ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհար Սերգեյի Մկոյան
24.02.2016

Դասախոս

mkoyangohar37@aspu.am

 

Դասախոս/Սոցիոլոգիայի և սոցիալկան աշխատանք ամբիոն

Կրթություն

2012- մինչ օրս Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան, Կրթության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի,
Սոցիոլագիա և սոցիալկան աշխատանք ամբիոնի հայցորդ
2002 -2006 թ.թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիա ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին
(բակալավր, ավարտել է գերազանց)
2006-2008 թ.թ. ԵՊՀ Սոցիոլոգիա ֆակուլտետ, Սոցիալական աշխատանք բաժին
(մագիստրատուրա, ավարտել է գերազանց)
2007-2008թ.թ ԱՄՆ Կոնեկտիկուտի համալսարան,Սոցիալական քաղաքականություն
2005-2009 թ.թ. Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա,
Ակադեմիական երգեցողություն, (բակալավր, ավարտել է գերազանց)
2010-2011 թ.թ. Կոմիտասի անվան Երևանի Պետական Կոնսերվատորիա
Ակադեմիական երգեցողություն,(մագիստրատուրա,ավարտել է գերազանց)
1992-2002 թ.թ. N 120 Ավագ-դպրոց վարժարան , ( ավարտել է ոսկե մեդալով)


Գիտական աստճան
Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
Թեմա՝ Սոցիալ-մշակութային արժեքների համակարգի զարգացման առանձնահատկությունները փոխակերպվող հասարակությունում


Աշխատանքային փորձ

2015 թվականից առ այսօր- «Սոցիալական խորհրդատվական կենտրոն»-ի նախագահ
2011 թվականից առ այսօր - ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
ֆակուլտետի , Սոցիոլագիա և սոցիալկան աշխատանք ամբիոնի դասախոս
2011 թվականից առ այսօր - ՀՀ Ազգային ժողովի երիտասարդական
Խորհրդարանի պատգամավոր (ՀՀ ԱԺ ԵԽ
նախագահ, ՀՀ ԱԺ ԵԽ Գիտության, կրթության,
մշակույթի, սպորտի և երիտասրադության
հանձնաժողովի նախագահ)
2010-2011 թ.թ. «Փրկություն» հաշմանդամ երեխաների ցերեկային
խնամքի կենտրոն, սոցիալակն աշխատող, կոորդինատոր


Կարդացվող դասընթացներ`
Բակալավրիատ

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքեր
Սոցիալական աշխատանքի տնտեսական հիմքեր
Սոցիալական աշխատանքի մոդելներ
Սոցիալական աշխատանքի պատմություն
Սոցիալական աշխատանքի էթիկական հիմքեր
Սոցիալական դեպքի կառավարում
Սոցիալական էկոլոգիա
Սոցիալական ձեռներեցություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արվեստի սոցիոլոգիա, մշակույթի սոցիոլոգիա,սոցիալական աշխատանքի իրավական հիմքեր, սոցիալական աշխատանքի տեսական և պրակտիկ հիմնախնդիրներ , Սոցիալական քաղաքականություն, ընդհանուր սոցիոլոգիա, կրթության սոցիոլոգիա, կրոնի սոցիոլոգիա


Վերապատրաստումներ
Ոչ ֆորմալ կրթություն
2015թ. Քաղաքագիտական դասընթացների եվրոպական դպրոց,Եվրոպայի խորհուրդ
(«Всемирном форуме за демократию» в Страсбурге, «Свобода и
контроль: за демократическое решение»)
2014-2015 թ.թ. ՀՀ Քաղաքագիտական դասընթացների երևանյան դպրոց
2014 թ. МШПИ, Մոսկվայի քաղաքական հետազոտությունների դպրոց
2012-2013 թ.թ. ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպություն, Քաղքագիտական
դպրոց-դասընթացների շրջանավարտ
2011 թ. §Արտագերս¦ շարքից §Հայկական քաղաքակրթություն. անցյալը,
ներկան և հեռանկարը¦խորագրով 2-րդ Հայագիտական
միջատարկայական դպրոց
2011-2012 թ.թ. NDI Ադենհաուեր հիմնադրամ, Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
2010-2011 թ.թ. ԵԱԴ, Երիտասարդ առաջնորդների դպրոց
2010-2011 թ.թ. CMI , Հանրային ճգնաժամի կառավարման նախաձեռնություն,
§Երիտասարդ առաջնորդները հանուն խաղաղության¦
2010 թ. Համագործակցություն հանուն զարգացման ՀԿ , Երիտասարդների
մասնագիտական կողմնորոշում դասընթաց
2007 թ. ՀՕՖ, Երեխայի պաշտպանություն» վերապատրաստման
դասընթացների վկայական

Հրապարակումներ
1. Мкоян, Г.С., Гаспарян Ю.А. Особенности развития индивидуализма у молодежи Армении // «Закон и право» - Ереван – 2011. – № 10(192). – С. 15-16 (на арм. яз.)
2. Мкоян, Г.С.; Гаспарян Ю.А. Религия и молодежь. // «Общественная мысль на современном этапе» / Научная конференция Института филосо¬фии, социологии и права НАН РА. – Ереван, 17 ноября 2011г. / Отв. ред. акад. Г.А. Погосян. – 2011. – С. 173-177. (на арм. яз.)
3. Мкоян, Г.С. Особенности восприятия истинной сущности культуры Армении // «Финансы и экономика». – Ереван. – 2012. – №145. – С. 33-35. (на арм. яз.)
4. Мкоян, Г.С. Армянская апостольская церковь и её роль в деле социализации молодежи //«Нация, государство, родина, идея государственности» / Mатериалы научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 20-летию независимости РА, 6-8 ноября 2012г. – Цахкадзор (Армения). – 2012. – С. 159-161 (на арм. яз.).
5. Мкоян, Г.С., Геворкян Н. Свободное время как социально-культурное явление. // Сборник научно-практической конференции «Ценностные ориентиры молодежи и интересующие их вопросы» 27-28 июня 2012. – Ереван. – 2012. – С. 82-84.
6. Мкоян, Г.С. Особенная роль культуры в деле удовлетворения духовных потребностей. // «Новый учитель для новой школы: перспективы реформ педагогического образования. Теория и практика» / Mатериалы научно-практической конференции? посвященной. 90-летию АГПУ им. Х. Абовяна, 14 декабря 2012 г. Ч.1– Ереван: Изд-во «Педагогика» АГПУ ун-та. – 2013. – С. 88-90. (на арм. яз.)
7. Мкоян, Г.С. Современная молодежь и социокультурные ценности. // «Социальные технологии в современном обществе» / IV Санкт-Петербургские социологические чтения Материалы научно-практической конференции, 19-20 апреля 2012 г. – Ч.2. / Отв. ред. А.О. Бороноев и др. – СПб: Изд-во СПбГЭУ. – 2012. – С. 228 –231.
8. Социально-культурные ценности и их динамическое развитие в современном обществе. // Армянский государственный педагогический университет им. Х. Абовяна, Арменоведческий научный журнал. – Ереван. – 2012. – С. 159-161. (на арм. яз.)
9. Мкоян, Г.С., Роль национального телевидения в вопросе решения проблем людей с ограниченными возможностями. // Сборник научно-практической конференции к 20-летию международного дня инвалидов, объявленного решением ООН / Армянский государст¬вен¬ный педагогический университет им. Х. Абовяна. –Ереван. – 2013. – С. 44-47. (на арм. яз.)
10. Мкоян, Г.С. Современная молодежь и социокультурные ценности// Сборник научно-практической конференции к 20-летию международного дня инвалидов, объявленного решением ООН. / Армянский государст¬вен¬ный педагогический университет им. Х. Абовяна – Ереван. – 2013. – С. 48-51.
11. Мкоян, Г.С. Созданное на основе социокультурных ценностей интеллектуальное общество как предпосылка демократии в преобразующемся обществе // «Финансы и экономика». – Ереван. – 2014. – № 7-8 (169-170). – С. 82-85 (на арм. яз.)
12. Мкоян, Г.С. Кризис Армянской культуры // «Россия в новых социально-экономических и политических реалиях: проблемы и перспективы развития» / IV Международная межвузовская научно-практическая конференция - 22 апреля 2015 г. – Ч.1. – СПб: Изд-во СПбГЭУ. – 2015 . – С. 167-171.
13. Мкоян, Г.С., Геворкян А. Роль массовой культуры в распространении социокультурных ценностей и норм. // IV Международная межвузовская научно-практическая конференция: материалы научно-практической конференции «Россия в новых социально-экономических и политических реалиях: проблемы и перспективы развития». 22 апреля 2015г. Ч.1. –Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ. – 2015 . – С. 163-166.
14. Мкоян, Г.С. Национальная культура и пути её сохранения в преобразующемся обществе // «Финансы и экономика». – Ереван. –2015. – № 9-10 (181-182) – С. 77-78. (на арм. яз.)
15. Мкоян, Г.С. Взаимосвязь интеллектуальной, экономической, политической и властвующей элиты в деле совершенствования демократии в современной Армении // материалы научно-практической конференции «Четверть века армянской новой государственности» 15 июля 2016 г. – отдел арменоведения и социальных наук Национальной Академии Наук РА: ЕГУ ун-та./ отв.ред. академик Г.А. Погосян – Ереван. – 2016. – С. 23-26. (на арм. яз.)
16. Мкоян, Г.С. Потенциал интеллектуального генофонда общества как предпосылка внедрения демократических отношений в преобразующемся обществе // IX Международная научно-практическая конференция «Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы» (21-22 апрель 2016 г.), Российский университет дружбы народов. – Москва. –2016. – Т.1. – С. 219-222.
17. Мкоян, Г.С. Особенности развития демократических отношений в преобразующемся обществе // «Новая экономика и региональная наука». – Москва. – Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. Владимирский филиал. – 2016. –№ 1 (4). – С.42-48.
18. Мкоян, Г.С. Роль и значение свободного времени в формировании социокультурных ценностей в современном обществе Армении // IX Международная научно-практическая конференция «Образование и наука в современных условиях». – Чебоксары, 8 окт. 2016 г. / Отв. ред. О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 4 (9). — С. 137–144.
19. Мкоян, Г.С. Значение свободного времени и организации досуга в современной Армении// «Социология и право». – СПб. – 2016. – № 4. – С. 6-16.
20. Мкоян, Г.С. Национальная культура и пути её сохранения в преобразующемся обществе// Журнал «Известия» СПБГЭУ – Санкт-Петербург – 2016. – №2 (98).– С.103-106.
21. Мкоян, Г.С. Армянская Апостольская церковь, семья и государство как единая система социализации и символ формирования социально-культурных ценностей членов общества // «Общество: социология, психология, педагогика». – Краснодар. – 2016. – № 5. – С. 28-30.
22. Мкоян, Г.С. Особенности трансформации экономических и политических институтов Армении // «Общество: социология, психология, педагогика». – Краснодар. – 2016. – № 9. – С. 41-44.

Պարգևներ

Լեզուներ Հայերեն, Ռուսերեն, Անգլերեն , Իտալերեն