ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մեժլում Լեւոնի Երիցյան
15.02.2016

Քիմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

yeritsyanmezhlum13@aspu.am

Քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Կենսաբանության, քիմիայի և նրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1968-1971թթ. Մոսկվայի քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտը՝ որպես ասպիրանտ
1962-1967թթ. Երևանի պետական համալսարանի քիմիական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան

1985 թվ.քիմիական գիտությունների դոկտոր «Исследование в области синтеза и полимеризаци новых класссов реакционноспособных производных изоциануровой кислоты и создание композиционных материалов на их основе»(00.06)

Աշխատանքային փորձ
2012-2016 թթ. Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
2002-2011թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսումնական գծով պրոռեկտոր
1989-2002 թթ. Կենսաբանության, քիմիայի և աշխարհագրության ֆակուլտետի դեկան
1987-1996թթ. Քիմիայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ
1983-1987թթ. Լենինգրադի Օխտայի գիտաարտադրական միավորման Երևանի բաժանմունքում, լաբարատորիայի վարիչ
1977-1982թթ. Նույն ինստիտուտում բաժնի վարիչ
1971-1976 թվ. Պոլիմերային սոսինձներ պետական ինստիտուտում, լաբորատորիայի վարիչ,

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ֆիզիկական քիմիա, բնական և սինթետիկ պոլիմերներ
Մագիստրատուրա՝ Էլեմենտօրգանական միացությունների քիմիա, պոլիմերների օգտագործման բնագավառները քիմիայում, բնական և սինթետիկ սոսինձներ, քիմիական կինետիկա և կատալիզ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Վինիլային մոնոմերների պոլիմերիզացիայի օրինաչափությունների ուսումնասիրություն, խելատային կոմպլեքս միացությունների սինթեզ, ջերմակայուն, բարձր ֆիզիկամեխանիկական հատկություններով օժտված սոսինձների, լաքերի, գրունտների մշակում և հետազոտում:
Անդամակցություն՝Հայկական քիմիական ընկերության անդամ, մասնագիտական պաշտպանության խորհրդի անդամ, Հայաստանի ճարտարագիտական համալսարանի թղթակից անդամ, Ռուսաստանի բնական գիտությունների ակադեմիայի իսկական անդամ, բնության և հասարակության մասին միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ, Ռուսաստանի էկոլոգիայի և բնապահպանության ակադեմիայի իսկական անդամ:

Հրատարակված գիտական հոդվածները և ձեռնարկները- 40 հոդված:
1. M. L. Yeritsyan, I. N. Sirekanyan New nitrogen containing derivatives of glycol and components on their basis // Proceedings of the YSU, Chem-Biology series, №3, p. 33-38, 2015
2. М. Л. Ерицян, Х. О. Зулумян, А.В. Мирзаханян, А. Р. Исаакян Хелатные комплексы на основе азотсодержащих гетероциклов и ионов металлов переменной валентности. IV международная конференция по химии и химической технологии ИОНХ, Ереван, стр. 231-232, 2015
3. М.Л. Ерицян, А.В. Мирзаханян, Р.А.Карамян, Л.Н. Ерицян О некоторых преврашенях изоциануратных производных карбамида, Физико-химия полимеров, синтез, свойство и применеие Тверь,