ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Միրա Զավենի Կարապետյան
26.02.2016

Դասախոս

karapetyanmira47@aspu.am

Դասախոս/Ռոմանագերմանական լեզուների ամբիոն

Կրթություն

1971 - 1976 թթ. Երևանի պետական համալսարան, բանասիրական ֆակուլտետ, ռոմանագերմանական բաժին (ֆրանսերենլեզու)

Աշխատանքային փորձ

2011- մինչ օրս ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ֆրանսերենի լեզվի ամբիոնի դասախոս/ասիստենտ
2011-2014թթ .-ԵՊՀԻՄ և «Եվրասիա» միջ. համալսարանների օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1998-2011թթ. ԵՊՀ Օտարերկրյա ուսանողների ֆակուլտետի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1994-1998 թթ ԵՊՀ ռոմանագերմանական ֆակուլտետի ֆրանսերենի ամբիոնի դասախոս
1998-2011թթ. «Հ.Աճառյան» համալսարանի օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս
1981-1994թթ. Երևանի.թիվ 105 դպրոցում՝ ֆրանսերեն լեզվի ուսուցիչ, դաստիարակության գծով փոխտնօրեն
1976-1981թթ. ՀՀ Գիտությունների ակադեմիայի ֆունդամենտալ գրադարանում՝ խմբագիր

Կարդացվող դասընթացներ

Բակալավրիատ՝ Ֆրանսերենը որպես օտարլեզու, ֆրանսերեն լեզվի ոճագիտություն, ֆրանսերեն լեզվի բառագիտություն,տեսական հնչյունաբանություն, երկրագիտություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

ֆրանսերենի բառագիտություն, ոճաբանություն, տեքստի մեկնաբանություն, երկրագիտություն, բառարանագիտություն

Վերապատրաստումներ
2014թ. - ԵՄՀ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի վերապատրաստման դասընթացներ
2007թ.ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կրթական ծրագրերի կենտրոնի վերապատրաստման սեմինարներ
2000-2006թթ. Ֆրանսերեն դասավանդողների հայկական ասոցիացիայի վերապատրաստման ամենամյա սեմինարներ
1996թ. –Ֆրանսերենի հետազոտող ուսուցչի տարակարգ (վկայական 279)` տրված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից
1995թ. - Մասնագիտական վերապատրաստություն` Ֆրանսիայում (Դիժոնի համալսարան - 3 ամիս)
1994թ. - Մասնագիտական վերապատրաստություն` Ֆրանսիայում (Գրենոբլ - 3 համալսարան -1 ամիս)

Հրապարակումներ

2016- Հոդված՝ Ֆրանսերենի խոսակցական լեզվի առանձնահատկությունները: Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(13): Ե, ԵՊՀ հրատ.:
2015 - Ձեռնարկ՝ Ֆրանսերենի հնչյունաբանության ձեռնարկ, տեսական դասընթաց,Վանաձոր:
2015- Հեդված՝ Անգլերեն փոխառությունները ֆրանսիական մամուլում: «ՄխիթարԳոշ» գիտական հոդվածաշար, 2015, 2(43):
2015- Հոդված՝ Comment faire une composition. «Ակունք», գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 2(12)Ե, ԵՊՀ հրատ.:
2015- Հոդված՝ Ունկնդրման հաղորդակցական ուղղվածությունը օտար լեզվի դասավանդման ընթացքում: Ակունք», Գիտական հոդվածների ժողովածու, թիվ 1(11): Ե., ԵՊՀ հրատ.:
2012 – Ֆրանսերեն-հայերեն հասարակական-քաղաքական բառարան,Երևան, ԵՊՀ հրատ.:
2011- Հոդված՝ Լրագրային հրապարակախոսության լեզվի առանձնահատկությունները և թարգմանությունը: ՕՔՆ ֆակուլտետը 50 տարեկան է, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,:
2009- Հոդված՝ Օտար լեզվի դերը սովորողների էկոլոգիական մտածողության ձևավորման գործում: FLSP, Երևան, ԵՊՀ հրատ., :
2008 – Ձեռնարկ՝ Ֆրանսերենի ընթացիկ գնահատման առաջադրանքների նմուշների ժողովածու, ՀՀԿրթության և գիտության նախ. Կրթական ծրագրերի կենտրոն, Երևան:
2007- Հոդված՝ Բայերի ուսուցման իմ փորձից: Ուսուցման պրոցեսի կազմակերպման մի քանի հարցեր: /Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ/, Ե., ԵՊՀ հրատ.:

Լեզուներ` հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն /սահուն/, անգլերեն /բառարանով/