ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիդա Սերյոժայի Ավանեսյան
15.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

avanesyanlida43@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը
2003-2007թթ. ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1999-2003թթ. ՀՊՄՀ, Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի տարրական կրթության բաժնի ուսանող
Գիտական աստիճանը
2019թ. - մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա. (մաթեմատիկա)», «Տրամաբանական խնդիրները որպես կրտսեր դպրոցականի մոտ էվրիստիկական գործունեության և մաթեմատիկական մտածողության զարգացման միջոց»

Աշխատանքային փորձ
2021թ. առ այսօր – «Մաթեմատիկա» առարկայախմբի տարրական դասարանների փորձագետ, ԿԳՄՍՆ
2021թ. – պարտադիր ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստող՝ ՀՊՄՀ, «Տաթև» գիտակրթական համալիր
2020թ. առ այսօր – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2019թ. առ այսօր - «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակներում տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացավար
2014-2015թթ. - ՀՊՄՀ հիմնական դպրոց, սովորողների դաստիարակչական աշխատանքների գծով կազմակերպիչ
2014թ. առ այսօր – տարրական դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստող
2004թ. առ այսօր - ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
2003-2015թթ. – ՀՊՄՀ /նախկինում Վ. Թոթովենցի անվան թիվ 57/ հիմնական դպրոց, տարրական դասարանների ուսուցիչ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` կրթության հիմնախնդիրներ, մասնավորապես՝ տարրական դպրոցի հիմնախնդիրներ, տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդիկա, տրամաբանական խնդիրներ

Վերապատրաստումներ
• 02.02-23.03.2022թ.
ՀՊՄՀ, Անգլերենի Ա2/Բ1 մակարդակի կարողությունների բարելավման դասընթաց
• 23.08-27.09.2021թ.
«Հայ առաջադեմ երիտասարդություն», Բուհերի դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթաց
• 04.11-15.11.2019թ.
ՀՊՄՀ, Պրոֆեսորադասախոսական կազմի մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց
• 07.08-10.08.2019թ.
ԿԳՄՍՆ, ԿԲ, ՀՊՄՀ, «Ֆինանսական կրթությունը դպրոցում» ծրագրի շրջանակներում տարրական դպրոցի դասընթացավարների վերապատրաստում
• 08.01-26.04.2019թ.
ՀՊՄՀ, «Նախադպրոցական և տարրական կրթության արդիականացում ժամանակի պահանջներին համապատասխան մասնագետների պատրաստման միջոցով» ծրագրի շրջանակներում դասախոսական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացներ
• 24.10-04.11.2016թ.
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
• 16.02-03.2015թ.
Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց
• 21-22.11.2014թ.
«Քալ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում
• 21-23.10.2014թ.
ԿԱԻ, դպրոցի տնօրենի՝ ուսումնական աշխատանքների գծով տեղակալի համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 23.06-04.07.2014թ.
ԿԱԻ, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 01.06-05.06.2014թ.
«Դասապրոցեսներում ՏՀՏ ռեսուրսների շտեմարանի ստեղծում» ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված քառօրյա դասընթաց
• 03-04.2006թ.
Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ /Այրեքս/ ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացվող և ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարության
կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» փորձնական ծրագիր
• 09.2005թ. – 05.2006թ.
Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակումների խորհուրդ /Այրեքս/ ամերիկյան կազմակերպության կողմից իրականացվող և ԱՄՆ-ի պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Հայաստանում միջին դպրոցի ուսումնական ծրագրի մշակման և ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր»
• 14.10-23.12.2004թ.
ԿԱԻ, տարրական դասարանների ուսուցիչների համար կազմակերպված վերապատրաստում
• 01.12.2003թ.-31.01.2004թ.
Ինֆորմատիկայի գծով որակավորման բարձրացման բարձրագույն դասընթաց, ԿԳՆ Ինֆորմատիկայի գծով կադրերի որակավորման և վերապատրաստման պետական ինստիտուտ

Մասնակցություն գիտաժողովների
28-30.10. 2005թ. Երիտասարդ գիտնականների, հայցորդների, ասպիրանտների միջբուհական գիտաժողով
24-28.10.2006թ. «Մանկավարժական կրթություն. Հայացք դեպի ապագա» միջազգային գիտաժողով
7-9.11.2007թ. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողով
19-21.11.2009թ. Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողով
24 – 25.10. 2013թ. «Մաթեմատիկական կրթություն» հանրապետական գիտաժողով
3-4.05.2014թ. Համահայկական կրթական գիտաժողով. «Բնագիտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»
25-26.11. 2014թ. ««Տեխնոլոգիա» կրթական ոլորտի հիմնախնդիրները» գիտաժողով
28.09-2.10.2015թ. «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство» միջազգային գիտական կոնֆերանս
16-17.10.2015թ. «Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով
12 – 14.10.2017թ. «Մաթեմատիկական կրթություն 5» միջազգային գիտաժողով
18 – 14.19.2018թ. «Մաթեմատիկական կրթություն 6» միջազգային գիտաժողով
10 – 14.12.2019թ. «Մաթեմատիկական կրթություն 7» միջազգային գիտաժողով
22.-27.06.2020թ. EdCamp Armenia համաժողով (թեմա՝ Տրամաբանական խնդիրների լուծման տարաբնույթ հնարներ տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի դասագործընթացներում կիրառելու համար)
07.05.2021թ. «Սկզբնական կրթության արդի հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով

Հրատարակումներ
Հեղինակ է 27 գիտամանկավարժական հոդվածների և ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված «Տրամաբանական և հետաքրքրաշարժ խնդիրներ» ուսումնամեթոդական ձեռնարկի

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-5480-4384 

Համակարգչային հմտություններ
Windows, Word, Excell, Pover Point, Adobe Fotoshop, բազմաթիվ կրթական առցանց գործիքներ և այլն

Լեզուներ ռուսերեն, անգլերեն