ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մելանյա Սաշայի Բարսեղյան
15.02.2016

Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի պետ, ասիստենտ

barseghyanmelanya43@aspu.am

Ասիստենտ/ՀՊՄՀ, Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
Ասիստենտ/ԵՊՀ ԻՄ Հումանիտար գիտություննրի ֆակուլտետ
Բովանդակային մշակումների բաժնի մասնագետ/Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
Կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի պետ

Կրթություն
• 1995-1999-Հեռակա ասպիրանտուրա, ասպիրանտ Խ. Աբովյանի անվ. hայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն
• 1990-1994 -Մասնագիտությունը՝ մանկավարժություն և տարրական ուսուցման մեթոդիկա Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտ «Տարրական կրթության և դեֆեկտոլոգիայի» ֆակուլտետ

Աշխատանքային փորձ
• 2022թ․ նոյեմբեր, կրթության որակի ապահովման և կառավարման բաժնի պետ
• 2020 թ. առ այսօր բովանդակային մշակումների բաժնի մասնագետ
Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն
• 2018թ. առ այսօր մանկավարժություն և մեթոդիկաների ամբիոնի ասիստենտ
ԵՊՀ ԻՄ
• 2003 թ. առ այսօր Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
• 1998-2003 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մթոդիկայի ամբիոնի դասախոս Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
• 1994-1998 Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Վերապատրաստումներ
• 24.01-16.03.2005 Մանկավարժական բուհի ուսումնական վերապատրաստման ծրագիր «Մանկավարժության տեսություն» մասնագիտացմամբ
• Մարտ-ապրիլ 2006 «Մասնագիտական զարգացման դպրոց» ծրագիր
• Այռեքս-Միջազգային հետազոտությունների և փոխանակման խորհուրդ կազմակերպություն
• 30.06.2010 «Հումանիստական մանկավարժության տեխնոլոգիաները՝ որպես կրթության որակի բարձրացման միջոց» գիտագործնական կոնֆերանս
• 24.10.2016-04.11.2016 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց (32 ժամ):
• 04.11.2019-15.11.2019 Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի կազմակերպած մաթեմատիկայի գծով մասնագիտական վերապատրաստման դասընթաց (36 ժամ):
• 19․04․2021-21․04․2021 Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամի Իջևանի մասնաճյուղի կազմակերպած «Ուսուցման կազմակերպումը GOOGLE Apps գործիքակազմի օգնությամբ» 12 ժամյա դասընթաց՝ որպես վերապատրաստող-դասընթացավար։
• Հայ Օգնության Ֆոնդի Հայաստան Մասնաճյուղի ֆինանսավորմամբ «Մանկավարժների Մասնագիտական Կարողությունների Զարգացման» ծրագիր, «Մանկավարժների աշխատանքների մշտադիտարկում և սուպերվիզիա» թեմայով վերապատրաստող-դասընթացավար։
• 27․08․2021-30․11․2021 «Քաղաքացիական հասարակության դերակատարները՝ որպես փոփոխություններ կրողներ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում» ծրագիր, «Մաթեմատիկա-1» գիրք-տետրի հարմարեցումներ» թեմայով վերապատրաստող դասընթացավար։
• 14․09․2021-10․11․2021 «Խ․ Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան» հիմնադրամ, Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումների վերապատրաստող-դասընթացավար։
• 16․08․2021-25․11․2021 «Վարդանանք» կրթահամալիր ՍՊԸ, Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստումների վերապատրաստող-դասընթացավար։

Հրապարակումներ
1. « Ն.Յա. Վիլենկինի և Լ.Գ. Պետերսոնի 1-3-րդ դասարանների մաթեմատիկայի դասագրքերի կառուցման հոգեբանադիդակտիկական և մեթոդական առանձնահատկությունները» Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցողների և գիտաշխատողների 48-րդ գիտաժողովի զեկուցումների թեզիսներ, 1996:
2. «Տ.Կ. Ժիկալկինայի առաջին դասարանի մաթեմատիկայի դասագիրք-տետրերի մեթոդական առանձնահատկությունները»: Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի մանկավարժական տեխնոլոգիաներ: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.-Պրակ-1, Եր, 2004:
3. «Մեթոդական խնդիրների կիրառումը տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի դասեր պլանավորելիս»: Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցողների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Պրակ-2, Եր., 2008:
4. «Մաթեմատիկայի ուսուցման մեթոդական առանձնահատկությունները (ըստ Ն.Բ. Իստոմինայի դասագրքերի)»: Մաթեմատիկայի դասավանդման արդի մանկավարժական տեխնոլոգիաներ: Գիտամեթոդական հոդվածների ժողովածու.-Պրակ-2, Եր, 2009:
5. «Ուսումնական գործունեության օպտիմալացումը որպես խնդրադիր ուսուցման բավարար պայման» Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու, պրակ 5), Երևան, «Յասոն», 2011:
6. «Открытый урок игрового типа обучения математике в начальных школах как одна из форм технологии личностно-ориентированого обучения». Инновационные стратегии развития педагогического образования: Сборник научных трудов Тринадцатой Международной очно-заочной научно методической конференции: В 2-х ч. Ч.1.-Саратов: «Центр «Просвещение», 2016.-ст. 37-41.
7. «Բաց խնդիրները տարրական դասարաններում» Մաթեմատիկական կրթություն: Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: ՀՊՄՀ.-Եր.: Ճարտարագետ 2017, էջ 18-21:
8. Սովորողի՝ մաթեմատիկայի նկատմամբ մոտիվացիայի բարձրացման մի մոդելի մասին: ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» էջ 75-83, 26-27 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2018թ. Հատոր 2
9․ Մաթեմատիկա 1։ Աշխատանքային գիրք-տետր /Մ․Ս․ Բարսեղյան, Ս․Հ․ Սվաջյան, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Երևան։ Ասողիկ, 2021,-48 էջ։
10․ Ուսումնական նյութերի հարմարեցումներ: «Մայրենի 1» և «Մաթեմատիկա 1» աշխատանքային գիրք-տետրերի մեթոդական ուղեցույց ուսուցիչների համար, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Եր., 2021, 129 էջ։
11․ Մաթեմատիկա-1 աշխատանքային գիրք-տետր, Հանրապետական մանկավարժահոգեբանական կենտրոն, Երևան, Էդիտ պրինտ, 2022, 48 էջ:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4235-8487 

Լեզուներ
Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Համակարգչային իմացություն
MS Office (Word, WordPad, PowerPoint, Access, Paint, Excel, Photoshop)