ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Հայկարամի Սարատիկյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

saratikyanlilit41@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1991-1996 թթ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Նախադպրոցական, սկզբնական և հատուկ կրթության ֆակուլտետի ուսանող` հատուկ մանկավարժ` լրացուցիչ լոգոպեդիա մասնագիտությամբ:
1996-2001թթ դեֆեկտոլոգիայի ամբիոնի հայցորդ
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ
1991-1996թթ Մասնագիտությունը` օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, <<Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկաներ>> ֆակուլտետի դեֆեկտոլոգիայի բաժին

Գիտական աստիճան
2003 թ. Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեմա՝ <<Իմբեցիլ երեխաների խոսքի զարգացումը խաղային գործունեության գործընթացում>>
Մասնագիտական խորհուրդ` 020

Աշխատանքային փորձը
2006 թ. առ այսօր Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ. Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական Համալսարան
2018թ.-ից առ այսօր- Խորհրդատու. Երևանի մանկավարժահոգեբանական գնահատման կենտրոն
2018 2.-ից առ այսօր- Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ներառական հասրակության հիմնախնդիրներով և հաշմանդամության հարցերով զբաղվող գիտահետազոտական լաբորատորիայի գիտաշխատող
2015 թ. Խորհրդատու <<Պաթմոս-Արարատ>> վերականգնողական հաստաությունում
2013 թ. վերապատրաստող դասախոս. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ի կադրերի վերապատրաստման և մասնագիտական ուսուցման բաժին.
2012-2013 թթ Հատուկ մանկավարժ և լոգոպեդ . COAF`(Children of Armenia Fund, Yerevan office). <<Երեխաների և ընտանիքների աջակցության ծրագիր>>.
2002 –2005 թթ Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
2001-2006 թթ Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտի պաշտոնակատար. Երևանի <<Հրաչյա Աճառյան>>համալսարան
1999-2002 թթ Լգոպեդ. Թիվ 185 միջն. դպրոց
1997-2000 թթ Լոգոպեդական ծառայությունների հանրապետական կենտրոնի ավագ մեթոդիստ, լոգոպեդ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանակավարժականան ինստիտուտ
1996-1997 թթ Լոգոպեդ, ավագ մանկավարժ. Խարբերդի թիվ 2 մասնագիտաված մանկատուն

Վերապատրաստումներ

2018- 2019 թթ խորհրդատու. աջակցության կենտրոններում աշխատող մասնագետների հզորացման և ներառականության հիմնահարցերի հաղթահարմանն ուղղված աշխատանքերում. Տավուշ, Լոռի, Սյունիք
2018- 2019 թթ գիտահետազոտական աշխատանք. Համընդհանուր ներառմա հիմնախնդիրների ուսումնասիրություն և լուսաբանում. Տավուշ, Լոռի, Սյունիք, դեկտեմբեր 14-փետրվար 22
2012- 2013 թթ Professional training on ''Education for everyone – 3'', ''International experience of inclusive education'', Finland, University of OULU (September 2013)
2009 թ <<Հետվիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում>> գիտական սեմինար, վերապատրաստում. Գերմանիայի <<Քաղցկեղի հետևանքով առաջացած ձայնի ֆունկցիոնալ խանգարումների վերականգնողական ինստիտուտի>> մասնագեների կողմից կազմակերպված լոգոպեդների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթաց
2008-2009 թթ Վերապատրաստման ծրագիր .<<Հույսի կամուրջ>> ՀԿ-ի և ՀՀ ԿԳՆ համագործակցության շրջանակներում
Ամդամակցություն
2015 թ Խմբագրական խորհրդի անդամ <<Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները>> միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածուի:
2011 թ Խմբագրական խորհրդի անդամ <<Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն>> գիտական հանդես:

Կարդացվող դաընթացներ
Բակալավրատում՝ <<Հատուկ հոգեբանություն>>
Մագիստրատուրայում՝ <<Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա>>>, <<Զարգացման խանգարումներ ունեցող րեխաների ընտանիքների հոգեբանական ուղեկցումը>>, <<Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթության մեթոդաբանությունը>>, <<Մտավոր զարգացման խանգարումներ ունեցող երեխաների երաժշտական դաստիարակությունը վերականգնողական գործընացներում>>:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Գիտության ժամանակակից ձեռքբերումները՝ հատուկ մանկավարժության, հատուկ հոգեբանության բնագավառներում և լոգոպեդիայում

Հրապարակումներ
PSYCHO-PEDAGOGICAL APPROACHES IN SPEECH THERAPY INTERVENTION USED WITH SHY PRE- SCHOOL CHILDREN //Современное образование: актуальные вопросы, достижения
И инновации: сборник статей XIVМеждународной научно-Практической Конференции / под общ. Ред. Г.ю. гуляева –Пенза: мцнс «Наука и просвещение». –2018. –270 С. //ст. 191-194.

ՄԱՏՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ /Ժ. Պայլոզյան, Լ. Սարատիկյան,Ա. Ավագյան.-Եր.:<<ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ>> հրատ., 2016.- 60 էջ
ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ // Социальные технлогии и современное общество. Сборник научных трудов в честь десятилетного юбилея профессиональной научно-педагогической деятельности кафедры социологии // под ред. Д-ра филос. Наук, проф. К.М., Оганян. СПб.: СПБГЭУ, Санкт- Петербург 2015.- с 79-86.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ// Социальные технлогии и современное общество. Сборник научных трудов в честь десятилетного юбилея профессиональной научно-педагогической деятельности кафедры социологии // под ред. Д-ра филос. Наук, проф. К.М., Оганян. СПб.: СПБГЭУ, Санкт- Петербург 2015.- с 79-86.
Հոգեբանամանկավարժական բառարան //Հեղինակային հրատարակություն, 2014- էջ՝ 264.
Ուղեցույց հաշմանդամություն ունեցող անձանց մասնագիտական կողմնորոշման ծառայությունների // <<Հաշմանդամություն ունեցող անձանց կենսամակարդակի բարելավում զբաղվածության խթանման միջոցով>> ծրագիր(2012-15), (LIFE), USAID, SAVE THE CHILDREN// խմբ՝ Լ.Հ. Սարատիկյան, Երևան 2014, 84 էջ.
Կակազության կանխարգելման և վաղ շտկողական միջամտության ուղիները // Հոգեկան առողջության հայկական հանդես 5(1), 2014, էջ`33-37.
Կակազողների խոսքի և հաղորդակցման հմտությունների զարգացման ուղիները // Բանբեր, Երևանի Վ. Բրյուսով անվան պետ. լեզվահասարակագիտական համալսարանի <<Լինգվա>> հրատարակչություն, Երևան, 2014, էջ՝ 341-348:
Մագիստրոսի մանկավարժական պրակտիկայի օպտիմալացման ուղիներն ու միջոցները ԲՈՒՀ-ում // Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ /Գիտամեթոդական հանդես,1,Երևան, 2014 էջ`165-170.
<<Ներառական կրթության տեսություն և պրակտիկա>>. բակալավրի կրթական ծրագիր մանկավարժական ուղղության մասնագիտության համար: ԵՐԵՎԱՆ: Հեղինակային հրատարակություն, 2012.- 48 էջ:
<<Հոգեկան զարգացման խանգարումներով երեխաների հոգեբանություն>> առարկայի ծրագիր: Երևան, <<Նահապետ>>, 2011, 56 էջ:
Նյարդահոգեբանական- շտկողական վարժությունների նշանակությունը խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների վերականգնողական աշխատանքներում // Հատուկ մանկավարժության և վերականգնողական հոգեբանություն: Գիտական հանդես 1(2), Երևան, 2011, էջ` 50-57:
Ժամանակակից բուհական դասավանդման գործընթացի բարելավման հիմնահարցի վերլուծությունը: // Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հատուկ մանկավարժություն և վերականգնողական հոգեբանություն. գիտական հանդես I / գլխ. խմբ.Վ. Կարապետյան / 2011, էջ` 51 56:
Զարգացման խնդիրներ ունեցող նախադպրոցականների հոգեբանամանկավարժական հետազոտության կազմակերպման ուսուցումը բուհական դասավանդման գործընթացում // <<Մխիթար Գոշ>> ամսագիր, N 4-6, 2011, էջ 40-49:
Արտակարգ իրավիճակներում առաջացող խոսքի խանգարման դրսևորումները: // Ճգնաժամային կառավարում և տեխնոլոգիաներ: Գիտ. և գիտամեթ.հոեվածների ժողովածու.-Եր.: ՀՀ ԱԻՆ ՙՃգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա՚ ՊՈԱԿ,2011.-119-125 էջ:
Հատուկ կարիքներով երեխաների ընտանեկան դաստիարակության հարցերը: // Միջազգային գիտաժողովի նյութեր` նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40 ամյակին: Ստեփանակերտ: Դիզակ պլյուս, 2010, էջ 168-169: Սարատիկյան Լ. Հ.

Պարգևներ
2015 թ. Շնորհակալագիր՝ <<Սեյվ դը չիլդրեն>> կազմակերպության կողմից <<Նախաձեռնություն հանուն երեխայի առողջության և կրթության>> ծրագրի շրջանակներում՝ Ներառական կրթության թեմայով դասընթացը լավագույն ձևով անցկացնելու համար
2008 թ. Պատվոգիր երկարատև աշխատանքային գործունեության և գիտության բնագավառում ձեռքբերումների համար Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 2003 թ. Պատվոգիր որակյալ մանկավարժական կադրերի պատրաստմա համար . Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ
2006 թ. մանկ. գիտ. թեկ., պրոֆեսոր Լ.Զ. Հարությունյանի (Անդրոնովայի) <<Կակազողների խոսքի կայուն կարգավորման>>մեթոդիկայի տեսական և գործնական հիմունքների ուսուցման դասընթաց. սույն մեթոդիկայի գործնական օգտագործման իրավունք:

Լեզուներ`հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն