ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մամիկոն Զալիբեկի Հակոբյան
25.02.2016

Տեխ. գիտ.թեկնածու, դոցենտ

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթությունը 

բարձրագույն, 1977-1983 Երևանի Պոլիտեխնիկական Ինստիտուտ (ԵրՊԻ), Ինժեներ:

Գիտական աստիճան 

Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, թեմա - «Մթնոլորտի երկրամերձ շերտերում վնասակար գազային բաղադրիչների պարունակության չափման սարքավորման մշակում», ՀՊՃՀ-ի 038 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ 

2009-առ այսօր-Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Ինֆորմատիկայի, ՀՏ-ի և դրա դաս. մեթոդիկայի ամբիոն», դոցենտ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Օպերացիոն համակարգեր: ՏՀՏ-ն մասնագիտական նպատակներով: Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները կրթության ոլորտում: Համակարգչային համակարգերի ճարտարապետություն:
Մագիստրատուրա՝ ՏՀՏ-ն մասնագիտական ոլորտում: Ժամանակակից ծրագրային փաթեթներ: Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսուցման գործընթացում:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Ինֆորմատիկա,
• Օպերացիոն համակարգ,
• Համակարգչային մոդելավորում,
• Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ,
• Ինֆորմացիայի պահպանման անվտանգության միջոցներ,

Վերապատրաստումներ 
• 2007/2008 ուս.տարում դասախոսների կատարելագործման կենտրոնում ուսումնառել եմ MATLAB-ի դասընթացը:
• 2010 թվականին վերապատրաստվել եմ National Instruments կազմակերպության կողմից կազմակերպված դասընթացներին:
• 2009-2010թթ. մասնակցել եմ Viva Cell-ում կազմակերպված դասընթացներին:
• 2015թ. ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ-ի «Մարդկային ռեսուրսների կառավարում»:
Հրապարակումներ
1. «Կոնկրետ իրավիճակների վերլուծության և գնահատման case-study մեթոդի կրառումը ուսումնական գործունեության կազմակերպման ժամանակ», ՀՊՄՀ-ի 90 ամյակի նվիրված գիտաժողովի նյութեր: Պրակ. III, 2012թ. դեկտեմբերի 14: Երևան 2014թ. Էջ 38-41:
2. «Թեստերի մշակման կարեվոր բաղադրիչները եվ դրանց ներկայացվող պահանջները», Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Գիտական տեղեկագիր» Պրակ Բ, Գյումրի 2014 № 1 –էջ 270-276:
3. ՈՒսումնական նյութերի համակարգչային անիմացիաների պատրաստման առանձնահատկությունները Adobe Flash տեխնոլոգիայով, Մանկավարժական միտք: «Զանգակ» հրատարակչություն, Երևան, 2015,1-2, էջ 84-89:
4. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը կրթական համակարգում; Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան-2015թ.
5. Matlab փաթեթի կիրառումը կրթական համակարգում; Ուսումնական ձեռնարկ: Երևան-2015թ:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-2740-5086 

Լեզուներ՝ Русский язик, English: