ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարեն Գրիգորի Խոջոյան
22.02.2016

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

khojoyankaren09@aspu.am

Տնտ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն

Կրթություն
1987-1991 թթ.` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի քաղաքատնտեսության ամբիոնի ասպիրանտ
1981- 1986 թթ.` Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտի ապրանքագիտության և առևտրի էկոնոմիկայի ֆակուլտետ (գերազանցության դիպլոմով)

Գիտական աստիճան

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, Թեկնածուական ատենախոսության թեման` <<Ժողովրդական սպառման ապրանքների ներքին շուկայի ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում>>

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ` Տնտեսագիտություն, Մարքեթինգի հիմունքներ, Մենեջմենթի հիմունքներ, Կառավարման հիմունքներ և շուկայագի¬տություն, Սոցիալ-մշակութային գովազդի մեթոդիկա

Մագիստրատուրա`Ռազմավարական կառավարում, Սոցիալ-մշակութային գոր¬ծու-նեության կառավարում, Մանր և միջին ձեռնարկու¬թյունների մարքեթինգ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Մարքեթինգի, մենեջմենթի, մակրոտնտեսական, բնապահպանական, գնագոյացման հիմնա¬խնդիր¬ներ

Վերապատրաստումներ 

Մասնակցություն 2014 թվականի հունիսի 16-30-ը դասախոսների որակավորման բարձրացման ծրագրով <<Տնտեսագիտության արդի հիմնախնդիրները>> 72 ժամ ընդհանուր ծավալով դասընթացին` ստաժավորման կարգով (Երևանի պետական համալսարանի կողմից տրված վկայականի գրանցման համարը՝ 00540, 01 հուլիսի 2014թ.)
Մասնակցություն 2015 թվականի ապրիլի 13-ից մայիսի 7-ը պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման 60 ժամ տևողությամբ դասընթացին (Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից տրված վկայականի գրանցման համարը՝ N0094-15)

Հրապարակումներ

1. Պահանջարկի ուսումնասիրման և կանխատեսման մի քանի հարցերի շուրջ, Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից հրապարակված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված պրոֆեսո-րադասախոսական անձնակազմի, հայցորդների և գիտաշ¬խա¬տողների 54-րդ գիտաժողովի (2009թ. նոյեմբերի 19-1) նյութերի ժողովածու, Երևան ՙՄանկավարժ՚ 2010թ. Էջ 376-378
2. Проблемы развития рынка гостиничных услуг РА, Ереван, Авторское издание, 2013г., 65 с.
3. Конспект лекции по дисциплине <<Маркетинг>>, Ереван, Авторское издание, 2011г., 50с.
4. Методические указания по самостоятельной работе студентов по дисциплине “Маркетинг”, Ереван, Авторское издание, 2011г., 16 с.
5. Методические указания по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине “Маркетинг”, Ереван, Авторское издание, 2011г., 50 с.
6. Проблемы стратегического управления диверсифицированных компаний /Теоретико-методологичекий аспект/ <<Мекнарк>> ООО, Ереван 2015г., 151стр.

Լեզուներ`հայերեն` մայրենի, ռուսերեն` գերազանց, անգլերեն` բավարար