ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարի Հարությունի Քելոյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն

Գիտական աստիճան
2015թ. Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն, «Ապագա մանկավարժների ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը ուսումնառության տարիներին» խորագրով, ԺԹ. 00.05 մասնագիտությամբ

Կրթություն
2006-2011թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի հայցորդ
1995-1999թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Ն/Դ մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ
1984-1994 թթ.` Միջնականգ դպրոց (Ոսկե մեդալ)

Աշխատանքային փորձ
Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2007-2015 թթ. Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մանկավարժական հոգեբանություն, Ներառական կրթություն, Մանկան հոգեբանություն, Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն, Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության հիմնախնդիրները
Մագիստրատուրա՝ Խաղային թերապիայի հիմունքներ (ըտրովի դասընթաց), Անձի ուսումնասիրման տեսագործնական հիմունքներ (ընտրովի դասընթաց), Հոգեբանական աշխատանք և մանկական խաղալիքների ընտրություն (ընտրովի դասընթաց)

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Տարիքային հոգեբանություն, մանկավարժական հոգեբանություն, կրթության հոգեբանություն, նեյրոհոգեբանություն, բարձրագույն կրթության հոգեբանություն, հետազոտական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն, տեքստերի հասկացման հոգեբանություն

Վերապատրաստումներ
1. Հուլիս 6-10, 2015թ՝ «Քանակական հետազոտության մեթոդաբանություն և պրակտիկա» թեմայով ամառային դպրոց (30 ժամ), CRRC Armenia
2. Փետրվար 16-19, 2015թ. Քանակական տվյալների վերլուծությունը SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ.վարկածների ստուգում թեմայով վերապատրաստում: CRRC Armenia

Հրապարակումներ
1. Келоян М. А., Карапетян В. С. Изучение процессуального компонента учебных мотивов студентов естесвеннонаучного потока (на примере студентов Педагогического вуза) Международная научная конференция «Образование, наука и экономика в вузах и школах. Интеграция в международное образовательное пранстранство»: Сборник материалов межд. науч. конф.-Горис 2015.- С 93-98
2. Келоян М.А. Изучение динамики учебной мотивации студентов педвузов в процессе сетевого взаимодействия. Всероссийская научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как форма реализации государственной политики в образовании»: Сборник материалов Всеросс. науч.-практ.конф. с межд. участ. - Челябинск: СИМАРС, 2015. - С. 78-80
3. Քելոյան Մ.Հ., Կարապետյան Վ.Ս. Ներքին ուսումնական դրդապատճառների շարժընթացը որպես ուսումնական գործողությունների տիրապետման արդյունք (մանկավարժական բուհի ուսանողների օրինակով): ՙՏեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները՚, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, էջ 461-464
4. Келоян М.А., Карапетян В.С. Соотношение учебной мотивации и образовательных ценностей в естественнонаучных потоках высшего педагогического образования. Universum: Психология и образование: электрон. научн. журн. 2014. № 5-6(6), Стр. 9 /РИНЦ/ URL:http://7universum.com/ru/psy/archive/item/1378
5. Келоян М.А. Соотношение учебной мотивации и академической успеваемости студентов АГПУ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, Գիտական տեղեկագիր № 2-3 (21-22), Երևան,- 2014թ., էջ 23-28
6. Քելոյան Մ.Հ. Ուսումնական տեքստերի հասկացման առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը բարձրագույն մանկավարժական կրթության հումանիտար և բնագիտական հոսքերում: Международная научная конференция ՙСовременные проблемы развития науки и образования՚: Сборник научных статьей: - Ер.: Изд-во РАУ, 2014. –С.103-109
7. Քելոյան Մ.Հ. Ուսումնական դրդապատճառների և արժեքային համակարգի բաղադրիչների միջև հարաբերակցային կապերը բարձրագույն մանկավարժական կրթությունում: ՙԱրդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ՚, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 287-290
8. Քելոյան Մ.Հ. Ուսանողների պրակտիկայի թղթապանակը որպես ռեֆլեքսիվ գործառույթ իրականացնող արդյունավետ միջոց, - Միջազգային գիտաժողով «Անընդհատ /շարունակական/ պրակտիկայի արդիականացումը և կազմակերպման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» խորագրով, հուլիսի 1-5, ՀՊՄՀ, Երևան, 2013 թ., էջ 138-142
9. Քելոյան Մ.Հ.Ապագա մանկավարժների միջմշակութային կոմպետենտության սոցիալ-հոգեբանական բաղադրիչների փորձարարական ուսումնասիրություն» /համ` Ն. Հարությունյան, Թ. Սարգսյան/ - «Տեսական եւ կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով միջազգային գիտաժողով, հոկտեմբերի 25-ից 27-ը, 2013,ԵՊՀ, Երևան, էջ 192-194,
10. Քելոյան Մ.Հ. Մասնագիտական պրակտիկայի պորտֆոլիոյի կոնտենտ վերլուծությունը որպես ուսումնական դրդապատճառների բացահայտման մեթոդ: ՙՆոր ուսուցիչ նոր դպրոցի համար. մանկավարժական կրթության բարեփոխման հեռանկարներ. տեսություն և պրակտիկա՚, Գիտաժողովի նյութեր: Երևան, ՙՄանկավարժ՚ հրատ., 2013, էջ138-142
11. Քելոյան Մ. Հ. «Մանկավարժների հանդուրժողականության ինքնագնահատման և զարգացման ուղեցույց», Մանկավարժ, Երևան 2013, - 44 էջ
12. Քելոյան Մ.Հ., Սահակյան Ա.Ա. Կրթական արժեքների որպես անձի արժեքային համակարգի բաղադրամասի տեսական ուսումնասիրություն: ՙՄանկավարժական կրթության որակի հոգեբանական հիմնախնդիրները՚ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Երևան, ՙԱսողիկ՚ հրատ., 2010, էջ 219-223

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն