ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Լիլիթ Ռուբենի Միրզախանյան
16.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

lilitmirzakhanyan18@aspu.am

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն

2015թ.` ԵՊՄՀ, Պատմության և Իրավագիտության ֆակուլտետ, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, ‹‹Մանկավարժական համալսարանում սահմանադրական իրավունք առարկայի դասավանդման մետոդիկայի կատարելագործման հիմնախնդիրը›› թեմայով

2009-2011թ.` ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ. Մագիստրոսի աստիճան, սահմանադրական իրավունք մասնագիտացմամբ (ավարտել է գերազանցությամբ

2006-2009թ.` ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ. Բակալավրի աստիճան (ավարտել է գերազանցությամբ)

1996- 2006թ.`Երևանի Խաչիկ Դաշտենցի անվան N114 դպրոց (ավարտել է գերազանցությամբ)

Աշխատանքային փորձ

2009-2014թթ. Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան, Իրավագիտության ֆակուլտետ, սահմանադրական իրավունք առարկայի դասախոս

2015թ-ից ՀՊՄՀ, Պատմության և Իրավագիտության ֆակուլտետ, Իրավագիտության ամբիոնի դասախոս

Հրապարակումներ

Միրզախանյան Լ. Մանկավարժական բուհում իրական առարկաների դասավանդման անհրաժեշտությունը, նպատակները և խնդիրները: Կրթության արդիականացման հիմնախնդիրը ժամանակակից մանկավարժական հարացույցերի համատեքստում, Երևան- 2014, էջ 234-237:

Միրզախանյան Լ. Իրավական կրթության բովանդակության արդիականացսւմը բուհում ժամանակակից կրթության մոտեցումների համատեքստում: Լրաբեր հասարակական գիտությունների: ՀՀ ԳԱԱ ‹‹Գիտություն›› հրատարակչություն, 2014, էջ 309-315:

Միրզախանյան Լ. Կեյս-ստադի տեխնոլոգիայի կիրառումը ‹‹Սահմանադրական իրավունք›› առարկայի դասավանդման գործընթացում: Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: Միջբուհական կոնսորցիումի գիտական հանդես թիվ 2, Երևան-2014, էջ 66- 71:

Դասավանդման փորձ

Սահմանադրական իրավունք

Իրավագիտության դասավանդման մեթոդիկա

Լեզուներ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն