ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նելլի Արտաշեսի Մինասյան
10.02.2016

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ

Պատմ. գիտ. թեկ., դոցենտ/Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, հեռակա ասպիրանտուրա 2007-2011:
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության և իրավագիտության բաժին 2001-2006 (գերազանցության դիպլոմ):
• Ծովինարի միջնակարգ դպրոց 1991-2001 (ատեստատ):

Գիտականաստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, 2011, մարտ (վկայական) Ատենախոսության թեման` «Թուրքիայի քաղաքականությունը Կենտրոնական Ասիայում 20-րդ դարի վերջին-21-րդ դարի սկզբին»: ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ-ի 006 “Համաշխարհային պատմություն” մասնագիտական խորհուրդ:

Գիտական կոչում
Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի գիտական խորհրդի 30.03.2016 թ. որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում պատմագիտություն մասնագիտությամբ:

Աշխատանքային փորձ
• Երևանի պետական համալսարանի Իջևանիմասնաճյուղ, Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոն, 2020 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս (համատեղության կարգով)
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, 2016թ. մայիսից մինչ օրս
• Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն, դասախոս, 2011 թ. սեպտեմբերից-2016 թ. մայիս
• Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի հենակետային վարժարան, պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի, 2006-2014 թթ.

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`Համաշխարհային մշակույթի պատմություն, Եվրոպայի և Ամերիկայի երկրներինոր և նորագույն պատմության պատմագրություն, Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների նոր և նորագույն պատմություն, Քաղաքակրթությունների տեսություն ու պատմություն:
Մագիստրատուրա` Նորագույն պատմության դասավանդման հիմնախնդիրները:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Թուրքիայի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության խնդիրները, Կենտրոնական Ասիայի նկատմամբ իրականացրած քաղաքականությունը, Թուրքիայի քաղաքականությունը թյուրքալեզու ժողովուրդների ու երկրների նկատմամբ, արտաքին քաղաքական հայեցակարգերի ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև համաթյուրքականության և նոր համաթյուրքականության գաղափարներին և դրանց դրսևորումներին վերաբերող խնդիրները:

Վերապատրաստումներ
1. International Seminar-Simulation for a Modern Community “Our Community! Debate and Negotiate for Interests and Compromises”, organized by Institute for International Culture Relations and Institute for International Education, 2015.
2. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում կազմակերպված պատմության գծով մասնագիտական վերապատրաստում, 2017 թ. հոկտեմբերի 9-20:
3. EduArmenia-2020 թ. Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք աշխատաժողովի նմասնակցելու համար, 2020 թ. օգոստոսի 4-5:
4. «Կենդանի պատմություն» ծրագրի բոլոր փուլերին մասնակցություն, Պարադիգմա կրթական հիմնադրամ, 2021 թ. օգոստոս-դեկտեմբեր:

Վերջին 5 տարիների գիտաժողովների մասնակցություն
1. “Инновационные процессы в современной науке”, международная научно-практическая конференция, г. Прага, Чехия, 15 апреля 2017 г. Конец холодной войны и Турция: новые возможности
2. Երիտասարդ արևելագետների XXXVIII գիտաժողով, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 2017 թ. հուլիսի 7-8-ին, Նոր համաթյուրքականության գաղափարները Թուրքիայի քաղաքական համակարգում (կուսակցությունների ծրագրային դրույթները)
3. Արցախում պետականության վերակերտում (1917 թ. դեկտեմբեր-1918 թ. հուլիս). Պատմագիտական և քաղաքագիտական հայեցակետեր, 2018 թ. ապրիլի 20-ին, Թուրք-ադրբեջանական պանթյուրքական ծրագրերը և Արցախը (1917-1918 թթ.)
4. «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» 3-րդ միջազգային երիտասարդական գիտաժողով, Արցախ, ք. Ստեփանակերտ, 13-16 սեպտեմբեր 2018 թ., Հայկական պետականության արտաքին քաղաքական մարտահրավերների շուրջ (երրորդ հանրապետության շրջան)
5. Երիտասարդ արևելագետների 39-րդ միջազգային գիտաժողով, սեպտեմբերի 29-30, 2018 թ. Աղվերան, Նոր համաթյուրքականության գաղափարախոսության ինստիտուցիոնալ կառույցները
6. «Խորհրդային Հայաստանը 1920-1930-ական թվականներին» խորագրով գիտաժողով, ք. Երևան, 24 հունիս 2019 թ., Քեմալականների քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ և համաթյուրքականության գաղափարները 1919-1922 թթ.
7. Երիտասարդ արևելագետների 40-րդ միջազգային գիտաժողով, հունիսի 29-30 2019 թ., Աղվերան, Յուսուֆ Աքչուրան և համաթյուրքականության նրա հայեցակարգը
8. The Collapse of Empires in the XXth Century: New States and New Identities, 24-26. 10. 2019, Yerevan, Օսմանյան կայսրության փլուզումը. պետականության հարացույցի փոխակերպումները
9. Международная научно-практическая конференция «Образование в XXI веке: проблемы, поиски, решения», Ереван, 5-6-ое декабря, 2019, Մուսթաֆա Քեմալի լեզվական բարեփոխումները և դրանց դերը Թուրքիայի նորագույն պատմության դասավանդման համատեքստում
10. "Կանայք Արևելքում" խորագրով գիտաժողով, Արևելագիտության ինստիտուտ, դեկտեմբերի 15, 2019 թ., Կնոջ դերը միջնադարյան մոնղոլական հասարակությունում
11. «Անվտանգության արդի հիմնախնդիրները», Եվրոպական համալսարան, գիտաժողով, 26-ը մարտի, 2021, Նեոպանթյուրքիզմը և Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային հիմնախնդիրները. որոշ դիտարկումներ
12. «Հայոց պետականության անցյալը, ներկան ու ապագան» միջազգային 5-րդ գիտաժողով, Արցախի Հանրապետություն, ք. Ստեփանակերտ 10-12 սեպտեմբեր 2021 թ., Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմաքաղաքական համագործակցության պանթյուրքական դրսևորումները
13. «Կովկասյան տարածաշրջան. Պատմություն, քաղաքականություն և մշակույթ» միջազգային գիտաժողով, ՀՀ, Երևան, 25-26 նոյեմբերի 2021 թ., Հարավային Կովկասը 44-օրյա պատերազմից հետո և Թուրքիան. որոշ դիտարկումներ

Վերջին 5 տարիների գիտական հրապարակումների ցանկ
1. Մուսթաֆա Քեմալի լեզվական բարեփոխումները և նրա դերը Թուրքիայի նորագույն պատմության դասավանդման համատեքստում, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրներ. որոնումներ, հեռանկարներ, լուծումներ, Գիտական հոդվածների ժողովածու 1(4), Երևան, 2021, էջ 247-253:
2. War Crimes and the Genocidal Policy of Azerbaijan During the Second Artsakh War and the International Reaction, Fundamental Armenology, 1(13), 2021, p. 105-115.
3. ՆեոպանթյուրքիզմըևՀայաստանիՀանրապետությանանվտանգայինհիմնախնդիրները. որոշդիտարկումներ, Անվտանգությանարդիհիմնախնդիրները, հանրապետականգիտաժողովինյութեր /26 մարտի, 2021 թ./, Հայաստանի եվրոպական համալսարան, Երևան, 2021, էջ 6-10:
4. Կնոջդերըմիջնադարյանմոնղոլականհասարակությունում, Կինը Արևելքում. Հոդվածների ժողովածու /2019 թ. դեկտեմբերի 16-17-ին «Կանայք Արևելքում» գիտաժողովի նյութերը/, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, Երևան, 2021, էջ 102-114:
5. Pan-Turkism Manifestations of Turkey-Azerbaijan Military-Political Cooperation, Scientific Artsakh, №4 (11), Yerevan, 2021, p. 44-53.
6. Քեմալականների քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ և համաթյուրքականության գաղափարները 1919-1922 թթ., «ԽորհրդայինՀայաստանը 1920-1930-ականթվականներին» (Գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու), Երևան, 2020, էջ 141-156:
7. 1920 թ. թուրք-հայկականպատերազմըևհամաթյուրքականությանծրագրերը, Պատմությունևմշակույթ, հատոր 1, Երևան, 2020, էջ 118-123:
8. The Collapse of the Ottoman Empire: the Transformations of the Statehood Model, The Collapse of Empires in the 20th Century: New States and New Identities, ColectiveMonography, Yerevan, 2020, p. 91-102.
9. Համաթյուրքական բնույթի առաջին կազմակերպությունների գաղափարները և նպատակները, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, հատոր XXXII/2, Երևան, 2019, էջ 248-283:
10. Նոր համաթյուրքականության գաղափարները Թուրքիայի քաղաքական համակարգում (կուսակցությունների ծրագրային դրույթները), Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, XXXI, Երևան, 2018, էջ 159-170:
11. The Turkish-Azerbaijani Pan-Turkism Programs and Artsakh in 1917-1920, International Review of Armenian Studies, 2018 № 2 (17), pp. 31-40.
12. Հայկական պետականության արտաքին քաղաքական մարտահրավերների շուրջ (երրորդ հանրապետության շրջան), Գիտական Արցախ, № 1, Երևան, 2018, Էջ 65-71:
13. The Nationalist Action Party and The Ideology of Pan-Turkism, Fundamental Armenology, № 2 (8), 2018 http://www.fundamentalarmenology.am/datas/pdfs/564.pdf

14. Конец холодной войны и Турция: новые возможости, „Инновационные процессы в современной науке, т. 2, материалы международной научно-практической конференции 15 апреля 2017 года г. Прага, Чехия, 2017, с. 75-83.

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1372-111X

Լեզուներ` Անգլերեն, ռուսերեն, թուրքերեն