ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Բորիս Արտյոմի Խոդերյան
18.02.2016

Տեխ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

khoderyanboris34@aspu.am

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ


Կրթություն

1986թ Փայտի մեխանիկական մշակման կենտրոնական գիտահետա-զոտական ինստիտուտ, առկա ասպիրանտուրա, քաղաք Արխանգելսկ ՌԴ:
1978թ Սիբիրյան տեխնոլոգիական ինստիտուտ քաղաք Կրասնոյարսկ ՌԴ, ինժեներ տեխնոլոգ:

Գիտական աստիճան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու
Թեկնածուական թեզի թեման՝ «Կորագիծ աերոստատիկական հենակներով ժապավենասղոցային հաստոցի հիմնական ցուցանիշների հիմնավորումը» Մոսկովյան Անտառատեխնիկական ինստիտուտի խորհուրդ 10.04.1987թ. արձանագրություն №22, շիֆրը 05.21.05-Փայտամշակման արտադրության տեխնոլոգիա և սարքավորումներ, փայտագիտություն:

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-առ այսօր, ՀՊՄՀ-ի Տեխնոլոգիական կրթության ամբիոնի դոցենտ,
2008-2012թթ ՀՊՄՀ-ի ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամ-բիոնի վարիչ,
2005-2008 թթ ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ,
2002-2005 թթ ը/տ առարկաների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դա-սախոս,
1992-1996 թթ Հայանտառարդի ՀՆԿՏԲ-գլխավոր ինժեներ,
1986-1992 թթ Հայանտառարդի ՀՆԿՏԲ-ի ավագ ինժեներ, առաջատար կոնստրուկտոր, բաժնի վարիչ:
1978–1981թթ Բրատսկի արդյունաբերական ինստիտուտ(ՌԴ Իրկուտսկի մարզ), Փայտամշակման տեխնոլոգիա ամբիոնի ասիստենտ։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրաիտ–Ագրոտեխնիկական մեքենաներ, Ավտոմոբիլ, Սննդի պատրաստման տեխնոլոգիա, Տեխնիկական ստեղծագործություն և արդյունաբերական դիզայն:
Մագիստրատուրա - Տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի զարգացման պատմություն, Ավանդական և ժամանակակից ակտիվ կրթական մեթոդները տեխնոլոգիայի ուսուց-ման գործընթացում, Արդյունաբերական դիզայն, «Ժամանակակից ակտիվ կրթական մեթոդները տեխնոլոգիայի ուսուցման գործընթացում», «Կրթական գործընթացների տեխնոլոգիականացում», «Գիտության նվաճումները տեխնոլոգիական գործընթացներում»:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Սովորողների տեխնիկական մտածողության զարգացման գործոնները: Միջառարկայական կապերը տեխնիկական ստեղծագործության մեջ:

Վերապտրաստումներ
1. 2015թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, հավաստագիր N 0012-15,
2. 12–13 մայիսի 2022թ. XVIII Միջազգային գիտա–գործնական կոնֆերանս, ք. Խարկով, ՈՒկրաինա, հավաստագիր։

Անդամակցություն
ՀՀ մեխանիկների միության անդամ

Հրապարակումներ (վերջին տարիների), իսկ ընդհանուրը 63։
1.Ա.Մարգարյան, Բ.Խոդերյան, Մ.Կիրակոսյան Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում: Տեխնիկ.-Եր.; Տիգրան Մեծ.2012. 304 էջ.:
2.Ա.Մարգարյան, Բ.Խոդերյան, Մ.Կիրակոսյան–Գյուղատնտեսական մեքենաների և սարքավորումների շահագործում և նորոգում: Դասախոսի ձեռնարկ.-Եր.; Տիգրան Մեծ.2012.47էջ:
3.Բ.Ա. Խոդերյան, Ա.Հ. Հարությունյան, Գ.Ա. Տաբիրյան, Տ.Վ. Երզնկյան «Փայտանյութի ֆիզիկամեխանիկական հատկությունները» թեմայի դասավանդման առանձնահատկությունները, ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր N2(19), Մանկավարժ հրատ., - Երևան, - 2013.: Էջ72-76:
4.Բ.Ա. Խոդերյան և ուրիշներ Միջառարկայական կապերը էլեկտրամեխանիկական կոնստրուկտավորման գործընթացում, ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր N2-3(21-22), Մանկավարժ հրատ.,-Երևան,-2014.Էջ120-124:
5.Բ. Խոդերյան, Մ. Հունանյան «Օդային քսուքի կիրառումը տեխնոլոգիական հաստոցների մեջ», ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութեր (2012թ. դեկտեմբերի 14), Երևան 2014, էջ350-355,
6. Ս.Հովսեփյան, Բ.Խոդերյան Ներառական կրթության առանձնահատկությունները «Տեխնոլոգիայի» դասերին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու /2014թ. դեկտեմբերի 14/ Մանկավարժ 2014թ., էջ 337–341։
7. Խոդերյան Բ., Հովհաննիսյան Ա., Հովհաննիսյան Հ. Սովորողների տեխնիկական մտածողության և տարածական պատկերացման զարգացման գործոնները, «Տեխնոլոգիա» կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները գիտաժողովի գիտական զեկույցների ժողովածու, ՀՊՄՀ, Եր. 25-26 նոյեմբերի 2015թ. «Լուսաբաց» հրատ.:
8.Խոդերյան Բ., Վարդանյան Ս. Մեթոդական ուղեցույց հանրակրթական դպրոցի<<Տեխնոլոգիա>> առարկայի մնացորդային գիտելիքների ստուգման (տղաների մոդուլ), ՀՀ ԿԳՆ: Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ. Եր. Մանկավարժ հրատ., 2017. 28 էջ։
9.Խոդերյան Բ., Վարդանյան Ս., Հովհաննիսյան Հ. Մեթոդական ուղեցույց հանրակրթական դպրոցի<<Տեխնոլոգիա>> առարկայի մնացորդային գիտելիքների ստուգման (աղջիկների մոդուլ), ՀՀ ԿԳՆ: Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ. Եր. Մանկավարժ հրատ., 2017. 28 էջ։
10. Ходерян Б.А., Овсепян С.П. Развитие детского технического творчества в старшем дошкольном возрасте. Воспитатель ДОУ №4/2017 - Журналы для дошкольных учреждения,-М., ст. 73-77.
11.Բ. Խոդերյան , Մ.Աղաջանյան, Ա.Հարությունյան Տեխնոլոգիայի և մաթեմատիկայի միջառարկայական կապերը, Մանկավարժական միտք, 2017, 1–2 ,,Զանգակ,, էջ 240–244.
12. Ходерян Б.А., Овсепян С.П. Разборочно-сборочные работы, как факторы влияющие на развитие технического мышления учащихся. Сборник стстей по материалам Х международной научно-практической конференции, N 4 (10) Апрель 2018г., М.: ИНТЕРНАУКА, ст. 45-49.
13. Խոդերյան Բ., Հարությունյան Ա. Տեխնիկական ստեղծագործություն և արդյունաբերական դիզայն, լաբորատոր աշխատանքների մեթոդական ուղեցույց, ՀՀ ԿԳՆ: Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ. Եր. Մանկավարժ հրատ., 2020 , 27 էջ։
14.Սահրադյան Ա., Խոդերյան Բ. Լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց
«Մեքենաշինության տեխնոլոգիա»,առարկայի, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–Եր։ Մանկավարժ հրատ. 2021.–52 էջ։
15.Խոդերյան Բ., Հարությունյան Ա., Աղաջանյան Մ. Լաբորատոր աշխատանքների ուղեցույց «Փայտամշակման տեխնոլոգիա»,բաժնի, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ–Եր։ Մանկավարժ հրատ. 2021.–36 էջ։

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2604-8163

Լեզուներ՝ ռուսերեն (ազատ), գերմաներեն (բառարանով)