ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Ռուբիկի Մարկոսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

naramarkosyan@rambler.ru

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դասախոս / Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն 
2002-2007թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1998-2002թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկա մասնագիտություն
1988-1998թթ.՝ Վայոց Ձոր մարզի ք. Ջերմուկի թիվ 2 դպրոց

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ «Հովարդ Գարդների «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես ուսուցման արդյունավետ տեխնոլոգիա արդի կրտսեր դպրոցում» /Ժ.Գ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»/, «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ 
2012թ.–ից մինչ օրս՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2003-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
2002-2003թթ.՝ ք.Երևանի թիվ 59 դպրոց-վարժարան` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Տեսական մանկավարժություն, կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում, ժամանակակից սոցիալ-մանկավարաժական տեսություններ:

Մագիստրատուրա`Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, համեմատական մանկավարժություն, փաստաթղթավարությունը սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքում:

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակ 
Տեսական մանկավարժություն, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, նորարական մանկավարժություն, կրթության համակարգի կառավարում:

Վերապատրաստում
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2012թ.՝ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ ստացման համար վերապատրաստման դասընթաց՝ ստանալով ՀՀ ԿԳՆ կողմից Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր:
2012թ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/, Կրթության ազգային ինստիտուտի և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կողմից իրականացվող ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր:
2004-2005թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր /ՏԴՈՒՎԾ/:
2004-2005թթ.՝ ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող և Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման դասընթացներ:

Հրապարակումներ
Շուրջ 20 գիտական հոդվածների, թեզիսների հեղինակ, ուսումնական ձեռնարկների համահեղինակ:

  1. «Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից ուսուցման գործընթացում», /Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Մանկավարժ», I պրակ, 2013թ./
  2. «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես անձնակողմնորոշիչ մանկավարժական տեխնոլոգիա», /«Մանկավարժություն» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 6, 2012թ/
  3. «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությանը նպաստող միջոց» / Խ. Աբովյանի ծննդյան 200- ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ» I պրակ, 2010թ./
  4. «Հովարդ Գարդների «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսության կիրառման հնարավորությունները կրտսեր դպրոցում», /«Մանկավարժական կրթություն, հայացք դեպի ապագա», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2007թ./
  5. «Ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների տեղը մանկավարժության մեջ» (համահեղինակ` Ս.Վարդումյան) /«Նախաշավիղ», N 5-6, 2005թ./
  6. «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ: Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ», /Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար, Երևան, «Նոյյան տապան», 2005թ./
  7. «Նոր մոտեցումներ ուսուցիչների պատրաստման գործընթացին: Գործիմաց մոտեցում: Տեսություն և պրակտիկա», /Ձեռնարկ ուսուցիչների պատրաստման համար, Այրեքս, Երևան 2004թ./

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն