ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաիրա Հրանտի Մարտիրոսյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

martirosyannaira40@aspu.am

Կրթություն
1997-2001թթ.՝ Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Ընդհանուր մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ
1989-1993թթ.` Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական ինստիտուտի տարրական ուսուցման մեթոդիկայի և մանկավարժության ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, մասնագիտությունը` ԺԳ.00.01- Մանկավարժության տեսություն և պատմություն: Ատենախոսության թեման` «Ժողովրդական բանահյուսության դերը սովորողների բարոյական որակների ձևավորման գործում»

Աշխատանքային փորձ
2012թ.` Մասնագիտական կրթության և կիրառական մանկավարժության ամբիոնի ասիստենտ,
2007-2012թթ. Մանկավարժության միջֆակուլտետային ամբիոնի ասիստենտ,
1997-1999թթ.` Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄԻ-ի ընդհանուր մանկավարժության ամբիոն, դասախոս,
1989թ.-2012թ. Երևանի թիվ 104 դպրոցի, 1993-1997թթ. Դ.Վարուժանի թիվ 89 դպրոցի տարրական դասարանների դասվար:
2012-2018թ․՝ Երևանի Ն․Մեծի անվան թիվ 124 հիմնական դպրոցի տնօրեն, 2018թ․-ից Երևանի թիվ 104 հիմնական դպրոցի տնօրեն։
2022թ․՝ Մանկավարժության համահամալսարանական ամբիոնի դոցենտ։

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ` Գործնական մանկավարժություն, Մանկավարժական պրակտիկում, Սոցիալ- մանկավարժական պրակտիկում
Մագիստրատուրա` Արտադասարանական դաստիարակչական տեխնոլոգիաներ, Սոցիալ- մանկավարժական կառավարում, Տարրական դպրոցի ուսուցչի մասնագիտական զարգացման հիմունքներ, Մանկավարժական սեմինար

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Սոցիալական մանկավարժություն, Կիրառական մանկավարժություն, Տեսական մանկավարժություն, Գործնական մանկավարժություն, Սկզբնական կրթության մանկավարժություն, Էթնոմանկավարժություն, Հայ դպրոցի պատմություն

Վերապատրաստումներ
2012թ.` ՀՀ ՊՆ բարձրագույն ռազմական ուսումնական հաստատությունների դասախոսների վերապատրաստման ծրագիր` որպես վերապատրաստող դասախոս:
2012թ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի պրակտիկայի ղեկավարների, մեթոդիստների, մանկավարժների, հոգեբանների վերապատրաստում «Ներառական կրթության» ծրագրի շրջանակներում մանկավարժական պրակտիկայի թղթապանակի ստեղծման աշխատանքների նպատակով:
2012թ.` Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպած տարրական դասարանների ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիր` որպես վերապատրաստող դասախոս:
2014թ. «Քայլ առ քայլ» ծրագրի շրջանակներում Ուսուցչի չափորոշիչներին նվիրված վերապատրաստում:
2016. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված վերապատրաստումներ՝ Արցախի տարրական դասարանների ուսուցիչների համար՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:
2018թ. ՀՀ ԿԳՄ ԿԱԻ-ի և «Հույսի կամուրջ» հաշմանդամություն ունեցող երեխաների և երիտասարդների իրավունքների պաշտպանության ՀԿ-ի կողմից կազմակերպված «Ներառական կրթություն. կրթություն բոլորի համար» թեմայով վերապատրաստողների վերապատրաստմանը:
2018թ. Երևանի Ներսես Մեծի անվան թիվ 124 հիմնական դպրոցի ուսուցիչների համար կազմակերպված «Ներառական կրթություն. կրթություն բոլորի համար» թեմայով վերապատրաստմանը՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:
2019թ. Երևանի թիվ 104 հիմնական դպրոցի ուսուցիչների համար կազմակերպված «Ներառական կրթություն. կրթություն բոլորի համար» թեմայով վերապատրաստմանը՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:
2020թ. ՀՀ ԿԳՄՍՆ ԾԻԳ ՊՀ-ի կողմից կազմակերպված Ուսումնական և վարչական գործընթացներում ՏՀՏ ներդրման 30-ժամյա վերապատրաստմանը:
2020թ. «Մանկավարժական նախաձեռնություն» հայկական ասոցացիա ՀԿ ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագիր ձեռք բերելու նպատակով վերապատրաստում:
2021թ․ «Ինտերակտիվ կրթության զարգացում» հիմնադրամի կողմից կազմակերպված ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորման վերապատրաստումների դասընթացներին ՝ որպես վերապատրաստող դասախոս:
2022թ․ ԿԶՆԱԿ հիմնադրամի կողմից կազմակերպված «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ վերապատրաստողի» 30-ժամյա դասընթացը։

Հրապարակումներ
2016 - 2021 թթ.
1. Սահակյան Ա., Մարտիրոսյան Ն. , Բախշյան Ա., Տնտեսական սոցիոլոգիայի գիտական հետազոտությունների և դասավանդման առանձնահատկությունները, Տնտեսական սոցիոլոգիա. Ակադեմիական մոտեցում, էջ 3-62, 2016
2. Հ. Հինդլյանի մանկավարժական հայացքները դպրոցավարության մասին, Մխիթար Գոշ, 2016թ./2(45), էջ 110-113
3. Ծնողական ժողովներին ներկայացվող ժամանակակից պահանջները,«Մանկության հիմնախնդիրը ժամանակաից հայ ընտանիքում, 21-րդ դարի մարտահրավերները. կանխման և հաղթահարման ուղիները», Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Եր. 2016, Էջ 131-134
4. Ն. Մարտիրոսյան, Կ. Պապիկյան, Դասղեկի գործունեության նպատակը հանրակրթական դպրոցում, Մխիթար Գոշ, 2017թ/2, էջ47-50
5. Սովորողների ծնողների մանկավարժական մշակույթի կատարելագործման ուղիները արդի պայմաններում, Մխիթար Գոշ, 2017թ․/2, էջ51-54
6. Ա. Դալլաքյան, Ն. Մարտիրոսյան, Մեծահասակների ոչ ֆորմալ կրթության անդրագոգիկ մոդելը, Մեծահասակաների կրթությունը և ուսումնառությունը Հայաստանում, Գիտագործնական միջազգային համաժողով, ԵՊՀ, դեկ.5-6-ը, 2017թ.
7. К. Папикян, А. Оганнисян, Г. Еганян, Н. Мартиросян, Культура- жизитная карточка каждого народа, Национальная ассоцация ученых,N36,2018, ст14-16
8. Даллакян А.Г., Мартиросян Н.Г.Компетентностная образовательная парадигма как вызов времени, НАУЧНАЯ МЫСЛЬ, ежеквартальный научно-методический журнал№ 3 (29). Т.5,2018
9. Мартиросян Н.,IV Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-летнему юбилею УГНТУ, ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО։ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИКО-ПРАВОГОГО РАЗВИТИЯ, Педагогические основания формирования личности учителя в университетеб Уфа 2018, cn. 282-284
10. Sisyan S., Martirosyan N., Requirements of healthy life style for primary school pupils, LI INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC AND PRAKTICAL CONFERENCE, EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY,LONDON, United Kingdom, april8-9, 2019 , p. 22-24
11. Միջոցառումը՝ որպես կրտսեր դպրոցականի դաստիարակության տեխնոլոգիա,ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2021թ,

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-0480-727X

Լեզուներ` ռուսերեն , անգլերեն/ բառարանի օգնությամբ/: