ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիետա Յուրիկի Մուրադյան
15.02.2016

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyanmarieta14@aspu.am

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
1999-2002թթ. ՀՊՄՀ-ի ասպիրանտուրա
1995-1999թթ. ՀՊՄԻ-ի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին

Գիտական աստիճան

2005թ. աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն>>, ԻԴ.00.20- <<տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն>> մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1. 2011թ-ից մինչ օրս աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2. 2003թ-ից սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ
• Արտասահմանյան երկրների տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Բնակչության աշխարհագրություն
• Ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա
• Մշակույթի աշխարհագրություն
Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ – տնտեսական աշխարհագրություն, մշակույթի աշխարհագրություն, տուրիզմի աշխարհագրություն, բնակչության աշխարհագրություն, մարդկության գլոբալ հիմնախնդիրներ, ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, Իրանի երկրագրական հետազոտություն, տեղական ինքնակառավարում, տարածքային կառավարում:

Վերապատրաստումներ
1. 29.09.11-31.09.11–ը «Մարքետինգի հայկական ասոցիացիա» ՀԿ–ի կողմից կազմակերպված «Մշակութային հաղորդակցություն, մենեջմենթ, մարքեթինգ և ֆինանսավորում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
2. 15.11.11թ-ին միջազգային մարքեթինգի պրոֆեսոր Ֆիլիպ Կոտլեռի «Մարքեթինգ-3.0» դասընթաց
3. 12.12.11-16.12.11-ը ԵԱՀԿ-ի երևանյան գրասենյակի և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնագիտական վերապատրաստման «Ռազմավարական պլանավորում» դասընթաց
4. 2012թ. նոյեմբեր Երևանի քաղաքապետարանի, Իլ դե Ֆրանս շրջանային խորհրդի և G2iA–ԿԱՐԻ հայաստանյան նախագծերի պատասխանատուի հետ համատեղ կազմակերպված «Քաղաքաշինության փորձի փոխանակում» վերապատրաստման դասընթաց

Անդամակցություն 2005թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ- տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 2, Ասիա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Տիգրան Մեծ, 2010. - 336 էջ:
2. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: - Եր.: Տիգրան Մեծ, 2014. – 420 էջ:
3. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. – 616 էջ:
4. Մ. Մուրադյան, Մշակույթի և բարոյականության ճգնաժամը որպես մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիր: Աշխարհագրական պրագմատիկ հետազոտությունների ներկա վիճակը ՀՀ-ում և դրանց զարգացման հիմնական միտումները մոտ ապագայում, Հանրապետական գիտագործնական նստաշրջան:-Եր.:Լուսաբաց, 2014., էջ 252-264
5. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Թուրքերի <քաղաքակրթական ձեռքբերումները> և Արևմտյան Հայաստանի տեղանունների կողոպուտը: Հայկական լեռնաշխարհ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2015թ. մարտի 24-25.-Երևան, 2015.- էջ 306-318:
6. Իրանի Իսլամական Հանրապետության աշխարհագրական դիրքի առանձնահատկությունները: Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը /Լ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերը/, -Եր.: ԵՊՀ հրատ. 2011, -էջ 111-119:

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն