ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լևոն Երվանդի Մարկոսյան
26.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

markosyanlevon04@aspu.am

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
1981-1985 թթ.՝ ԽՍՀՄ ԳԱ Լեզվաբանության ինստիտուտի առկա ասպիրանտուրա:
1971-1977 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարան, ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակուլտետի ուսանող.

Գիտական աստիճան
2000 թ.՝ Դոցենտի գիտական կոչում
1985 թ.` Գիտությունների թեկնածուի գիտայան աստիճանի ատենախոսության պաշտպանություն ԽՍՀՄ ԳԱ Լեզվաբանության ինստիտուտում, Մոսկվա բանասիրական գիտությունների թեկաբծուի գիտական աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
2014 թ. սեպտեմբերից՝ Խ.Աբովյանի անվ. Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դոցենտ:
2015 թ. օգոստոսից՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի ռուս և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի դոցենտ:
2005-2015 թթ.՝ Երևանի Վ.Բրյուսովի անվ. պետական լեզվաբանական համալսարանի ռուս և սլավոնական լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ:
1993-2004 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի տիպաբանության, ռուսաց լեզվի տեսության և դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ավագ դասաախոս, հետո՝ դոցենտ:
1985-1993 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի (հումանիտար ֆակուլտետների համար) ամբիոնի ավագ դասաախոս:
1980 թ՝. Որակավորման բարձրացում Մոսկվայի Մ.Լոմոնոսովի անվ. պետական համալսարանում:
1977-1980 թթ.՝ Երևանի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասաախոս:

Հրապարակումներ
Գիտական գործունեության շուրջ 40 տարվա ընթացքում՝ գիտական և ուսումնամեթոդական համաժողովների մասնակցություն Հայաստանում և արտերկրներում: 70-ից ավել տպագիր աշխատությունների և հրապարակումների հեղինակ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
• Ռուսաց լեզվի տեսական քերականություն:
• Ռուսաց և հայոց լեզուների զուգադրական տիպաբանություն:
• Գործառութային իմաստաբանություն:
• Իմաստաբանական շարահյուսություն:
• Լեզվաբանական իմաստաբանություն:
• Լեզվի տրամաբանական վերլուծություն:
• Ռուսերենի լեզվական պատկեր:
• Ռուս և զուգադրական լեզվահասկացութաբանություն:
• Ռուսերենի դարձվածքաբանություն:
• Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա:
• Բարձրագույն և միջնակարգ ուսումնական հաստատությունների դասավանդողների մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների ծրագրեր:

Կարդացվող դասընթացներ
/ըստ դասավանդվող արարկաների/
1. «Ժամանակակից ռուսերենի ձևաբանություն» (ԵՊՀ, ՌՀՀ, ԵՊԼՀ բակալավրիատ):
2. «Ժամանակակից ռուսերենի շարահյուսություն» (ՌՀՀ, ԵՊԼՀ բակալավրիատ):
3. «Լեզվաբանության ներածություն» (ՀՊՄՀ, մագիստրատուրա):
4. «Լեզվաբանական ուսմունքների պատմություն» (ԵՊՀ, մագիստրատուրա):
5. «Ընդհանուր լեզվաբանություն» (ՀՊՄՀ, բակալավրիատ):
6. «Հոմանիշությունը լեզվի տարբեր մակարդակներում» (ԵՊԼՀ բակալավրիատ):
7. «Պարզ նախադասության շարահյուսական տեսությունները» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):
8. «Ռուսերենի լեզվական պատկեր» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):
9. «Նախադասության իմաստաբանական-շարահյուսական կառուցվածքը» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):
10. «Ռուսերենի դարձվածքների ազգային առանձնահատկությունները» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):
11. «Զուգադրական հասկացութաբանություն» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):
12. «Լեզվի ուսումնասիրության ճանաչողական մոտեցումները» (ԵՊԼՀ, մագիստրատուրա):

Հրապարակումներ
70-ից ավել տպագիր աշխատությունների և հրապարակումների հեղինակ:

Պարգևներ
2012 թ.՝ ՀՀ Վարչապետի Պատվոգիր

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն