ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լուսինե Մարտունիկի Պողոսյան
17.07.2018

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

poghosyanlusine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն

1996-2001թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ

1990-1994թթ. Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի տարրական ուսուցման մեթոդիկայի և մանկավարժության ֆակուլտետի շրջանավարտ

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Ուսուցչի պատրաստման հիմնախնդիրը 19-րդ դարում Արևելյան Հայաստանում (30-80-ական թթ.), մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–020, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ի դեկտեմբեր Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի սկզբնական կրթության ֆակուլտետի Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2006-2014թթ. Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի հոգեբանության ֆակուլտետ, ավագ դասախոս
2002-2010թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
1994-2002թթ. Էջմիածնի պետական քոլեջ, դասախոս, մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
1988-1989 թթ. Էջմիածնի թիվ 12 մանկապարտեզ, դաստիարակ

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա՝ Մանկավարժական մարդաբանություն, Մանկավարժական վալեոլոգիա, Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Անդրագոգիկա, Սոցիալական մարդաբանություն, Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն,  

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` տարիքային մանկավարժություն, մանկավարժական մարդաբանություն,հումանիստական մանկավարժություն, մանկության հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ

Միջազգային կրթական բազում ծրագրեր (1999թ. առ այսօր)

Անդամակցություն

ԿԱԻ-ի «Մայրենի լեզվի» դասագրքերի առարկայական հանձնաժողովի անդամ (2009թ-ից)
Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի գիտխորհրդի անդամ

Հրապարակումներ

1. «Андрагогические основы вузовского образования», Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011 թ.:
2. «Технологии обучения взрослых», годичная научная конференция, РАУ, Ереван, 2013.
3. «Антропологические основы обучения взрослых», ՀՊՄՀ 90-ին նվիրված հոդվածների ժողովածու, 2013:
4. «Воспитание толерантности как способ профилактики экстремизма», Молодежный экстремизм: истоки, предупреждения, профилактика (Материалы международной научно-практической конференции. Часть 2, Москва, 2014/соавторство/.
5. «Акмеологический подход в современном педагогическом образовании как условие качественного образования», Журнал «Образование личности» , 2015, январь.
6. «Акмеологический подход в современном педагогическом образовании как условие качественного образования», Журнал «Образование личности» , 2015, январь.
7. «Пути и средства укрепления взаимодействия школы и семьи», Результаты работ международной научно-практической конференции-вебинара по теме «Воспитание как фактор развития личности в современной России»/сборник/, Калуга, 2017.
8. «Новые подходы организации непрерывной педагогической практики будущих педагогов дошкольного образования», Воспитатель ДОУ, N4/2017, Москва.
9. «Роль чтения в развитии одаренности в условиях глобализации и национальной идентификации», Научно-информационный интернет журнал. Сетевое издание «Проблемы современного образования | № 5 | 2018 », Москва.
10. «Մանկավարժական առողջագիտությունը տարրական դպրոցում», Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2017թ.:
11. «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2018 թ., «Մանկավարժ» հրատ.:
12. «Մեդիակրթությունը տարրական դպրոցում» Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար /Թոփուզյան Ա. Օ., Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Ասատրյան Ս. Մ., Պողոսյան Լ. Մ., Կարապետյան Ն․ Զ․, Ավագյան Լ․ Մ․ -Երևան, «Գիտություն» հրատ., 2019:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-9985-3454

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն