ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Կարինե Թևուշի Միրզոյան
26.02.2016

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

mirzoyankarine04@aspu.am

Մանկ.գիտ.թեկ.,դոցենտ/Ռուսաց լեզվի և դրանց դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
2004-2009թթ. Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1983-1988 թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզու և գրականություն

Գիտական աստիճան
2014 թ.-ին պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն, «Խոսողությունը որպես խոսքային վարժանքի ձևավորման և զարգացման գերակա գործոն (բուհում հայախոս ուսանողների ռուսերենի որպես օտար լեզվի ուսուցման ընթացքում)» թեմայով, Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում

Աշխատանքային փորձ
2006թթ. մինչ օրս Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ-ի ռուսաց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս,
2000-2004թթ. Անանիա Շիրակացու անվան միջազգային հարաբերությունների համալսարան, դասախոս
1987-1991թթ. Երևանի ռուսական մանկավարժական ուսումնարան, կադրերի տեսույչ
1985-1987թթ. Երևանի ռուսական մանկավարժական ուսումնարան, լաբորանտ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու, Մանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրատուրա՝ Ռուսաց լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում

Գիտական հետաքրքությունների շրջանակը՝ Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման արդի հիմնախնդիրները
Կրթական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ
Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
2012թ. – ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, գրականություն և համակարգչային հմտություններ /Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարան/, ավարտական հավաստագիր:

Անդամակցություն
«Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսոուցիչների միջազգային կազմակերպության» МАПРЯЛ անդամ

Հրապարակումներ
2010г. - Формирование грамматических навыков при обучении РКИ.
2011г. - Игровая деятельность как метод моделирования учебных задач.
2012г. - Динамика процесса коммуникативного развития учащихся на практических занятиях.
2013г. - Некоторые особенности в формировании системы языка в сознании обучающегося в речевой деятельности.
2015г. - Условно-речевые упражнения как средство формирования речевых навыков.
2015г. - Технология игровой формы работы при формировании у учащихся навыков связной русской речи.
2016г. - Интенсификация прцесса формирования речевых навыков.
2016г. - Говорение – цель и средство коммуникативного общения.

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3124-2881

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն