ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արուսյակ Մուշեղի Մուխսիխաչոյան
26.02.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դասախոս

mukhsikhachoyanarusyak04@aspu.am

Մանկ.գիտ.թեկ.,/Ռուսաց լեզվի ամբիոն

Կրթություն

1999-2002 թթ.: Վ. Յա. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի մանկավարժության և լեզուների դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1973-1978 թթ.: Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկվարժական ինստիտուտի ռուսաց լեզվի և գրականության ֆակւլտետի ուսանող

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
2006 թ.: թեկնածուական թեզի պաշտպանություն Երևանի Վ. Յա. Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ԲՈՀ 059 սլավոնական լեզուների մասնագիտացված խորհրդում:
Թեմա. « Խոսքային գործունեության փոխկապակցված ուսուցումը ռուսական խոսքի գիտական ոճին տիրապետելու ընթացքում »:

Աշխատանքային փորձ
2014թ-ից ցայսօր Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս:
2006թ – 2015թթ.: Գավառի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ:
1993թ - ից ցայսօր Գավառի պետական համալսարանի ռուսաց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս:
1987 – 2005թթ.: Գավառ քաղաքի ինդուստրիալ-մանկավարժական քոլեջի դասախոս:
1978 - 1987 թթ.: Կամո քաղաքի /Գավառ/ թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ.
Ռուսաց լեզուն որպես օտար լեզու
Ռուսաց լեզվի պրակտիկում
Լեզվաբանության ներածություն
Ժամանակակից ռուսաց լեզվի գործնական ձևաբանություն
Նախադասության անդամների ուսմունք
Ռուսաց լեզվի ընդհանրացնող դասընթաց 

Տեքստի կառուցվածքը
Ռուսաց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա
Մանկավարժական պրակտիկա
Ռուսաց լեզվի ներածական դասընթաց

Մագիստրատուրա
Ռուսաց լեզուն մասնագիտական հաղորդակցման ոլորտում
Միջմշակութային հաղորդակցման հիմունքներ
Թարգմանության ստեղծագործական սեմինար
Տեքստի մեկնաբանություն
Գիտական աշխատանքի մեթոդաբանություն

 

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը

Ռուսաց և հայոց լեզուների համեմատական տիպաբանություն
Ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման արդի հիմնախնդիրները
Ռուսաց և հայոց լեզուների համադրական քերականություն
Թարգմանության տեսություն և պրակտիկա
Կրթական ժամանակակից տեխնոլոգիաներ

Վերապատրաստումներ
2005թ. – ռուսաց լեզվի և միջմշակութային հաղորդակցման մեթոդիկա /РУДН-ի ռուսաց լեզվի դասավանդման որակավորման բարձրացման ֆակւլտետ/, ավարտական հավաստագիր:
 2008թ.- Ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի նկարագրություն և դասավանդման մեթոդիկա: ժամանակակից ռուս գրականություն: Ռուսաստանի երկրագիտություն /Ա.Ս. Պուշկինի անվան ռուսաց լեզվի պետական ինստիտւտի որակավորման բարձրացման ֆակւլտետ/, ավարտական հավաստագիր:
2009թ. – ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդման մեթոդիկա /Մ.Վ. Լոմոնոսովի անվան ՄՊՀ-ի Միջազգային կրթության կենտրոն, ավարտական հավաստագիր:
 2014թ. – ռուսաց լեզվի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման մեթոդիկա /Դաշնային նպատային ծրագիր՝ «Ռուսաց լեզուն 2011-2015թթ-ին», Ռուսական խոսքի օրերը Հայաստանում – 7, ավարտական հավաստագիր:

ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռուսաց լեզվի և գրականության ուսոուցիչների միջազգային կազմակերպության» МАПРЯЛ անդամ
Գավառի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի և «Գիտական հոդվածների ժողովածուի» խմբագրական խորհրդի անդամ;
2011 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին՝ հրավիրված Կրթության ազգային ինստիտուտի /ԿԱԻ/ կողմից, «Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացներ է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս և Մարտունի քաղաքներում /ուսուցիչների նախաատեստացիոն դասընթացներ/:
 2012 թ. հուլիսին՝ հրավիրված Կրթության ազգային ինստիտուտի /ԿԱԻ/ կողմից, «Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների մասնագիտական զարգացում» ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստման դասընթացներ է անցկացրել Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում /ուսուցիչների նախաատեստացիոն դասընթացներ/:

Հրապարակումներ
1. Методика преподавания русского языка (программно-методические материалы для студентов бакалавриата факультета заочного обучения). Ереван, 2010.
2. К вопросу о целевой установке урока. Сборник научных статей ГГУ, N14, 2012.
3. Трудности усвоения глагольно–именных словосочетаний в армянской аудитории. Сборник научных статей ГГУ, N13, 2011.
4. О педагогической рефлексии. Сборник научных статей ГГУ, N14, 2012.
5. Семантика возвратных глаголов в русских пословицах и поговорках. Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей русского языка Армении, России и др. стран СНГ, Ереван, 2012.
6. Синтаксические фразеологизмы, выражающие согласие и несогласие в русском и армянском языках. Сборник статей 2-ой Международной конференции Болонский процесс и образовательные реформы в странах с переходной экономикой, Ереван, 2013.
7. Роль тестов в создании оценочной системы: психолого-педагогические условия тестирования. Сборник научных статей ГГУ, N 1, 2014.
8. К лексико-семантической характеристике русского молодёжного сленга. Сборник научных статей ГГУ, N 2, 2015.
9. Взаимодействие методов при обучении теории и практике речи. Сборник научных статей Телавского государственного университета, 2015.
10. Место и роль морфологического анализа в обобщающем курсе русского языка. Сборник научных статей ГГУ, N 2, 2015.

Լեզուներ
• հայերեն
• ռուսերեն
• գերմաներեն