ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Մարտունիկի Պողոսյան
17.07.2018

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

poghosyanlusine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն

1996-2001թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

1990-1994թթ. Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի տարրական ուսուցման մեթոդիկայի և մանկավարժության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ուսուցչի պատրաստման հիմնախնդիրը 19-րդ դարում Արևելյան Հայաստանում (30-80-ական թթ.), մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ի դեկտեմբեր Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2006-2014թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ, ավագ դասախոս
2002-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
1994-2002թթ. Էջմիածնի պետական քոլեջ, դասախոս, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
1988-1989 թթ. Էջմիածնի թիվ 12 մանկապարտեզ, դաստիարակ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Մանկավարժական մարդաբանություն, Մանկավարժական վալեոլոգիա, Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն
Անդրագոգիկա, Սոցիալական մարդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տարիքային մանկավարժություն, մանկավարժական մարդաբանություն

Վերապատրաստումներ

Միջազգային կրթական բազում ծրագրեր (1999թ. առ այսօր)

Անդամակցություն

ԿԱԻ-ի «Մայրենի լեզվի» դասագրքերի առարկայական հանձնաժողովի անդամ (2009թ-ից)
Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

1. «Андрагогические основы вузовского образования», Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ.:
2. «Технологии обучения взрослых», годичная научная конференция, РАУ, Ереван, 2013.
3. «Антропологические основы обучения взрослых», ՀՊՄՀ 90-ին նվիրված հոդվածների ժողովածու, 2013:
4. «Воспитание толерантности как способ профилактики экстремизма», Молодежный экстремизм: истоки, предупреждения, профилактика (Материалы международной научно-практической конференции. Часть 2, Москва, 2014/соавторство/.
5. «Акмеологический подход в современном педагогическом образовании как условие качественного образования», Журнал «Образование личности» , 2015, январь.

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն