ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մարինե Արմենի Միքայելյան
05.09.2016

Հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

miqayelyanmarine24@aspu.am

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոն
Լաբորատորիայի ավագ գիտաշխատող

Կրթություն
1998-2004 ԵՊՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
1993-1998 ԵՊՀ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և հոգեբանության ֆակուլտետի հոգեբանության բաժին (Կարմիր դիպլոմ, Եզնիկ Կողբացու անվան անվանական կրթաթոշակառու)
1983-1993 Երևանի թիվ 170 դպրոց (Ոսկե մեդալ)

Գիտական աստիճան
Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու
ԺԹ 00 03 “Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանություն” մասնագիտություն
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ “Հատուկ կարիքներով երեխաների հոգեբանական հարմարումը դպրոցին համատեղ ուսուցման պայմաններում” 29.01.2004

Աշխատանքային փորձ
2017թ. մինչ այժմ Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2017թ. մինչ այժմ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ
2015-2017 Երևանի պետական համալսարանի անձի հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ
2013-2017 Խ. Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2011-2013 Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի “Ուրարտու” համալսարանի դասախոս
2008-2009 Վ. Բրյուսովի անվ. Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ավագ դասախոս
1998-2002 Երևանի “Սասուն Միքայելյան” վարժարանի հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Ընդհանուր հոգեբանություն
Անձի հոգեբանություն
Ընտանեկան կյանքի և սոցիալական հոգեբանություն
Հոգեբանամանկավարժական հետազոտության մեթոդաբանություն և մեթոդներ
Մագիստրատուրա
Անձի ուսումնասիրման տեսագործնական հիմունքներ
Սեռական դաստիարակության հոգեհիգիենա
Ներառական կրթություն
Հատուկ հոգեբանություն
Բռնության և զոհի հոգեբանություն
Զինծառայողների հոգեբանական շտկում և վերականգնում
Հոգեբանական խորհրդատվության տեսություններ և տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հատուկ կարիքներով երեխաների զարգացման հոգեբանական օրինաչափություններ
Ներառական կրթություն
Կրթության հոգեբանություն
Հոգեբանամանկավարժական գործունեություն
Անձի տեսագործնական ուսումնասիրում
Անձի զարգացման տարիքային փուլեր
Երեխայի հոգեսեռական զարգացում
Ընտանեկան կյանքի հոգեբանություն
Սոցիալական հոգեբանություն

 

Վերապատրաստումներ
2014 Հասարակության հասանելիություն կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց համար (Access to Society for People with individual Requirements), 1,5 կրեդիտ, 45 ժամ, TEMPUS (վկայականով)
1999 Ակնաշարժման ապազգայացում և վերամշակում (Eye movement Desensitization and Reprocessing), Երկրորդ աստիճանի դասընթաց (վկայականով)
1998 Ակնաշարժման ապազգայացում և վերամշակում (Eye movement Desensitization and Reprocessing), Առաջին աստիճանի դասընթաց (վկայականով)
1998 Հոգեբանական խորհրդատվության հիմնահարցեր

Գիտական աշխատանքներ
Հեղինակ է 4 տասնյակ գիտական հոդվածների, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի և 1 կոլեկտիվ մենագրության համահեղինակ է։
Ընտրովի հրապարակումներ
1. Միքայելյան Մ. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող և բնականոն զարգացումով երեխաների հաղորդակցական և կազմակերպչական ունակությունները, Արդի հոգեբանություն, Գիտական հանդես (“Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները” VI միջազգային գիտաժողովի նյութեր), Եր.։ «Էդիթ Պրինտ», 2017, էջ 172-177։
2. Միքայելյան Մ. Աշակերտների խառնվածքի տիպի և մաթեմատիկա առարկայից ուսումնական առաջադիմության միջև հարաբերությունը, “Մաթեմատիկական կրթություն” 5-րդ միջազգային գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Եր.։ Ճարտարագետ, 2017, էջ 141-146։
3. Միքայելյան Մ. Միջին դպրոցական տարիքի երեխաների ստեղծագործական երևակայության ուսումնասիրումը, “Մաթեմատիկական կրթություն” 5-րդ միջազգային գիտաժողով (նյութերի ժողովածու), Եր.։ Ճարտարագետ, 2017, էջ 136-141։
4. Միքայելյան Մ. Աշխատակիցների նկատմամբ հոգեբանական բռնության դրսևորումները, ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, «Կաճառ» գիտական տարեգիրք։ Եր.։ Զանգակ, 2017, էջ 255-260։
5. Микаелян М. А. Особенности психологического компонента учебно-познавательной практики студентов. «Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании» Материалы 22-й Международной научно-практической конференции. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2017. с. 399-402.
6. Միքայելյան Մ. Բռնության և զոհի հոգեբանություն։ Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ։ ՀԱՊՀ. Եր.: Ճարտարագետ, 2016. 164 էջ:
7. Միքայելյան Մ., Զաքարյան Է. Փոխհատուցման բազմաբնույթ մեխանիզմները և դրանց նշանակությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների զարգացման գործում, ”Անձի հոգեբանության տեսական և կիրառական հարցեր”, Երևան, “Ասողիկ” հրատ., 2016, էջ 49-60:
8. Միքայելյան Մ. Հայ հասարակության մեջ զարգացման առանձնահատ¬կու¬թյուն¬ներ ունեցող մարդկանց ներառման պատմական նախադրյալները, “Հատուկ կրթության հիմնախնդիրներ” Գիտամեթոդական ամսագիր, 4, 2016, էջ 116-123:
9. Инновации в российской системе образования и за рубежом: Коллективная монография /Под ред. С. Д. Якушевой. Авторы: С. В. Заневский, М. А. Микаелян, Н. Н. Новикова, Н. А. Королева, И. С. Якиманская, С. Д. Якушева. Монография включена в наукометрическую базу РИНЦ. Новосибирск: Изд. СиБАК, 2015. 212 с.
10. Միքայելյան Մ. Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող /ԿԱՊԿՈՒ/ աշակերտների դպրոցական մոտիվացիան և հարմարումը ներառական դպրոցում, “Ներառական կրթություն. ժամանակակից հիմնախնդիրներն ու մարտահրավերները” Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 76-81:
11. Միքայելյան Մ. Շախմատ առարկայի նկատմամբ մոտիվացիայի շարժընթացը տարրական դպրոցում, “Տեսական և կիրառական հոգեբանության ժամանակակից հիմնախնդիրները”, V Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 211-215:
12. Միքայելյան Մ. Շախմատի դասավանդման ներգործությունը հոգեկան որակների ձևավորման վրա, «Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ» Գիտական կոնսորցիումի հանդես, Երևան, 2015/1, էջ 125-138:
13. Միքայելյան Մ. Ներառական դպրոցում հատուկ կարիքներով երեխաների փոխհարաբերությունների առանձնահատկությունները, Գիտական հոդվածների ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, Երևան, 2014, էջ 115-122:
14. Միքայելյան Մ. Դպրոցական հոգեբանի անձին ներկայացվող պահանջները, “Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները” գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 97-106:
15. Միքայելյան Մ., Զաքարյան Է. Հանրակրթական համակարգում հոգեբա¬նական անվտանգության ապահովման բաղկացուցիչները, «Գիտությունը և կրթությունը Արցախում» Գիտամեթոդական ամսագիր, 2014, 1-2, էջ 26-34:
16. Միքայելյան Մ. Առաջնային և երկրորդային արատների փոխհարաբերությունը երեխայի անոմալ զարգաց¬ման ընթացքում, «Արդիականության մար¬տա¬հրավերները. փիլիսոփա-յա¬կան և հոգեբանական հիմ¬նա¬խնդիրներ» Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2014, էջ 221-224:
17. Միքայելյան Մ. Դպրոցականի հոգեբա¬նական առանձնահատ¬կու¬թյունների բացա-հայտման գործնական կարողությունների ձևավորման խնդիրը, «Անընդհատ պրակտիկայի ար¬դիականացումը և կազմա¬կերպ¬ման մեխանիզմների ներդրումը բարձրագույն մանկավարժական կրթության համակարգում» Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 150-154:
18. Միքայելյան Մ. Ներառական կրթությունը որպես հասարակության բարեփոխման հիմնախնդիր, «Մարդ և հասարակություն» Գիտամեթոդական ամսագիր, Երևան, 2013 (2), էջ 3-10:
19. Միքայելյան Մ., Զաքարյան Է. Անձնային զարգացումը որպես դպրոցի կարևորագույն գործառույթ, «Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները», IV Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 147-150:
20. Միքայելյան Մ., Զաքարյան Է. Դպրոցական հարմար¬ման հոգեբանական առանձնահատկություն¬ները հանրակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում, «Հոգեբանությունը և կյանքը», Գիտահանր. հան¬դես, Երևան, 2013 (1-2), էջ 33-41:
21. Միքայելյան Մ. Ընտանիքը և հատուկ կարիքներով երեխան. փոխհարաբերությունների հոգեբանական վերլուծության փորձ, «Ընտանիք և դպրոց» Գի¬տա¬մեթոդական ամսագիր, Երևան, 2010 (2), էջ 28-42:
22. *Danielian M. Society’s Attitude towards the Children with Special Needs, VIIth European Congress of Psychology, London, 2001, p. 36.
23. Danielian M. Social adaptation of disabled children in society, XXVII International Congress of psychology, Stockholm, Sweden, 2000, p. 64.
24. Danielian M., Zakarian E. Adaptation of disabled children at school, XXVII International Congress of psychology, Stockholm, Sweden, 2000, p. 63-64.
25. Danielian M., Zakarian E. The Peculiarities of Psycho¬logical Rehabilitation Work with Refugees, VI World Congress Association for Psychological Rehabilitation, Hamburg, Germany, 1998, p. 64.
*Դանիելյանը հեղինակի օրիորդական ազգանունն է։

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-3240-2683 

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն