ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալլա Եփրեմի Մկրտչյան
26.02.2016

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ

mkrtchyanalla04@aspu.am

Մանկ.գիտ.թեկ., դոցենտ/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն
2010-2015 Երևանի պետական համասլարան, թարգմանության տեսություն և պրակտիկայի ամբիոնի հայցորդ
1998- 2003 Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան, ռուս-անգլիական ֆակուլտետ
1987-1998 N 77 միջն. դպրոց, Երևան

Գիտական աստիճան
Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Լրագրող ուսանողների հանպատրաստի խոսքի հմտությունների զարգացումը միջմշակութային հաղորդակցում ուսուցանելիս», մասնագիտական խորհուրդ՝ Մանկավարժություն–065, մասնագիտություն` ԺԳ. 00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա»
Աշխատանքային փորձ
2015 Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս
2012-2015 Հայաստանում ֆրանսիական հիմնադրամի քոլլեջ, անգլերեն լեզվի դասախոս
2005 Հայ-Ռուսական/սլավոնական/ պետական համալսարան, օտար լեզուների ամբիոնի ավագ դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ռուսաց լեզու

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տեսական մանկավարժություն
Մանկավարժական անտրոպոլոգիա
Միջմշակութային հաղորդակցում
Օտար լեզուների դասավանդման մեթոդիկա

Վերապատրաստումներ 
1. 2015 –Мероприятия Дней русского слова в Армении «Теория и методика преподавания русского языка как неродного».
2. 2013 (November 1,2,3) Teacher Training Workshop by Ken Wilson
3. 2012 (March 27-30) Affective Learning Certificated Training Course by Juan Uribe
4. 2012 (April 5,6) Teacher Training Workshop by Mr. Gary Anderson, Cambridge University Press
5. 2011 (February7-8) New ELT Courses and teaching Methodology in Armenia
6. 2011 (April 19,20,21) New Opportunities in ELT with Cambridge University Press

Անդամակցություն
Ռուսաց լեզվի և գրականության դասախոսների միջազգային ասոցիացիայի անդամ

Հրապարակումներ

1. Специфика языка жестов представителей англоговорящих стран, Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков (научно-методическая конференция). Изд. «Асогик» Ереван, 2006
2. Проблемы двуязычия и полукультура, Проблемы современной лингвистики и методики преподавания иностранных языков (научно-методическая конференция). Изд. «РАУ»
Ереван, 2008
3. Прагматический аспект обучения перевода устной речи, Перевод как предмет научного исследования и взаимопонимания культур (научно-методическая конференция) Изд. ЕГУ Ереван, 2013
4. Развитие спонтанной речи в процессе обучения межкультурной коммуникации студентов-журналистов, Проблемы развития личности (международная научная конференция) Изд. «ЕГУ» Ереван, 2009
5. Основные аспекты культуры общения у будущих журналистов в процессе развития английской спонтанной речи, Современные вызовы психологических исследований конференция молодых ученых Изд. «ЕГУ»
Ереван, 2010
6. Особенности функционирования спонтанной речи в процессе обучения культуре иноязычного общения студентов-журналистов, Проблемы педагогики и психологии Изд. «Зангак» Ереван, 2010
7. Проблема развития спонтанной речи у студентов-журналистов , Вестник Общественных Наук Научно-Общественный журнал ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն Ереван, 2012
8. Прагматический аспект обучения перевода устной речи на факультете журналистики, Թարգմանությունը որպես գիտական ուսումնասիրության առարկա և միջմշակութային փոխներթափանցման միջոց Երևան, 2014
9. Особенности методической системы обучения английской спонтанной речи,Օտար լեզուները Բարձրագույն Դպրոցում, Երևան,2014
10. Экспериментальное исследование методики обучения английской спонтанной речи, Международная научная конференция Вызовы современности: Философские и психологические проблемы, ЕГУ Ереван, 2014
11. Проблема отбора аутентичных медиатекстов в целях развития навыков спонтанной речи, Русский язык в Армении, Ереван-2015

Լեզուներ ռուսերեն , անգլերեն