ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարիետա Յուրիկի Մուրադյան
15.02.2016

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

maramuradyan@gmail.com

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն 

Կրթություն
1999-2002թթ. ՀՊՄՀ-ի ասպիրանտուրա
1995-1999թթ. ՀՊՄԻ-ի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին

Գիտական աստիճան

2005թ. աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսաաշխարհագրական վերլուծություն>>, ԻԴ.00.20- <<տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն>> մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
1. 2011թ-ից մինչ օրս աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ
2. 2003թ-ից սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնի դասախոս, ասիստենտ
3. 2011-2013թթ. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վարչության տուրիզմի բաժնի գլխավոր մասնագետ
4. 2000-2011թթ. Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի վարչության երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ

Կարդացվող դասընթացները
Բակալավրիատ
• Արտասահմանյան երկրների տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն
• Բնակչության աշխարհագրություն
• Ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա
• Մշակույթի աշխարհագրություն
• Էկոտուրիզմ
• ՀՀ էկոլոգիական հիմնախնդիրներ

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ – տնտեսական աշխարհագրություն, մշակույթի աշխարհագրություն, տուրիզմի աշխարհագրություն, բնակչության աշխարհագրություն, մարդկության գլոբալ հիմնախնդիրներ, ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, Իրանի երկրագրական հետազոտություն, տեղական ինքնակառավարում, տարածքային կառավարում:

Վերապատրաստումներ
1. 29.09.11-31.09.11–ը «Մարքետինգի հայկական ասոցիացիա» ՀԿ–ի կողմից կազմակերպված «Մշակութային հաղորդակցություն, մենեջմենթ, մարքեթինգ և ֆինանսավորում» թեմայով վերապատրաստման դասընթաց
2. 15.11.11թ-ին միջազգային մարքեթինգի պրոֆեսոր Ֆիլիպ Կոտլեռի «Մարքեթինգ-3.0» դասընթաց
3. 12.12.11-16.12.11-ը ԵԱՀԿ-ի երևանյան գրասենյակի և Երևանի քաղաքապետարանի հետ համագործակցության շրջանակներում մասնագիտական վերապատրաստման «Ռազմավարական պլանավորում» դասընթաց
4. 2012թ. նոյեմբեր Երևանի քաղաքապետարանի, Իլ դե Ֆրանս շրջանային խորհրդի և G2iA–ԿԱՐԻ հայաստանյան նախագծերի պատասխանատուի հետ համատեղ կազմակերպված «Քաղաքաշինության փորձի փոխանակում» վերապատրաստման դասընթաց

Անդամակցություն 2005թ-ից Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ
1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 2, Ասիա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2010. - 336 էջ:
2. Մուրադյան Յուրիկ Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: - Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2011. – 476 էջ:
3. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: -Եր.:ՏիգրանՄեծ, 2014. – 420 էջ:
4. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. – 616 էջ:
5. Քաղաքակրթություների տիպաբանությունը, դասակարգումը և տարածական առանձնահատկությունները: ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր /6-7 մայիսի, 2015/,-Եր.: ԵՊՀ հրատ.,2015,-էջ 73-76
6. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Թուրքերի <քաղաքակրթական ձեռքբերումները> և Արևմտյան Հայաստանի տեղանունների կողոպուտը: Հայկական լեռնաշխարհ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2015թ. մարտի 24-25.-Երևան, 2015.- էջ 306-318
7. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա, Սամվելյան Ներսես, Համամոլորակային հիմնախնդիրները . փոփոխությունները և աշխարհագրությունը, ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Գիտ. հոդվածերի ժողովածու / 28-29 սեպտեմբերի 2017/, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017,-էջ 124-129:
8. Yurik Muradyan, Ani Mkrtumyan The usage of the inquiry cycle the Geography theaching progress of secondary schools /Case Stady “Shirakatsy Lyceum” international scientific-educational complex”. Границы возможного в рекламном и PR-креативе. Сборник научных трудов, ОрелГУЕТ, 2017.200-204 с.
9. Մուրադյան Յուրիկ, Չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները և աշխարհագրական պատկերը: <КОНФУЦИАНВКИЕ ЧТЕНИЕ> В РАУ, проведенной в Российско –Армянском университете и состоявшейся 26-27 апреля 2016г. Mатериалы II международной конференции, Ереван 2017.-363-377.
10. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю.Барсегян Г.С. Саркисян Р. Ю. Фациальный анализ морфологической структуры рекреационный потенциал горнолесных ландшафтов долини реки Мармарик. Границы возможного в рекламном и PR-креативе. Сборник научных трудов, ОрелГУЕТ, 2017.-139-143 с.
11. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. К проблеме территориального планирования городских природно-техногенных систем и практические задачи ландшафтной геоурбанистики. «Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов», материалы XIII международной ландшафтной конференции, Воронеж, 14-17 мая, 2018г.: том 2. - 117-118 с. –Воронеж: ИСТОКИ 2018.
12. Յու. Մուրադյան, Մ. Մուրադյան, Ն. Սամվելյան, Հանցագործությունները, ահաբեկչությունն ու թմրամոլությունը որպես մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիր (սոցիալ-աշխարհագրական վերլուծություն): Աշխարհագրության և երկրաբանության արդիհիմնախնդիրները /ԵՊՀ միջազգային գիտական նստաշրջանի նյութեր/ Երևան 27-29 սեպտեմբեր, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 143-148:
13. Muradyan Yurik, Matosyan Marine, Muradyan Marieta. Sustainable Tourism as a from of Organization of environmental Management. Ландшафтные измерения устойчивого развития: Mатериалы международной конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, 498-502с.
14. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. Ландшафтная структура горных геосистем как основа территориального планирования туристско-рекреационного природопользования (На примере бассейна реки Мармарик Республики Армения). Mатериалы международной ландшафтной конференции, издательство ТГУ. Томск 2018г 167-170с.Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն