ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նարինե Ռուբիկի Մարկոսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ 

markosyannarine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ / Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն 
2002-2007թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1998-2002թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի ֆակուլտետի Մանկավարժության և տարրական ուսուցման մեթոդիկա մասնագիտություն
1988-1998թթ.՝ Վայոց Ձոր մարզի ք. Ջերմուկի թիվ 2 դպրոց

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
Ատենախոսության թեման՝ «Հովարդ Գարդների «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես ուսուցման արդյունավետ տեխնոլոգիա արդի կրտսեր դպրոցում» /Ժ.Գ.00.01 «Մանկավարժության տեսություն և պատմություն»/, «Մանկավարժություն» 020 մասնագիտական խորհուրդ:

Աշխատանքային փորձ 
2012թ.–ից մինչ օրս՝ Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դասախոս
2003-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի դասախոս
2002-2003թթ.՝ ք.Երևանի թիվ 59 դպրոց-վարժարան` որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Տեսական մանկավարժություն, կրթության և մանկավարժական մտքի պատմություն, հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում, ժամանակակից սոցիալ-մանկավարաժական տեսություններ:

Մագիստրատուրա`Մանկավարժական հետազոտությունների մեթոդաբանություն, համեմատական մանկավարժություն, փաստաթղթավարությունը սոցիալ-մանկավարժական աշխատանքում:

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակ 
Տեսական մանկավարժություն, մանկավարժական տեխնոլոգիաներ, նորարական մանկավարժություն, կրթության համակարգի կառավարում:

Վերապատրաստում
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2012թ.՝ Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի /հավաստագրի/ ստացման համար վերապատրաստման դասընթաց՝ ստանալով ՀՀ ԿԳՆ կողմից Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր:
2012թ.՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթության տեսություն, պրակտիկա և կառավարում» առարկայի գծով մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացներ:
2006թ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/, Կրթության ազգային ինստիտուտի և Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կողմից իրականացվող ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր:
2004-2005թթ.՝ Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ և Կրթության ազգային ինստիտուտի կողմից իրականացված ու ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորված Տարրական դպրոցի ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր /ՏԴՈՒՎԾ/:
2004-2005թթ.՝ ԱՄՆ պետական քարտուղարության կրթական և մշակութային բաժնի կողմից հովանավորվող և Այռեքսի /Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ/ կողմից իրականացվող Հայաստանում մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման դասընթացներ:

Հրապարակումներ
Շուրջ 35  գիտական հոդվածների, թեզիսների և մեկ ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հեղինակ, ինչպես նաև մի շարք ուսումնական ձեռնարկների համահեղինակ: 

• «Մանկավարժի պրակտիկ աշխատանքի տեղեկատու» (Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար), Մանկավարժի պրակտիկ աշխատանքի տեղեկատու: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների համար/ Ն.Ռ.Մարկոսյան.– Եր.: ՎՄՎ-Պրինտ, 2022
• «Pedagogical qualimetry as a means of measuring the quality of the activities of the main subjects of the pedagogical process», Main issues of pedagogy and psychology, scientific periodical, Khachatur Abovian Armenian State Pedagogical University, 2022(1)
• «Հեռուստատեսային մանկականպատանեկան հաղորդումների ազդեցությունը դեռահասների սոցիալականացման վրա», Սոցիալ-մշակութային միջավայրի ազդեցությունը մանկության վրա.մարտահրավերներ և լուծումներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/ՀՊՄՀ, գլխ.խմբագիր Ա.Օ.Թոփուզյան, Եր.-2021
• «Մեդիատեխնոլոգիաները ժամանակակից կրթական գործընթացում», «Մեդիատեխնոլոգիաները տարրական դպրոցի մանկավարժական գործընթացում» ուսումնամեթոդական ձեռնարկ մանկավարժների և ծնողների համար / Թոփուզյան Ա. Օ., Գյուլամիրյան Ջ. Հ., Ասատրյան Ս. Մ.,Պողոսյան Լ. Մ., - Երևան, «Մանկավարժ» հրատ., 2020
• «Практические занятия как средства формирования профессиональных компетенций в педагогическом вузе», INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL WEB of SCHOLAR 10(28), Vol.2, October 2018 DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos
• «Проблема гуманистической педагогики в истории армянской педагогической мысли (на примере М.Гоша и Раффи)», Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам XXV международной научно-практической конференции, 31 января 2018 г./Под общ. ред. А.В. Туголукова – Москва: ИП Туголуков А.В., 2018
• «Защита детей в период вооруженных конфликтов», Перспективы развития науки и образования: сборник научных трудов по материалам XXII международной научно-практической конференции, 31 октября 2017 г./Под общ. ред. А.В. Туголукова – Москва: ИП Туголуков А.В., 2017
• «Դպրոցի եվ ընտանիքի համագործակցությունը երեխաներին աղանդներից պաշտպանելու գործում», Մանկության հիմնախնդիրները ժամանակակից հայ ընտանիքներում, 21-րդ դարի մարտահրավերները. կանխման և հաղթահարման ուղիները, Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. «Մանկավարժ» հրատ., 2016
• «Ժանանակակից ընտանիքների արժեհամակարգը եվ դրա ազդեցությունը երեխաների դաստիարակության վրա», Մանկավարժության արդի խնդիրները: Մարտահրավերներ և լուծումներ, հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2015
• «Մանկավարժական աջակցությունը հանրակրթական դպրոցում», Գիտական տեղեկագիր: Հումանիտար և հասարակական գիտություններ և դասավանդման մեթոդիկաներ, N 1, պրակ բ, Գյումրի 2014,
• «Մանկավարժական տեխնոլոգիաների դերը ժամանակակից ուսուցման գործընթացում», /Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Մանկավարժ», I պրակ, 2013թ./
• «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես անձնակողմնորոշիչ մանկավարժական տեխնոլոգիա», /«Մանկավարժություն» գիտամեթոդական վերլուծական ամսագիր, N 6, 2012թ/
• «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսությունը որպես մանկավարժական գործընթացի արդյունավետությանը նպաստող միջոց» / Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին նվիրված Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութեր, ՀՊՄՀ «Մանկավարժ» I պրակ, 2010թ./
• «Հովարդ Գարդների «Բազմաբնույթ մտածողության» տեսության կիրառման հնարավորությունները կրտսեր դպրոցում», /«Մանկավարժական կրթություն, հայացք դեպի ապագա», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, «Մանկավարժ» հրատ., Երևան 2007թ./
• «Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումներ: Քսաներորդ դարի մանկավարժական տեսություններ», /Ձեռնարկ մանկավարժների և ուսանողների համար, Երևան, «Նոյյան տապան», 2005թ./

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1879-8463

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն