ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Յուրիկի Մկրտումյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, ավագ գիտաշխատող

mkrtumyanlilit24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2001-2005 ԵՊՀ –ի ասպիրանտուրա, հոգեբանություն մասնագիտությամբ
1999-2001 ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժնի մագիստրատուրա (ուսանող), հոգեբանություն մասնագիտությամբհոգեբանության մագիստրոսի աստիճան: Մագիստրոսական թեզի թեմա` Սահմանամերձ գոտու բնակչության հոգեվիճակները
1994-1998 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության և մանկավարժության բաժին (ուսանող), մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկա մասնագիտությամբ մանկավարժ-հոգեբանի որակավորում, գերազանցության դիպլոմ
1992-1994 Իջևանի Ազգային վարժարան
1984-1992 Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

Գիտական աստճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա`<<Սահմանամերձ գոտու բնակչության հետվնասվածքային հոգեվիճակների յուրահատկությունները պատերազից հետո (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով)>>, ԺԹ.00.03- <<Սոցիալական հոգեբանություն, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
2012-մինչ օրս - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

2012 Դոցենտի գիտական կոչում`հոգեբանություն մասնագիտությամբ

2000-2012 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար ֆակուլտետի հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

2008-2011 ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս

2007 - Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, թեման`Սահմանամերձ գոտու բնակչության հետվնասվածքային հոգեվիճակների յուրահատկությունները պատերազից հետո (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով), ԺԹ.00.03- <<Սոցիալական հոգեբանություն, արտակարգ իրավիճակների հոգեբանություն>> մասնագիտությամբ հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

2004-2006 - ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի կառավարման հոգեբանության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ընդհանուր հոգեբանություն, Հոգեբանության պատմություն
Մագիստրատուրա՝ Ընտանեկան կյանքին նախապատրաստման հոգեբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արտակարգ, անսովոր պայմաններում հոգեկան առողջության պահպանման և վերականգնման հիմնահարցեր
Վերապատրաստումներ
2015թ. Հոկտեմբեր-նոյեմբեր- Թրենինգ «Հոգեբանական խորհրդատվության սկզբունքները» վարող՝ Ա. Բեջանյան

Հրապարակումներ
1. Արամյան Լիլիթ Յուրիկի, Սահմանամերձ գոտու բնակչության հետվնասվածքային հոգեվիճակների յուրահատկությունները պատերազմից հետո (ՀՀ Տավուշի մարզի օրինակով): Սեղմագիր –Երևան-2007. – 20 էջ
2. Մկրտումյան Լ. Յու., <<Հոգեբանական ծառայության կազմակերպում և հոգետեխնիկաներ>> դասընթացի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ -Եր.:Լիմուշ, 2011. -70 էջ
3. Արամյան Լ. Յու., Սահմանամերձ գոտու երիտասարդների հետպատերազմական ժամանակահատվածի հոգեվիճակների դրսևորման առանձնահատկությունները // Գիտական հոդվածների ժողովածու (նվիրված հոգեբանական բաժնի 10-ամյակին), Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2003, էջ 26-37
4. Արամյան Լ. Յու., Սահմանամերձ գոտու զինծառայության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները // Բանբեր Երևանի համալսարանի 1/109, Երևան, 2003, էջ` 203-206
5. Արամյան Լ.. Սահմանամերձ գոտու ազգաբնակչության ետպատերազմական շրջանի հարմարողական փուլերի հոգեբանական առանձնահատկությունները //Արդի հոգեբանության տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 2005, էջ 10-17
6. Մկրտումյան Մ., Մկրտումյան Լ., Արտակարգ իրավիճակնեում սովորողների սթրեսակայունության ապահովման հիմնախնդիրները / Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ. Եր.:-Զանգակ, 2014թ., էջ 90-96

Լեզուներ՝ հայերեն (մայրենի) ռուսերեն (տիրապետում եմ), ֆրանսերեն (կարողանում եմ կարդալ և շփվել):