ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սոնա Արտակի Մակիչյան
05.09.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

makichyansona23@aspu.am

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ/Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2000-2004 Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, ասպիրանտուրա, «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտություն
1995-2000 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Նախադպրոցական մանկավարժություն և հոգեբանություն մասնագիտություն, որակավորում` մանկավարժության և հոգեբանության ուսուցիչ, անգլերեն լեզվի դասավանդման իրավունքով
Գիտական աստճան հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
2009 թ. մարտ 17` թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն ԺԹ.00.05 «Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն» մասնագիտությամբ
Թեկնածուական թեզի թեմա՝ «Ծնողազուրկ և ծնողական խնամքից զրկված երեխաների սոցիալական հարմարումը և դրա դժվարությունների հոգեբանական պատճառները», 060 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2015 թվականի փետրվարի 23-ից մինչև օրս - Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2014 թվականի սեպտեմբերի 2-ից - Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ,
2007-2014 թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2001-2007թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2000-2001թթ. Ալավերդի քաղաքի թիվ 6 դպրոցի մանկական կոլեկտիվի կազմակերպիչ
1993-1995 Ալավերդի քաղաքի մանկական ստեղծագործական կենտրոնի խմբակավար

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Ընտանիքի հոգեբանություն, Ընտանիքի հոգեբանության հիմունքներ և ընտանեկան խորհրդատվություն Սոցիալական ադապտացիայի հոգեբանություն, Զինվորական հոգեբանության հիմունքներ
Մագիստրատուրա` Հոգեբանամանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, Հակառակորդի վրա հոգեբանական ներգործության ժամանակակից միջոցները

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, ընտանիքի հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
2015 թվական Եվրոպական հանձնաժողովի Մարդասիրական օգնության և քաղաքացիական պաշտպանության հարցերով գլխավոր վարչության կողմից ֆինանսավորվող և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Աղետների ռիսկի նվազեցման գործողությունների կայունության ապահովման» ծրագրի շրջանակներում «ԱՌՆ-ն մանկավարժական ուսումնական պլանում ամրապնդելու» խորագրով վերապատրաստում, վկայական
2013 թվական ՈԱԱԿ, «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման համակարգերի մշակում և բարելավում» թեմայով եռափուլ դասընթացներ, հավաստագիր
2004թ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի վերապատրաստում, վկայական

Անդամակցություն
2007թ. առ այսօր Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ
2007թ. առ այսօր Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի խորհրդի անդամ
Հրապարակումներ
1. Оценка деятельности начинающего учителя математики на уровне эмпирических исследований. Труды международной научной конференции ,,Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пространство’’, 28 сентября – 2 октября 2015, Армения, Горис, Москва РУДН Изд-во: Российский университет дружбы народов (Москва), 2015, с.509-516 РИНЦ /համահեղինակ՝ Վ.Ս.Կարապետյան/
2. Սոցիալական ադապտացիայի հոգեբանություն, Մեթոդական ձեռնարկ, Երևան, հեղինակային հրատարակություն, 2013, 84 էջ:
3. «Ընտանիքի հոգեբանություն» դասընթացի մեթդական հանձնարարականներ, Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (8,13 մայիսի, 2013թ.), Հյուսիսային համալսարան, Եր.:Հյուսիսային համալսարան, 2013, էջ 316-320
4. Բուհի կրթական միջավայրի անվտանգության խնդիրները, Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը՝ բարձրորակ կրթության գրավական, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր (8,13 մայիսի, 2013թ.), Հյուսիսային համալսարան, Եր.:Հյուսիսային համալսարան, 2013, էջ 330-335:
5. Մանկատան երեխաների հաղորդակցման դժվարությունների պատճառների հոգեբանական հիմքերը, Հոգեբանությունը և կյանքը, Երևան, 2007, «Զանգակ-97», № 1-2, էջ 52-56
6. Ուսանող-հոգեբանների նախապատրաստումը մասնագիտական աշխատանքի դպրոցներում և մանկատներում, «Կրթության բարեփոխումների հոգեբանական հիմնահարցեր» միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, 15-16 նոյեմբերի, 2008, էջ 360-363

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն