ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մայա Հովհաննեսի Գրիգորյան
22.02.2016

Բան․ գիտ․ թեկ․, դասախոս 

grigoryanmaya26@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դասախոս /Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
2016-2018 թթ. ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրատուրա՝ «Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ» մասնագիտությամբ:
2000-2004 թթ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա:
1995-2000 թթ. Խ. Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող՝ «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտությամբ:

Գիտական աստիճան
2009 թ. Պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսության «Վիգեն Խեչումյանի փոքր արձակը» թեմայով: Շնորհվել է բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:
Աշխատանքային փորձ
2021-ից Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի «Վաչե և Թամար Մանուկյան» Մատենադարանի գիտական քարտուղար:
2001–2021 թթ. Հայաստանի ազգային գրադարանի Մատենագիտության և գրադարանագիտության բաժնի մատենագետ (բաժնի վարիչ՝ 2015-2021թթ․)։
2020-ից ՀՊՄՀ Կուլտուրայի ֆակուլտետի Թանգարանագիտության,
գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի
դասախոս։
2009-2012 թթ. ՀՊՄՀ Բանասիրական ֆակուլտետի Հայ գրականության և
դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա
Թանգարանագիտության տեսություն և հետազոտություն, թանգարանային և գրադարանային լսարանի ուսումնասիրման տեխնոլոգիաներ, թանգարանը որպես գիտահետազոտական կազմակերպություն, պատմամշակութային միջավայրի պահպանության միջազգային փորձ, տուրիզմի կազմակերպումը որպես թանգարանի գործունեության հիմնական բաղադրիչ:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայ տպագրության պատմություն, գրադարանների և թանգարանների գիտա-կան գործունեության ուսումնասիրում, մասնագիտական բնագավառների նո-րությունների ուսումնասիրում:

Վերապատրաստումներ
2012 թ. մասնակցել եմ «Մանկավարժներն ընդդեմ ՁԻԱՀ-ի» սեմինար-վար¬ժան¬քին:
2014 թ. մասնակցել եմ «Անգլերեն գրադարանավարների համար»
դասընթացին:

Հրապարակումներ
1. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս: Կենսամատենագի¬տու¬թյուն.- Երևան, 2020.- 896 էջ:
2. Աելիտա Դոլուխանյան: Բանասերը, գիտնականը, մանկավարժը : Կեն¬սամատենագիտություն.- Երևան, 2017.- 200 էջ:
3. Մշակ 1880: Մատենագիտություն.- Երևան, 2017.- 335 էջ:
4. Մշակ 1879: Մատենագիտություն.- Երևան, 2014.- 324 էջ:
5. Մշակ 1878: Մատենագիտություն.- Երևան, 2012.- 512 էջ:
6. Հայ եկեղեցու դերն ու նշանակությունը հոգևոր-մշակութային ժառանգության պահպանման գործում //Աշխատություններ Հայաստանի պատմության թանգարանի.- 221.- թ. 8.- էջ 226-233:
7. Խրիմյան Հայրիկը՝ խմբագիր և հրապարակախոս //Պատմություն և քաղաքակա¬նու¬թյուն.- 2021.- թ. 5.- էջ 33-42.
8. Նիկողայոս Ադոնցի նամակները՝ ուղղված տարալեզու պարբերա-կան¬¬ներին //Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզան¬դա-գետ և հայագետ: Հոդվածների ժողովածու.- Ե., 2021, էջ 72-85:
9. Պատմության փառահեղ մի էջ //Էջմիածին.- 2021.- թ. 8.- էջ 32-34:
10. Հովհաննես Թումանյան: Կենսամատենագիտություն: (Գրախոսու-թյուն) //Պատմաբանասիրական հանդես.- 2021.- թ. 2.- էջ 279-283:
11. Հրանտ Մաթևոսյանը՝ մամուլի էջերում //Հայագիտական հանդես.- 2021.- թ. 2.- էջ 75-84:
12. Ղևոնդ Ալիշանը «Հանդէս ամսօրեայ»-ի էջերում //Ղևոնդ Ալիշանը հան¬րագիտակ: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2020 թ., էջ 94-106:
13. Թումանյանի ստեղծագործությունների թարգմանությունների մատե-նա¬գի¬տական տեսություն //Հովհաննես Թումանյան: Հանրագիտարան, Ե.: Հայկական հանրագիտարան, էջ 268-270:
14. Լավագույնս պատկերացում են տալիս հայ գրքի և գրատպության ան-ցած ուղու մասին: [Հայաստանի ազգային գրադարանի նոր հրատարա¬կութ-յունների մասին] //Իրատես.- 2019.- 19 փետրվարի.- էջ 6:
15. Հայ գիրքը 1931-1940 թթ. մատենագիտություն (ՀԱԳ հրատարակու-թյուններ) //Բանբեր Հայաստանի գրադարանների.- 2019.- թ. 2.- էջ 95-96:
16. Նորահայտ գրքեր և պարբերականներ: Պրակ Ա (ՀԱԳ հրատարա¬կու¬-թյուններ) // Բանբեր Հայաստանի գրադարանների.- 2019.- թ. 2.- էջ 92-94:
17. «Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագրի թարգմանու¬թյուն¬-ները //«Սասունցի Դավիթ» էպոսի համահավաք բնագիրը և Հովսեփ Օրբելին: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 107-124:
18. Սայաթ-Նովան Հ. Թումանյանի գնահատմամբ //Հավերժ արդիա¬կան Ամենայն հայոց բանաստեղծը: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2019, էջ 97-113:
19. Սիլվա Կապուտիկյանի հրապարակախոսության առանձնահատկու-թյուններն ու հասարակական հնչեղությունը //Սիլվա Կապուտիկյանի մանկա-վար¬ժական ու բարոյախոսական դասերը: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2018, էջ 80-94:
20. Հայ մատենագիտության արդի վիճակը (կազմման սկզբունքներն ու չա¬փորոշիչները) //«Բանբեր Հայաստանի գրադարանների», 2018, 2, էջ 28-37:
21. Հայրենասիրության թեման Գևորգ Դևրիկյանի հրապարակախոսու-թյան մեջ //Հայրենասիրության պատգամաբերը: Հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2017, էջ 86-97:
22. Աստվածաշնչի տպագրության օջախները: «Տպագրության մարգա-րիտը» գիտաժողովի զեկույց, 2017:
23. «Հայ տպագիր ժառանգությունը պատմության հոլովույթում (համա-հե¬ղի¬նակությամբ) //Կաճառ.- 2017.- էջ 459-470:
24. «Հայ գիրք» շտեմարանի ստեղծման ուղղությամբ տարվող աշխա-տանքների վիճակը //Հայկական գրադարանների միջազգային չորրորդ համաժողովի նյութեր, 2016
25. Անդրադարձ Հայաստանի ազգային գրադարանի հիմնադրման տա-րե¬թվի շուրջ ծավալված բանավեճին //Բանբեր Հայաստանի գրադարան¬ների.- 2016.- թ. 2.- էջ 43-45:
26. Շարժական մատենադարան //Բանբեր Հայաստանի գրադարան-ների.- 2016.- թ. 2.- էջ 57-59:
27. ՀՊՏՀ և ՀՊՄՀ գրադարաններ (համեմատական վերլուծություն) //Բանբեր Հայաստանի գրադարան¬ների.- 2016.- թ. 2.- էջ 2-15:
28. Հայաստանի ազգային գրադարանը` Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի պետական միջոցառումների շրջանակում //Բանբեր Հայաստանի գրադարան¬ների.- 2015.- թ. 1.- էջ 79-84:
29. Հայ գիրքը` պատմության քառուղիներում (համառոտ ակնարկ) //Բանբեր Հայաստանի գրադարան¬ների.- 2015.- թ. 1.- էջ 55-64:
30. Արցախը Բագրատ Ուլուբաբյանի ստեղծագործության մեջ //Հայա¬գի-տական հանդես.- 2014.- թ. 2-3.- էջ 115-126:
31. Վարդգես Պետրոսյանի հրապարակախոսությունը //Հայագիտա¬կան հան¬դես: Հավելված.- 2014.- թ. 1.- էջ 50-57:
32. Րաֆֆին և Թիֆլիսի «Մշակ» թերթը //Գարուն.- 2012.- թ. 9-10.- էջ 74-78:
33. Հայ տպագրության մասին հրապարակումները Թիֆլիսի «Մշակ» թերթում» (1879-1881) //Կանթեղ.- 2011.- թ. 2.- էջ 41-47:
34. Ալեքսանդր Շիրվանզադեի 1879-1881 թթ. «Մշակ» թերթում տպա¬գրած հոդվածները //Հայագիտական հանդես.- 2011.- թ. 2-3.- էջ 53-59:
35. Անհատի ազատության խնդիրը Վ. Խեչումյանի ստեղծագործու¬թյուն¬-ներում //Հայագիտական հանդես.- 2007.- թ. 3.- էջ 77-82:
36. Վ. Խեչումյանի արձակի պատմական ակունքները //Վասն արդա¬րու¬-թյան.- Վանաձոր, 2007.- թ. 1.- էջ 31-33
37. Սոցիալական հարցադրումներ և պանդխտության թեման Վ. Խե¬չում-յանի «Զվարթնոց»-ում //Կանթեղ.- 2006.- թ. 3.- էջ 3-7:
38. Հիշարժան տարեթվեր 2022.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2021.- 230 էջ (խմբագիր):
39. Նիկողայոս Ադոնցը միջազգային ճանաչում ունեցող բյուզանդագետ և հայագետ: Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Նիկողայոս Ադոնցի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանին, Երևան, 2021, 112 էջ (խմբագիր):
40. Հովհաննես Թումանյան: Կենսամատենագիտություն (2001-2020), Երևան, 2020, 444 էջ (խմբագիր):
41. Հիշարժան տարեթվեր 2021.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2020.- 221 էջ (խմբագիր):
42. Ղևոնդ Ալիշանը հանրագիտակ: Հոդվածների ժողովածու՝ նվիրված Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200-ամյակին, Երևան, 2020 թ., 148 էջ (խմբագիր):
43. Հիշարժան տարեթվեր 2020.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2019.- 187 էջ (խմբագիր):
44. Հայ գիրքը 1931-1940 թվականներին=Армянская книга 1931-1940= The Armenian book 1931-1940 /Կազմ.՝ Օֆելյա Գյուլումյան, Սուսաննա Գրիգոր¬յան; Խմբ.՝ Մայա Գրիգորյան, Արմեն Խաչատրյան, Վաղարշակ սարկավագ Սերովբյան, Երևան, 2018, 927 էջ:
45. Նորահայտ գրքեր և պարբերականներ: «Հայ գիրք» և «Հայ պար¬բե¬րա-կան մամուլ» համահավաք մատենագիտական ցանկերում չներառված հրա-տարակություններ: Պրակ Ա /Կազմ.՝ Ս. Պետոյան, Ռ. Ալեքսանյան; Խմբ.՝ Տ. Զարգարյան, Հ. Ղազարյան, Մ. Գրիգորյան, Երևան, 2018, 127 էջ:
46. Հիշարժան տարեթվեր 2019.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2018.- 177 էջ (խմբագիր):
47. Հիշարժան տարեթվեր 2018.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2017.- 189 էջ (խմբագիր):
48. Հիշարժան տարեթվեր 2017.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2016.- 177 էջ:
49. Հիշարժան տարեթվեր 2016.- Երևան: Հայաստանի ազգային գրա¬դա-րան, 2015.- 132 էջ:
50. Բանբեր Հայաստանի գրադարանների»: Գիտա-մեթոդական հան¬դես: Պատասխանատու խմբագիր 2015-2019 թթ.:
51. ArmBookExpo: Երկրորդ ցուցահանդես 24-26 սեպտեմբեր 2015, Երևան, 2015, 262 էջ:

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն