ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Անահիտ Արտաշեսի Մուրադյան
22.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyankarine29@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Թանգարանագիտության, գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոն

Կրթություն
2014 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Թանգարանագիտության,գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի դոցենտ
2010 թ. թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 003 մասնագիտական խորհրդում Ժ.01.09 «Գրադարանագիտություն,մատենագիտություն և արխիվագիտություն» մասնագիտությամբ, թեմա՝ «Հայկական տպագրությունը Երուսաղեմում /19-20-րդ դարերում/»:
1978-1983 թթ. Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտի անգլիական ֆակուլտետի ուսանողուհի:

Գիտական աստճան

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային փորձ
2014 թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Թանգարանագիտության,գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի դոցենտ
2014թ. թանգարանագիտության,գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2008թ. կուլտուրայի ֆակուլտետ,գրադարանագիտության և մատենագիտության ամբիոնի ասիստենտ
2004թ. Խ.Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարան,մատենագիտության և գրադարանավարության ամբիոնի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ գրքի և տպագրության պատմություն,Գրքագիտություն և գրքի ընդհանուր պատմություն,Ընդհանուր գրադարանագիտություն,Հայ մատենագիտության պատմություն,Ընդհանուր մատենագիտություն,Գիտահետազոտական աշխատանքի հիմունքներ

Մագիստրատուրա՝ Մատենագիտական մեթոդական աշխատանքը գրադարաններում ,Գրքագիտություն և գրքի պատմություն,Գրադարանագիտություն և մատենագիտություն /հատուկ գլուխներ/

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Գրքագիտություն և գրքի պատմություն ,Հայ գրքի և տպագրության պատմություն

Վերապատրաստումներ

2013թ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, սահմանափակ կարողություններ ունեցող ուսանողներին դասավանդելու դասընթաց

Անդամակցություն 

ՀՊՄՀ կուլտուրայի ֆակուլտետի խորհրդի անդամ

Հրապարակումներ
1. Զաքարիա Պատրարք Տեր-Պետրոսյան//Էջմիածին.-2007.-թիվ 1.-էջ 84-87:
2. Հայ Երուսաղեմի երախտավորներից. Տիգրան Սավալանյան //Գիտություն և տեխնիկա.-2003.-թիվ. 10.-էջ 18-20:
2003.-n.10.-pp..-18-20.
3. Էջեր հայ տպագրության պատմությունից//Էջմիածին.-2004.-թիվ Թ-Ժ.-էջ 101- 104.
4. Երուսաղեմի Սուրբ Աթոռի Կյուլպենկյան Մատենադարանը //Գիտություն և տեխնիկա,-2003.-թիվ 12.-էջ 13-15:
5. Հայ տպագրության 500-ամյակը//Պատմաբանասիրական հանդես,2010,-թիվ 1.-էջ 53-67:
6. Արխիվագիտություն:Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ:Երևան, Հեղ.հրատ.,2013.-88 էջ:
Պարգևներ- 2002 թ. Հայաստանի Ազգային գրադարան «Հակոբ Մեղապարտ >> հուշամեդալ

Լեզուներ՝ ռուսերեն,անգլերեն