ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Արտաշեսի Բաբայան
18.02.2016

Մանկ․ գիտ․ թեկ․, դասախոս

babayanlusine41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
1998-2003 թթ. - Հատուկմանկավարժության (արատաբանության) ամբիոնիհայցորդ, Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
1994-1998 թթ. - օլիգոֆրենոմանկավարժ-լոգոպեդ մասնագիտությամբ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ, տարրական կրթության և դասավանդման մեթոդիկայի ֆակուլտետ, դեֆեկտոլոգիայիբաժին:

Աշխատանքայինգործունեություն
2019 թ-ի փետրվարից - <<Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնակատար
2004-2 019թթ.- «Արաբկիր» բժշկական համալիր երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ (համատեղությամբ), մանկական աուդիոլոգ
2000 թ-ից - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, հատուկ մանկավարժության (արատաբանության) ամբիոն, դասախոս
1998-2002թթ. - Երևանի թույլ լսող երեխաների հատուկ դպրոց, լոգոպեդ-ուսուցիչ
1999-2000 թթ. - հանրապետական հոգեբանական կենտրոն,արատաբան (համատեղությամբ):

Աշխատանքային գործունեության այլ ձևեր.
2017 թ.- Լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի մանկավարժահոգեբանական գնահատման չափանիշ-ուղեցույցի և աջակցության մշակում, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն։
2011-2013թթ - «Կրթական բարեփոխումներ» ծրագրի հատուկ կրթություն կրթական ծրագրերի վերամշակում թիմի անդամ Համաշխարհային բանկ, Օուլու, Ֆինլանդիա, ՀՊՄՀ.:
2007-2008թթ. -Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթության կազմակերպման
հայեցակարգի մշակում
Կամավորական գործունեություն՝ Hear the World Foundation, Starky Foundation, «Հովարդ Կարագյոզյան» բժշկական բարեգործական հիմնադրամ։
Մասնագետների վերապատրաստում՝ՀՀ-ում ներառական կրթության բարելավման տարբեր ծրագրերում վերապատրաստող (ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն, Hear the World Foundation, Unicef, World Vision)։
Դասավանդման փորձ
Շուրջ 20 տարվա դասախոսական աշխատանք, տեսագործնական գիտելիքների հաղորդում, լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հոգեբանություն (սուրդոհոգեբանություն), լսողական ընկալման զարգացման մեթոդիկա, աուդիոլոգիա և լսողության պրոթեզավորում, խոսքի և լսողության ախտորոշման և շտկման տեխնիկական միջոցներ, լսողության խանգարումների վաղ ախտորոշումը ՀՀ-ում, լսողության խանգարում ունեցող երեխաների կրթության ոլորտում տեխնիկական միջոցների կիրառում. ընտրովի դասընթացներ:

Գիտական աստիճան
2018 թ.- մնկավարժական գիտությունների թեկնածու (գիտական ատենախոսություն՝ «Խոսքային լսողության գնահատման մեթոդիկան վաղ ակուստիկ փոխհատուցման պայմաններում»)։

Գիտական հետաքրքրության ոլորտներ
Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման գնահատում և զարգացում, լսողության խանգարումների վաղ ախտորոշման և միջամտության կազմակերպում, նրանց կրթության, լսողության հետազոտության և շտկման ոլորտում տեխնիկական միջոցների կիրառում, լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հոգեբանություն,նեռական կրթության կազմակերպում։

Անդամակցություն
2006 թ.-ից «Հավատ» վատլսողերեխաներիմայրերի ՀԿ կառավարմանխորհրդիանդամ:

Հիմնական վերապատրաստումներ
• Տեխնոմանկավարժությունը և հատուկ կրթության համակարգերի զարգացումը, MASHAV, Երուսաղեմ (2018 թ., դեկտեմբեր)։
• IFOS ENT World Congress, Փարիզ, (2017թ., հունիս)։
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Նիցա (2017 թ., մայիս):
• Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց հայ-շվեյցարական համագործակցությա նշրջանակում (6 կրեդիտ), Երևան (2015 թ.,հոկտեմբեր):
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Նյուրենբերգ (2015 թ., հոկտեմբեր):
• Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց, Ցյուրիխ, հավաստագրեր (2015 թ., հունիս):
• Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորմա նդասընթաց (60 ժամ), Երևան (2015 թ., փետրվար):
• Ասիա-Աֆրիկա-Եվրոպամիջազգային գիտաժողով, Լեհաստան, (2014 թ., հուլիս):
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Շեցին, Բեռլին, հավաստագրեր (2013 թ., հոկտեմբեր):
• Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց, Ցյուրիխ (մայիս 2013):
• Աուդիոլոգիական սեմինար, Phonak, Մոսկվա (2012 թ.,նոյեմբեր)։
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների աուդիոլոգիական միջազգային սեմինար, Oticon, Անթալիա (2011 թ.,նոյեմբեր):
• Ձայնային թերապիայի հիմունքներ, Հայ-գերմանական համալսարան, պրոֆ. Եգոր Ռեզնիկով, Երևան (2010թ., հունվար):
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջազգային սեմինար, Oticon, Տալին (2010 թ., նոյեմբեր):
• Հետ վիրահատական շրջանում ձայնի վերականգնման մեթոդների ուսուցում գիտական երկշաբաթյա սեմինար, վերապատրաստում. Գերմանիա-Հայաստան, 2009թ.:
• Արևելյան Եվրոպայի երկրների միջազգային աուդիոլոգիական սեմինար, Oticon, Կոպենհագեն (2009 թ., մարտ)։
• Լսողության նորածնային սկրինինգ ՅՈՒՆԵՍԿՕ, շվեյցարական VAD, «Արաբկիր» ԲՀ (2007թ., հոկտտեմբեր):
• Քիթ, կոկորդ, ականջ հիվանդությունների ՀՀԱՆ, շեյցարական VAD, «Արաբկիր» ԲՀ(2005 թ., ապրիլ):
• Աուդիոլոգների վերապատրաստման դասընթաց. Oticon, Կիև, (2005թ.,ապրիլ) :
• ՄԻԱՎ /ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում և անվտանգ վարքագծի ձևավորում, ՁԻԱՀ-ի, Տուբերկուլոզի և մալարիայի դեմ պայքարի գլոբալ հիմնադրամ, ՀՀ ԿԳՆ (2005 թ., մարտ):
• Մանկական աուդիոմետրիա, շվեյցարական VAD կազմակերպություն (2002թ., սեպտեմբեր):
• Լսողության խանգարում և խոսքի դժվարություններ ունեցող երեխաներիուսուցում I, II, III, IV դասընթացներ, շվեյցարական VAD կազմակերպություն, հավաստագրեր, 1998 -2001թթ.:

Տպագրվածնյութեր
1. Բաբայան Լ.Ա., Մանուկյան Թ. Ա.,Լսողության խանգարում ունեցող հայալեզու երեխաների լսողական ընկալման գնահատումը խոսքային աուդիոմետրիայի միջոցով (ID: 189), Հայաստանի 4-րդ միջազգային բժշկական համագումարի նյութերի ժողովածու, Եր., հուլիս, 2015, էջ 106-107:
2. ԱրևելյանԵվրոպայիերկրների I միջազգայինսեմինար, Oticon, Վիլնյուս (2007թ., փետրվար):
3. Ազարյան Ռ. և ուրիշներ, Հատուկ կրթության հանրագիտարան, (համահեղինակ) Երևան, «Զանգակ», 2013:
4. СаркисянА.А., МосесоваН.М., ГеворкянА.А., БабаянЛ.А., МартиросянА.Г., МанукянТ.А., ШукурянА.К.. Неонатальный аудиологический скрининг в Армении. Первые шаги Մ. Հերացուանվ. ՀՊԲՀ գիտատեղեկատվական հանդես Բժշկություն, գիտություն և կրթություն, թիվ 4, դեկտեմբեր 2009 էջ 87-90:
5. Sarkisyan A., Mosesova N., Gevorgyan H., Shukuryan A., Babayan L., Manukyan T.Universal neonatal hearing screening in the institute of child and adolescent health.(2009). 9th EAFS congress programme and abstracts book http://www.auditi1o.com/congresos/efas2009/docs/efas2009.pdf P125:139
6. Т.А. Манукян, А.А.Саркисян, А. А. Геворкян, Н. М. Мосесова, Л. А. БабаянКлинический и статистический анализ первичных посещений сурдоцентра МК «Арабкир» в 2008г Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր Գիտագործնական հանդես 12 N2 էջ 49-52:
7. ԱլեքսանյանԹ., ԲաբայանԼ., ՎարդանյանԱ.,ԶոհրաբյանԶ.,Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների խոսքի զարգացման ծրագիր - ձեռնարկ, ԿԱԻ, «Աստղիկգրատուն», Եր., 2008, 120 էջ:
8. ԲաբայանԼ. և ուրիշներ, Խոսքիզարգացում,ծրագիր-ձեռնարկ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների 1-4-րդդասարանների համար,ԿԱԻ, «Աստղիկգրատուն», Եր., 2007, 145 էջ:
9. Զոհրաբյան Զ., Բաբայան Լ., Մանուկյան Ա., Հակոբյան Ա., Եփրեմյան Ա., Լսողական ընկալման զարգացման և արտաբերման ուսուցման մեթոդիկա, ծրագիր-ձեռնարկ լսողության խանգարում ունեցող երեխաների հատուկ դպրոցների համար, ԿԱԻ, «Աստղիկգրատուն», Եր., 2007, 99 էջ:
10. Բաբայան Լ., Լսողության խանգարում ունեցող երեխաների լսողական ընկալման ունակության զարգացման հիմնախնդիրները, Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն. Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու, N3, «Զանգակ-97», Եր., 2004,էջ 24-27:
11. ԲաբայանԼ., Արտաբերման հստակությունը լսողության տարբեր խանգարում ունեցող երեխաների մոտ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 52-րդ գիտաժողովինյութերի 1-ին ժողովածու /նոյեմբերի 26-30, 2002/, «Մանկավարժ», Եր., 2003,էջ 180-183:
12. Բաբայան Լ., Լսողական ընկալման զարգացումը մինչև մեկ տարեկան թույլ լսող և խուլ երեխաների մոտ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտական աշխատանքների ժողովածու,I հատոր, «Մանկավարժ», Եր,. 2002, էջ 322-325:

Օտարլ եզուների իմացություն
Ռուսերեն, անգլերեն: