ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անի Մելիքի Մանուկյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

manukyanani35@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ռոմանագերմանական լեզուների և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1985-2001 թ.թ.
Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
14.03.2011թ Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը ԺԳ. 00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» /անգլերեն լեզու/, ատենախոսության թեման` «Մասնագիտական բառապաշարի ընտրության և ուսուցման հիմնախնդիրը նախադպրոցական անգլերենի բուհական դասընթացում»:

Աշխատանքային փորձ
2001 - առ այսօր Խ. Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
2000-2001 Րաֆֆու անվ. թ. 36 միջն դպրոց /անգլերենի ուսուցիչ/
1998-2000 Սարանիստ ՍՊԸ , /Անգլերենի թարգմանիչ/

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Անգլերեն լեզու
Մագիստրատուրա ՝Հաղորդակցական լեզվական կոմպետենցիա, Եվրոպական լեզվակրթության սկզբունքները, Եվրադիդակտիկա,
Մասնագիտական կողնմորոշումը օլ. դասավանդման գործընթացում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ 
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա, անգլերեն լեզու

Վերապատրաստումներ
1998-1999 թ.Անգլերենի մեկամյա դասընթաց, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորություն, ք. Բորմութ, Անգլո Կոնտինենտալ դպրոց
02.03.2012-05.05.2012թ.Բրիտանական խորհրդի կողմից կազմակերպված IELTS միջազգային ակադեմիական քննության դասընթացներ, հավաստագիր` C1 մակարդակ
02.07.2012- 14.07.2012 թ. Ինտենսիվ վերապատրաստման դասընթաց, Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորություն, Լոնդոն, Ֆրենսիս Քինգ քոլեջ
28.10.2013-05.12.2013 թ. ASPIRE ծրագրի կողմից կազմակերպված «Հասարակության հասանելիություն կրթության առանձնահատուկ պայմաննորի կարիք ունեցող անձանց համար» խորագրով վերապատրաստման ծրագիր
2015-ի մարտից 6 շաբաթյա առցանց վերապատրաստման դասընթաց` Բրիտանական Խորհրդի կողմից կազմակերպած «Գնահատումը բնագիտական ուղղվածության դասընթացներում» թեմայով
2015-ի մայիս ամսից 4 շաբաթյա վերապատրաստման դասընթաց Լիդսի Համալսարանի կողմից կազմակերպած` «Exploring English: Language and Culture » թեմայով

Հրապարակումներ
1. Նախադպրոցական հաստատություններում անգլերենի դասընթացի կազմակերպման որոշ հարցեր, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, 2,2011
2. Workshop as a Relevant Means of Interactive Teaching, Armenian Folia Anglistika International Journal of English Studies, 1(8)/2011- Yerevan
3. Establishing and Developing Critical Thinking in the Courses of Educational Institutions, Armenian Folia Anglistika, International Journal of English Studies,2(9)/2011- Yerevan
4. Teachers as “Lessonologists”, Օտար լեզուները Հայաստանում , 1/ 2012,βÆ
5. Two in One: Mastering Foreign Literature and Language Simultaneously, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես 3, 2012
6. Making a Target Language Yours by Thinking in it, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես
2, 2013
7. Փոխներգործուն ուսուցման արդյունավետության բարձրացումը բանավեճի կիրառմամբ, Օտար լեզուները Հայաստանում, 3, 2013, ԿԱԻ
8. The Importance of Developing Intercultural Communicative Skills in Educational System, Մանկավարժական Միտք, 3-4, 2013
9. On Effective Teaching/Learning, Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, 1, 2014
10. Ինքնուսուցման կարողությունների ձևավորման համակարգը, Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես, 1, 2015

ORCID ID https://orcid.org/0000-002-6983-2345 

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն ֆրանսերեն