ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիդա Ռազմիկի Արամյան
05.09.2016

Դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

aramyanlida23@aspu.am

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի ուսումնական գծով դեկանի տեղակալ,

հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն


2002-2005թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ապիրանտուրա
1990-1994թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ, գերազանցությամբ

Գիտական աստճան

2010թ.` հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԹ 00.03 «Սոցիալական հոգեբանություն և արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն›› թեմա`‹‹Միջանձնային կոնֆլիկտների դրսևորումների հոգեբանական առանձնահատկությունները կրթության կառավարման միջին օղակում»:

Աշխատանքային փորձ

2012թ առ այսօր. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ (համատեղությամբ),
2011թ. ապրիլ-հոկտեմբեր` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտության ԿԾ-ի որակի ներքին գնահատման աշխատանքային խմբի անդամ,
2011թ.Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով,
2006թ.` Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ,
2006թ.` Հոգեբանության և սոցիալական մանկավարժության ֆակուլտետի զինվորական մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտության ուսումնական գծով պատասխանատու,
2006-2012 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ,
1997-2006թ.` Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկաների ամբիոնի դասախոս:


Կարդացվող դասընթացներ՝ Սոցիալական հոգեբանություն, կոնֆլիկտաբանություն, կառավարման հոգեբանություն, մանկան պրակտիկ հոգեբանություն:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սոցիալական հոգեբանություն,
կոնֆլիկտաբանություն,
կառավարման հոգեբանություն,
մանկան պրակտիկ հոգեբանություն,
տարատեսակ մասնագիտական պրակտիկաների կազմակերպում և վարում:

Վերապատրաստում

• 2013թ Ռուսաստանի Դաշնության Կրթության նախարարության Չելյաբինսկի պետական մանկավարժական համալսարանի «Ժամանակակից հոգեբանական պրակտիկում» դասընթաց:
• 2012թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողից «Ներառական կրթություն, տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով կազմակերպված վերապատրաստման դասընթաց, TEMPUS ASPIRE «Հատուկ կարիքներով անձանց մուտքը հասարակություն» վերապատրաստման ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված «Հասարակության հասանելիության կրթության առանձնահատուկ պայմանների կաիրք ունեցող անձանց համար» դասընթաց:
• 2012թ Հույսի կամուրջ «Ներառական կրթություն, տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» վերապատրաստողների վերապատրաստման դասընթաց:
• 2009թ «Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված մեթոդների վերապատրաստման ներածական դասընթաց:
• 2008թ «Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, մենթորների վերապատրաստման դասընթաց, ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված սեմինար:
• 2006-2007 ԵՄ ՏԱՍԻՍ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ. «ՄԿՈՒ բնագավառում դասավանդման և գնահատման մեթոդները» դասընթաց:
• 2002-2004 «ՔՄԶԿԳՄ» կրթական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական համակարգի մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ:
• 2001թ «Հիպնոսի հիմնական տեխնիկաներ» դասընթաց «ՀՈԳ» ուսումնական կենտրոն:
• 2000-2010թթ. «Քայլ առ քայլ» կրթական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված բուհական մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, մենթորների վերապատրաստման դասընթաց, ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված սեմինար, «Ներառական կրթություն» վերապատրաստման դասընթաց:
• 2000թ «Քայլ առ քայլ» երեխաների և ընտանքիների համար կրթական ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում:
• 2000թ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի «Նախադպրոցական երեխաների խնամք և դաստիարակություն» վերապատրաստում:
• 2000 թ. ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի «Վաղ տարիքի երեխաների ներդաշնակ զարգացում և խնամք» վերապատրաստում:

Անդամակցություն

2012-2014թթ. Փիլիսոփայության և հոգեբանության 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ /ԺԹ 00.03 Սոցիալական հոգեբանություն, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն/,
2011թ.-ից առ օրս Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
2011թ. ՀՀ Ռազմական կրթության հայեցակարգի մշակման հանձնաժողովի անդամ:

Հրապարակումներ
1. Միջանձնային կոնֆլիկտները և դրանց հաղթահարման ուղիները, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ Երևան 2013 /հեղինակային հրատարակչություն/ 84 էջ:
2. Պրակտիկայի բարելավման գործընթացին ուղղված ուղեցույցի կառուցվածքը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն Հայաստանի հանրապետության գիտության պետական կոմիտե Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Երևան 2013 ,Անընդհատ (շարունակական) պրակտիկայի արդիականացումը և կազմկաերպման մեխանիզմենրի ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում, 43-47էջ:
3. Կոնֆլիկտների կառուցողական և ապակառուցողական գործառույթները Հոգեբանությունը և կյանքը Երևան 2012, 3-4 Զանգակ հրատարակչություն, 93-97 էջ:
4. Կրթական ոլորտի սբյեկտների անձնային առանձնհատկությունների դրսևորումները որպես կոնֆլիկտի առաջացման հոգեբանական պատճառ, ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն Արցախի պետական համալսարան Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԱրՊՊ հիմնադրման 40-ամյակին ՊՐԱԿ | /Ստեփանակերտ: Դիզակ պլյուս,2010-300էջ/ , 3 էջ:
5. Միջանձնային կոնֆլիկտների հոգեբանական հիմնախնդիրները կրթության կառավարման միջին օղակում ,Հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիա Մանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները գիտաժողովի նյութեր /10-12 հուլիսի 2010/ Երևան 2010թ. /115էջ/ 5 էջ:

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9494-5694  

Պարգևներ

2012թ.՝ «Դրաստամատ Կանայան» մեդալ` ուսանող երիտասարդությանն ազգային հայրենասիրական ոգով դաստիարակելու գործում ներդրած ավանդի համար ՀՀ Պաշտպանության նախարարի կողմից:
2010թ պատվոգիր ՀՀ Պաշտպանության նախարարի կողմից երիտասարդների ռազմահայրենասիրական դաստիրակության համար:

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն