ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Սուրենի Մուրադյան
08.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyanarmine21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2013 – 2016 թթ. դոցենտ Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում,

1990 – 2013թթ. Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դասախոս / 2005թ. դոցենտ /,

1986 – 1990թթ. նույն ամբիոնում դիսերտանտ,

1973 -1977թթ. ՀՊՄՀ – ի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ:

Գիտական աստիճա՝ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, K 055,04,01(10.01.03) «Ղազարոս Աղայան»
Աշխատանքային փորձ 2013 – 2016թթ. Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դոցենտ,1990 – 2013թթ. Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դասախոս / 2005թ. դոցենտ / , 1980 – 90թթ. ավագ լաբորանտ, 1977 – 1980 թթ. մեթոդիստ:


Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ գրականության պատմություն / 19 –րդ դարի 2-րդ կես /,Հայ գրականության պատմություն / նորագույն շրջան /, Հայ գրականության հատուկ դասընթաց և սեմինար, Բնագրի գրականագիտական վերլուծություն:

Մագիստրատուրա՝ Ազգային ինքնության արթնությունը խորհրդահայ արձակում․ 20-րդ դարի 2-րդ կեսին /Խ․Դաշտենց,Հ․Քոչար,Մ․Գալշոյան /

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, հայ նոր գրականության պատմություն, Նորագույն շրջանի բանաստեղծներ, մանկական գրականություն,արտասահմանյան հայ գրողներ, արդի շրջանի հայ գրողներ:

Վերապատրաստումներ

2009-20012 ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ /դասավանդող մասնագետ /

ՀՊՄՀ –ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ /2015թ. փետրվարի 16 –ից մարտի 6-ը/, /Աղետների Ռիսկերի Նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի պլանում/ վերապատրաստման դասընթացներ / 02.12.15- 18.12.15թ. /: ՀՊՄՀ –ի Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներ /2016թ. հունվար ամսին/:

<<Մեդիա>>  վերապատրաստման դասընթացներ  2017  թ․։

Հրապարակումներ

1․Աղայանը և ժողովրդական բանահյուսությունը,<<Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>,Երևան,1990թ․։
2․Աղայանը մանկավարժ,<<Մանկավարժ>>,Երևան,1991թ․ ։
3․Աղայանի հեքիաթների ստեղծագործական պատմությունից,<<Հայագիտական հանդես>>,Երևան,1999թ․։
4․Հայաստանի քնարական կերպարը Գևորգ Էմինի ստեղծագործության մեջ,ՀՊՄՀ-ի գիտ․ կոնֆ․զեկ․,Երևան ,2000 թ․։
5․Երգիծանքի ներգործուն ուժը,<<Հայագիտական հանդես>> ,Երևան ,2000թ․։
6․ Ավանդականի սևակյան մշակումներ,ՀՊՄՀ-ի գիտական աշխատանքների ժող․Երևան,2002թ։
7․Կյանքի իմաստավորման գեղագիտական նոր ընկալումը Հ․Սահյանի <<Ինձ բացակա չդնեք>> ժողովածուում>>,ՀՊՄՀ-ի 52-րդ գիտաժողովի նյութերի ժող․ 1-ին պրակ․,Երևան,2003թ․։
8․ ՎիլյամՍարոյան,Հայոցլեզուևգրականություն,Երևան,2005թ.:
9․<<Պայծառ անհատականություն>>, Հոդվածներ նվիրված Վ․Պարտիզունու ծննդյան 90-ամյակին։
10 ․ ՍիլվաԿապուտիկյանի «Վերջինզանգ» ժողովածուն,ՀՊՄՀ 52-րդգիտաժողովինյութեր,Երևան,2006թ.:
11. Ստ.Ալաջաջյան«Եղեգներըչխոնարհվեցին»վեպը,ՀՊՄՀ -ի 54-րդգիտաժողովիզեկուցումներիժողովածու,Երևան,2010թ.:
12. Ստ.Ալաջաջյանստեղծագործականուղին,«Հայագիտականհանդես»,Երևան,2011թ.:
. Հավատարիմնախնյացարմատներին, «Համայնապատկեր» հանդես,Լոս – Անջելես,2012թ.:
13. ԱզգայինբնավորությաննկարագիրըԱլաջաջյանիփոքրարձակում , «Նորք»,2013:
14. Անմնացորդնվիրումհայրենիքին /Ալաջաջյան /,«Օրեր»ամսագիր,Պրահա,2013թ.:
15․.Սփյուռքն ու հայրենիքը Վ․Պետրոսյանի ստեղագործական աշխարհում, <<Հայագիտական հանդես ,Երևան,2014թ․։
16. ԲարոյաբանականհարցադրումներըԱլաջաջյանիպատմվածքներում,«Համայնապատկեր» հանդես,Լոս – Անջելես,2014թ.:
17․ Թումանյանիզավակները,ԱրտավազդԹումանյան.ՆամականիգիրքԱ,«Նորք»հանդես,Երևան,2014թ.:
18. Կորցրածհայրենիքիտեսիլըհոգում /Լ.Միրիջանյան/, «Նորք» հանդես, Երևան,2014թ.:
19. Տաղանդըտարիքչիճանաչում /Հ.Սահյան/, «Հայագիտականհանդես», Երևան, 2015թ.:
20. Վ.Պարտիզունուձոնագրությունների «թեթև», բայցդժվարինարվեստը, «Հայագիտականհանդես», Երևան,2015թ.:
21․Ժամանակի և իրականության քննությունը Մ․Սարգսյանի <<Դարավերջի հայը>> վեպում / տպագրության մեջ /, 2017։
22․ <<Զեյթունցի առյուծները լալ չգիտեն,այլ մռնչալ գիտեն> > / Ստ․Ալաջաջյան <<Եղեգները չխոնարհվեցին>> /։ /տպագրության մեջ/,2017։
23․Ռ․Արամյան,Արձակագրի հեքիաթային մոլորակը, <<Համայնապատկեր>> ,Լոս – Անջելես,2017թ․։

27․Վ․Խեչումյանի փոքր արձակը,»Համայնապատկեր»,Լոս – Անջելես,2018,4էջ։

28․Ս․Խանզադյան․բանահյուսական  մշակումներ,»Հայաստան» ամսագիր, 2018,5էջ։

29․Աբրահամ  Ալիքյանի  ֆրանսիական բանաստեղծությունների այցեքարտը։ Ֆրանկոֆոնիայի օրեր,գիտական նստաշրջանի նյութեր,2018թ․։
Տպագրել եմ հիսունից ավելի հոդվածներ,գրախոսություններ։

Պարգևներ

Պատվոգիր ՀՊՄՀ-ի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ, /Մանկավարժական Համալսարան -90 ամյակ / մեդալ, Շնորհակալագիր Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցի տնօրինության կողմից

Գիտամանկավարժական գործունեության  համար  պատվոգիր  ՀՊՄՀ –ի  կողմից 2016թ․

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն