ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սաթենիկ Արմենի Կուզանյան
05.02.2016

Ավագ մասնագետ

Ավագ մասնագետ/Ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
2015 թ.-ից առ այսօր` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի հայցորդ

2012-2014 թթ.՝ Լեզվաբանության և հաղորդակցման մագիստրոսի աստիճան «Լեզվաբա-նություն և միջմշակութային հաղորդակցություն» մասնագիտությամբ, Ռուսաց լեզվի և միջմշակութային հաղորդակցության բաժանմունք, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

2008-2012 թթ.՝ Լեզվաբանության բակալավրի աստիճան «Լեզվաբանություն /ռուսաց լեզու/» մասնագիտությամբ, Ռուսաց լեզվի, գրականության և օտար լեզուների ֆակուլտետ, Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան

Աշխատանքային փորձ
2016 թ.-ից առ այսօր` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ակադեմիկոս Գեորգ Բրուտյանի անվան փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի ավագ մասնագետ:
2014 - 2016 թթ.` Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի մասնագետ:
2012 - 2014 թթ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի թարգմանիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Լեզվամշակութաբանություն, փիլիսոփայությունը երեխաների համար, փաստարկում և ճարտասանություն, տրամաբանություն

Վերապատրաստումներ
12-24 հոկտեմբեր, 2015 թ.՝ Խաչատուր Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած ուսումնաօժանդակ անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց

Հրապարակումներ
• KUZANYAN, S.A. (2017). Philosophy of Education and Argumentation. WISDOM, 1(8), 107-115. doi:10.24234/wisdom.v8i1.180
• Кузанян, С.А. (2017). Философия образования в ответ на вызовы технологичес¬кого развития. Контуры будущего: технологии и инновации в культурном кон¬тексте. Коллективная монография. Под ред. Д.И. Кузнецова, В.В. Сергеева, Н.И. Алмазовой, Н.В. Никифоровой. Санкт-Петербург: Астерион, 2017. сс: 507-511.
• Կուզանյան, Ս.Ա.: Լեզվամշակութային միջավայրը և «փիլիսոփայող» երեխան: Իմաստություն, 1(4), 2015, էջ 164-170, Երևան: doi:10.24234/wisdom.v1i4.123
• Кузанян, С.А. (2013). Лексико-семантическая группа «страха» в русском и армянском языках. Материалы вторая международная конференция Русский язык в формате 3D (сс. 186-194): Ереван 2013, издательство «Лингва».

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2782-7572

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, բուլղարերեն: