ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Արմենի Կիրակոսյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

kirakosyanarmine56@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

Կրթությունը
2009-2013թթ. հատուկ մանկավարժության՝ ներկայիս լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի հայցորդ:
2002-2007թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ դեֆեկտոլոգիայի և տարրական կրթության ֆակուլտետի, սուրդոմանկավարժության և լոգոպեդիայի բաժին, (գերազանցության դիպլոմ)

Գիտական աստիճան
2015թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու ԺԳ 00.03 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ: Ատենախոսության թեման է՝ «Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով երեխաների բառապաշարի հարստացումը որպես դպրոցական ուսուցման նախապայման»

Աշխատանքային փորձ
2017թ. մայիսից՝ Հատուկ և ներառական կրթության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով
2010թթ-ից -առ այսօր`Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Հատուկ կրթության ֆակուլտետի, Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի (նախկինում՝ հատուկ մանկավարժության) ամբիոնի դոցենտ
2008 -2010թթ.` թիվ 27 մանկապարտեզում որպես լոգոպեդ

Կարդացվող դասընթացներ
Ձայնի խանգարումներ, ռինոլալիա, Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում, Լոգոպեդական աշխատանքը ԿԱՊԿՈՒ երեխաների հետ, Լոգոպեդական տեխնոլոգիաներ (բակալավրիատ) Խոսքի խանգարումների շտկման ժամանակակից մոտեցումներ (մագիստրատուրա)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հոգեբանություն, մանկավարժություն, հոգելեզվաբանություն:

Վերապատրաստումներ
2015 Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները,ք. Երևան
2015 «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» վերապատրաստում
2015 VI միջազգային գիտագործնական համաժողով, «Կրթության հիմնախնդիրները և զարգացման միտումները XXI դարում» Ստավրոպոլ/Դիպլոմ/
2014 II միջազգային գիտագործնական համաժողով, «Լոգոպեդիայի արդի հիմնախնդիրները», ք. Կիև /Հավաստագիր/
2014 Ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով և ապոլիտիկ սինդրոմով հիվանդների բուժական հնարավորությունները (սեմինար2) ք.Երևան (Հավաստագիր)
2014 Էրգոթերապիայի 2-րդ համակովկասյան գիտաժողով ք.Երևան, (Հավաստագիր)
2014 «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց բուհական կրթության հնարավորությունները, խնդիրներն ու մարտահրավերները» կլոր սեղան քննարկում/ ապրիլի 30 Անի սրահ, Անի Պլազա հյուրանոց
2013 Վեգետատիվ կոմայով և ծանր գանգուղեղային վնասվածքներով մարդկանց հետ շփումը (սեմինար 1) ք.Երևան, (Հավաստագիր)
2013 «Մոնտեսսորի – մեթոդ առողջապահական տեխնոլոգիաներ» սեմինար, ք.Երևան, (Վկայական)

Հրատարակումներ
1.Կիրակոսյան Ա. Ա.Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով երեխաների բառապաշարի բնութագիրը և դրա օգտագործման առանձնահատկությունները //Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն/ Ե, 2011, 1 (2), էջ 13-21: 2.Կիրակոսյան Ա. Ա.Խոսքի դերը դպրոցական ուսուցման նախապատրաստման համակարգում /Մանկավարժական միտք 2011թ №3-4, էջ 281-287: 3.Կիրակոսյան Ա. Ա. Մանկավարժների իրազեկվածությունը խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով երեխաների ուսուցման առանձնահատկությունների մասին// Մանկավարժական միտք 2012թ №3-4, էջ 181-185: 4.Կիրակոսյան Ա. Ա. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով նախադպրոցականների կապակցված խոսքի առանձնահատկությունները /Մանկավարժություն 2012թ. №8 , էջ 58-64: 5.Կիրակոսյան Ա. Ա. Երեխայի բառապաշարի զարգացումը օնտոգենեզի և դիզօնտոգենեզի տեսանկյունից //Մանկավարժական միտք 2014թ.1-2, էջ 86-91: 6.Կարապետյան Ս. Գ, Կիրակոսյան Ա. Ա, Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների բառապաշարի հարստացումը//Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Ե., 2014թ, 95 էջ : 7.Киракосян А. А.Особенности употребления словаря у детей с общим недоразвитием речи в рамках учебного процесса //Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014//Современные проблемы психолого-педагогического сопровождения детства: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции , С.142-144. 8. Карапетян С. Г, Киракосян А. А.Методические подходы по развитию словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи // Науковий Часопис серия 19 Выпуск 27, Киев, 2014, С.68-71. 9.Киракосян А. А. К проблеме обогащения словаря у детей с общим недоразвитием речи// Проблемы современной науки выпуск 17, Ставрополь,2015, С. 136-143. 10.Киракосян А. А. Система логопедической работы по обогащению словарного запаса у старших дошкольников с общим недоразвитием речи// Проблемы и перспективы образования в XXI веке , Ставрополь 2015, С.3-6. 11.Киракосян А. А. Критерии исследования словарного запаса у дошкольников с общим недоразвитием речи в связной речи// Проблемы современной науки выпуск 18, Ставрополь,2015, С.69-72. 12.Կիրակոսյան Ա. Ա.Խոսքի ընդհանուր թերզարգացումով նախադպրոցականների բառապաշարի հարստացմանն ուղղված լոգոպեդական աշխատանքի բնութագիրը //Մանկավարժական միտք, 2015, №1-2, էջ 259-267: 13. Կարապետյան Ս. Գ, Կիրակոսյան Ա. Ա. Խոսքի ընդհանուր թերզարգացում ունեցող երեխաների բառապաշարի զարգացման հիմնական ուղղությունները ներառական կրթություն իրականացնող նախադպրոցական հաստատություններում//Ներառական կրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները , Երևան 2015, էջ 45-48: Տպագրված 15 գիտական աշխատանքի հեղինակ:

ՏՊԱԳՐՎԱԾ 30 ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԵՂԻՆԱԿ

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-7524-039X 

Լեզուներ` ռուսերեն, անգլերեն