ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ստելլա Արթուրի Մելիքյան
31.01.2016

Լաբորանտ

stella.melikyan@mail.ru

Լաբորանտ/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2006-2010թթ. Հովհ. Թումանյանի անվան ՎՊՄԻ Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, քիմիայի բաժին, բակալավրիատ
2011-2012թթ. Հովհ. Թումանյանի անվան ՎՊՄԻ Կենսաբանաքիմիական ֆակուլտետ, քիմիայի բաժին, մագիստրատուրա
2012-2013թթ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետ, քիմիայի բաժին, մագիստրատուրա

Աշխատանքային փորձ
2013թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ուսումնափորձնական կենտրոնի լաբորանտ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Անօրգանական և վերլուծական քիմիա, քիմիայի դասավանդման մեթոդիկա

Անդամակցություն

Հայկական քիմիական ընկերության անդամ

Հրապարակումներ

6 գիտական և մեթոդական հոդվածներ
1. Ա. Վ. Բաբախանյան, Լ. Մ. Գենջոյան, Ս. Ա. Մելիքյան. Ալիֆատիկ միատոմանի սպիրտների մասնակցությամբ ընթացող օքսիդացման – վերականգնման ռեակցիաներ: Համահայկական բնագիտական կրթական 4-րդ գիտաժողով: «Բնագտությունը 21-րդ դարում. Ուսուցման հիմնախնդիրներ և լուծումներ»: Երևան 2014թ., էջ 103-104
2. С. А. Меликян, С. А. Овакимян, Ж. Р. Бабаян, А.В. Бабаханян Изучение бактерицидного действия новых композиций на основе поверхностно-активной аммониевой соли. ΙV научная конференция армянского химического общества (с международным участием). Материалы конференции. Ереван 2014, с. 167.
3. С. А. Меликян, С. А. Овакимян, А. В. Бабаханян, Ж. Р. Бабаян Изучения антимикробной активности композиций в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Ученые записки АГПУ им. Х. Абовяна. Ереван 2014, N 1 (20), с. 5-13
4. Зулумян Н. О., Исаакян А. Р., Бегларян А. А., Овсепян Т. А., Казанчян А. М., Меликян С. А. Получение силикатов магния на основе кремнеземов, полученных из серпентинов. Материалы IV международ. конф. по химии и химической технологии. Ереван 2015, с. 175-177
5. Исаакян А. Р., Зулумян Н. О., Овсепян Т. А., Казанчян А. М., Меликян С. А. Получение энстатита из тетраэтоксисилана и хлорида магния в присутствии гидроксида натрия. Материалы IV международ. конф. по химии и химической технологии. Ереван 2015, с. 177-179
6. Ա. Բաբախանյան, Ս. Մելիքյան Տիեզերական կենսաբանության և բժշկության հիմնադիրը ֆիլատելիայում, «Գիտության աշխարհում» գիտահանրամատչելի հանդես: Երևան 2015թ., N 3, էջ 34-38

Լեզուներ՝ անգլերեն, ռուսերեն