ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գայանե Ազատի Մարդյան
10.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

mardyangayane02@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

1985-1990թ. Հայակական պետական մանկավարժական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող, 2005-2010թ. ՀՊՄՀի «Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի հայցորդ:

Գիտական աստիճան

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու 2011թ.-ից, ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա» (հայ գրականություն)

Աշխատանքային փորձ
2016թ.-ից Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, 2009-2016թթ. հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ, 2010-1990թթ. Ն․Վ․Գոգոլի անվան թիվ 35 դպրոցի ուսուցչուհի
1990-2010թ.Ն.Վ.Գոգոլի անվան թիվ 35 դպրոցի ուսուցչուհի, 2010թ.-ից՝ Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ հայ գրականության դասավանդման մեթոդիկա, հայոց լեզու և գրականություն (հայ գրականություն), ընտրովի դասընթաց (Հովհ․Թումանյանը և հայ ժողովրդական բանահյուսությունը)

Վերապատրաստումներ 
22.09-14.102014թ- TEMPUS- ի ծրագրի շրջանակներում Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կազմակերպած վերապատրաստման դասընթացներ
16. 02.- 06.03. 2015թ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց (60 ժամ): Հավաստագիր՝ N 0027-15

Հրապարակումներ
1. Հովհաննես Թումանյանի ազգանվեր գործունեությունը.-ՀՀ ԳԱԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2008, N 3, էջ181-185
2. Հովհաննես Թումանյանի պոեմների ուսուցումը դպրոցում, Մեթոդական հետազոտություն, «Լուսակն», Երևան,2009, 54 էջ
3. Հ.Թումանյանի «Խոսող ձուկը» հեքիաթի ուսուցումը ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներով.-«Հայագիտական հանդես» Երևան, 2011:
4. «Սամվել» պատմավեպի ուսուցումը Սարինյանական մեկնություններով (Հայ գրականագիտության դասականը, հոդվածների ժողովածու` նվիրված Սերգեյ Սարինյանի ծննդյան 90-ամյակին)
5. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցումը հայկական դպրոցների տարբեր դասարաններում (Հովսեփ Օրբելին և «Սասունցի Դավիթ» հայ ժողովրդական էպոսը գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2019թ.
6. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցման մի շարք խնդիրներ (ուսումնամեթոդական գրքույկ), 85 էջ
7. «Քրիստոնեական գիտելիքների ուսուցումը ըստ Գ.Դևրիկյանի «Հավատի զորությունը» պատմվածքի» («Հայրենասիրության պատգամաբերը» Հոդվածների ժողովածու՝ նվ. Գ.Դևրիկյանի ծննդյան 80 և հայոց հերոսամարտերի 100-ամյակներին), «Լուսակն» հրատ., 2017թ.
8. «Ղևոնդ Ալիշանի բանաստեղծությունների մանկավարժական և ճանաչողական արժեքը», (Հոդվածների ժողովածու՝ նվ, Մխիթարյան միաբանության 300-ամյա հոբելյանին), «Լուսակն» հրատ., 2017թ.
9. «Հովհ.Թումանյանի մանկական բանաստեղծությունների արդիականությունը», («Հավերժ արդիական Ամենայն Հայոց բանաստեղծը», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2019թ.
10. «Ղևոնդ Ալիշանը հայ հեթանոսական աստվածների դերի մեկնաբան» («Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2020թ.
11. «Նիկողայոս Ադոնցի մանկավարժական, ուսուցողական հայացքները պատմության և գրականության խնդիրներում» («Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ», հոդվածների ժողովածու), «Լուսակն» հրատ., 2021թ.
12. «Նաղաշ Հովնաթանի մանկավարժական դասերը», («Նաղաշ Հովնաթան», Հոդվածների ժողովածու՝ նվ.Խ. Աբովյանի անվան Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի հիմնադրման 100 ամյա հոբելյանին), «Լուսակն» հրատ., 2022թ.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3307-3404 

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն