանյան «Օդային քսուքի կիրառումը տեխնոլոգիական հաստոցների մեջ», ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր (2012թ. դեկտեմբերի 14), Երևան 2014, էջ350-355,

6. Ս.Հովսեփյան, Բ.Խոդերյան Ներառական կրթության առանձնահատկությունները «Տեխնոլոգիայի» դասերին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /2014թ. դեկտեմբերի 14/ Մանկավարժ 2014թ., էջ 337–341։ 
7. Խոդերյան Բ., Հովհաննիսյան Ա., Հովհաննիսյան Հ. Սովորողների տեխնիկական մտածողության և տարածական պատկերացման զարգացման գործոնները, «Տեխնոլոգիա» կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները գիտաժողովի գիտական զեկույցների ժողովածու, ՀՊՄՀ, Եր. 25-26 նոյեմբերի 2015թ. «Լուսաբաց» հրատ.:

Լեզուներ  ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)