ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Հրանտի Մարտիրոսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., ասիստենտ

markosyannarine40@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ասիստենտ/ Մանկավարժության ամբիոն

Կրթություն
1997-2001թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1989-1993թթ.` Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի տարրական ուսուցման մեթոդիկայի և մանկավարժության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01- Մանկավարժության տեսություն և պատմություն: Ատենախոսության թեման` «Ժողովրդական բանահյուսության դերը սովորողների բարոյական որակների ձևավորման գործում»

Աշխատանքային փորձ

2012թ.` Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ,
2007-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի ասիստենտ,
1997-1999թթ.` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն, դասախոս,
1989թ.-2012թ. Երևանի թիվ 104 դպրոցի, 1993-1997թթ. Դ.Վարուժանի թիվ 89 դպրոցի տարրական դասարանների դասվար:

Կարդացվող դասընթացներ 
Բակալավրիատ` Գործնական մանկավարժություն, Հոգեբանամանկավարժական պրակտիկում, Սոցիալ- մանկավարժական պրակտիկում
Մագիստրատուրա` Արտադասարանական դաստիարակչական տեխնոլոգիաներ, Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ, Մանկավարժական սեմինար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Սոցիալական մանկավարժություն, Կիրառական մանկավարժություն, Տեսական մանկավարժություն, Գործնական մանկավարժություն, Սկզբնական կրթության մանկավարժություն, Էթնոմանկավարժություն, Հայ դպրոցի պատմություն

Վերապատրաստումներ

2012թ.` ՀՀ ՊՆ բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր` որպես վերապատրաստող դասախոս:
2012թ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի պրակտիկայի ղեկավարների, մեթոդիստների, մանկավարժների, հոգեբանների վերապատրաստում «Ներառական կրթության» ծրագրի շրջանակներում մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակի ստեղծման աշխատանքների նպատակով:
2012թ.` Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպած տարրական դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր` որպես վերապատրաստող դասախոս:
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում Ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2015թ. «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցացիա ՀԿ ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ձեռք բերելու նպատակով վերապատրաստում:

Հրապարակումներ 
2011 - 2015 թթ.

  1. Մարտիրոսյան Ն., Օրհնանք-մաղթանքների գործնական կիրառական արժեքը սովորողների ուսումնադաստիարակչական գործընթացում, Գորիսի պետական համալսարանի միջազգային 2-րդ գիտաժողովի աշխատանքների ժողովածու, 2011թ., էջ 690-694:
  2. Մարտիրոսյան Ն., Առած-ասացվածքների ճանաչողական-դաստիարակչական արժեքը սովորողների արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացում, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2013թ., էջ 450-453:
  3. Մարտիրոսյան Ն., Ուսուցիչների ուսումնամեթոդական աշխատանքի կազմակերպման խնդիրները դպրոցում, I Հանրապետական «Հանրակրթության ժամանակակից հիմնախնդիրներ» թեմայով գիտագործնական մանկավարժական գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2013, էջ 13-16:
  4. Մարտիրոսյան Ն., Միջոցառումները՝ որպես դաստիարակության տեխնոլոգիա, Մանկավարժության արդի խնդիրները, Հանրապետական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան 2015, էջ 216-220:
  5. Мартиросян Н., Отбор претендентов на вакантную должность в школе, Научная мысль, № 2 (16)2015, Г. Череповец, ст. 61-64
    Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն/ բառարանի օգնությամբ/: