ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Ազատի Մարդյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

mardyangayane02@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1985-1990թ. Հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող, 2005-2010թ. ՀՊՄՀի «Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 2011թ.-ից, ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայ գրականություն)

Աշխատանքային փորձ

2016թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 2009-2016թթ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 2010-1990թթ. Ն․Վ․Գոգոլի անվան թիվ 35 դպրոցի ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, հայոց լեզու և գրականություն (հայ գրականություն), ընտրովի դասընթաց (Հովհ․Թումանյանը և հայ ժողովրդական բանահյուսությունը)

Վերապատրաստումներ 
22.09-14.102014թ- TEMPUS- ի ծրագրի շրջանակներում Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներ
16. 02.- 06.03. 2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (60 ժամ): Հավաստագիր՝ N 0027-15

Հրապարակումներ 
1.Հովհաննես Թումանյանի ազգանվեր գործունեությունը.-ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2008, N 3, էջ181-185:
2. Հովհաննես Թումանյանի պոեմների ուսուցումը դպրոցում, Մեթոդական հետազոտություն, «Լուսակն», Երևան, 2009, 54 էջ։
3. Հ.Թումանյանի «Խոսող ձուկը» հեքիաթի ուսուցումը ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներով.-«Հայագիտական հանդես» Երևան , 2011:
4. /«Սամվել» պատմավեպի ուսուցումը Սարինյանական մեկնություններով /Հայ գրականագիտության դասականը, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին/ :
5. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցումը հայկական դպրոցների տարբեր դասարաններում (Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը գիտաժողովի նյութերի ժողովածու) :
6. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցման մի շարք խնդիրներ (ուսումնամեթոդական գրքույկ), 85 էջ :

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն