ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմենուհի Սուրենի Մուրադյան
08.02.2016

Բան. գիտ. թեկ., դոցենտ

muradyanarmine21@aspu.am

Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/ Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն

2013 – 2016 թթ. դոցենտ Վաչե Պարտիզունու անվան հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում,

1990 – 2013թթ. Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դասախոս / 2005թ. դոցենտ /,

1986 – 1990թթ. նույն ամբիոնում դիսերտանտ,

1973 -1977թթ. ՀՊՄՀ – ի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտ:

Գիտական աստիճա՝ Բանասիրական գիտությունների թեկնածու:
Թեկնածուական ատենախոսության պաշտպանություն - Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, K 055,04,01(10.01.03) «Ղազարոս Աղայան»
Աշխատանքային փորձ 2013 – 2016թթ. Հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դոցենտ,1990 – 2013թթ. Հայ գրականության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում դասախոս / 2005թ. դոցենտ / , 1980 – 90թթ. ավագ լաբորանտ, 1977 – 1980 թթ. մեթոդիստ:


Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Հայ գրականության պատմություն / 19 –րդ դարի 2-րդ կես /,Հայ գրականության պատմություն / նորագույն շրջան /, Հայ գրականության հատուկ դասընթաց և սեմինար, Բնագրի գրականագիտական վերլուծություն:

Մագիստրատուրա՝ Ազգային ինքնության արթնությունը խորհրդահայ արձակում․ 20-րդ դարի 2-րդ կեսին /Խ․Դաշտենց,Հ․Քոչար,Մ․Գալշոյան /

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը Մասնագիտական բնագավառի նորույթներ, հայ նոր գրականության պատմություն, Նորագույն շրջանի բանաստեղծներ, մանկական գրականություն,արտասահմանյան հայ գրողներ, արդի շրջանի հայ գրողներ:

Վերապատրաստումներ
2009-2012 ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացներ /դասավանդող մասնագետ /
ՀՊՄՀ–ի կազմակերպած պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթացներ /2015թ. փետրվարի 16–ից մարտի 6-ը/, /Աղետների Ռիսկերի Նվազեցման կրթության ամրապնդումը ՀՊՄՀ-ի պլանում/ վերապատրաստման դասընթացներ / 02.12.15-18.12.15թ. /: ՀՊՄՀ–ի Կրթության բարեփոխումների և որակի վարչության կողմից կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներ /2016թ. հունվար ամսին/:
<<Մեդիա>> վերապատրաստման դասընթացներ 2017 թ․։

Հրապարակումներ
1․Աղայանը և ժողովրդական բանահյուսությունը, <<Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում>>, Երևան, 1990թ։
2․Աղայանը մանկավարժ, <<Մանկավարժ>>, Երևան, 1991թ։
3․Աղայանի հեքիաթների ստեղծագործական պատմությունից, <<Հայագիտական հանդես>>, Երևան,1999թ։
4․Հայաստանի քնարական կերպարը Գևորգ Էմինի ստեղծագործության մեջ, ՀՊՄՀ-ի գիտ․կոնֆ․զեկ, Երևան, 2000թ.։
5․Երգիծանքի ներգործության ուժը, <<Հայագիտական հանդես>>, Երևան, 2000թ։
6․Ավանդականի սևակյան մշակումներ, ՀՊՄՀ-իգիտական աշխատանքների ժող․Երևան, 2002թ։
7․Կյանքի իմաստավորման գեղագիտական նոր ընկալումը Հ․Սահյանի <<Ինձ բացակա չդնեք>> ժողովածուում>>, ՀՊՄՀ-ի 52-րդ գիտաժողովի նյութերի ժող․ 1-ին պրակ, Երևան, 2003թ։
8․Վիլյամ Սարոյան, Հայոց լեզու և գրականություն, Երևան, 2005թ.:
9․<<Պայծառ անհատականություն>>, Հոդվածներ նվիրված Վ․Պարտիզունու ծննդյան 90-ամյակին։
10․Սիլվա Կապուտիկյանի «Վերջին զանգ» ժողովածուն, ՀՊՄՀ 52-րդ գիտաժողովինյութեր,Երևան,2006թ.:
11. Ստ.Ալաջաջյան«Եղեգներըչխոնարհվեցին»վեպը,ՀՊՄՀ -ի 54-րդգիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2010թ.:
12.Ստ.Ալաջաջյան ստեղծագործական ուղին, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2011թ.:
13.Հավատարիմ նախնյաց արմատներին, «Համայնապատկեր» հանդես, Լոս – Անջելես,2012թ.:
14.Ազգային բնավորության նկարագիրը Ալաջաջյանի փոքր արձակում, «Նորք», 2013:
15.Անմնացորդ նվիրում հայրենիքին /Ալաջաջյան/, «Օրեր» ամսագիր, Պրահա, 2013թ.:
16.Սփյուռքն ու հայրենիքը Վ․Պետրոսյանի ստեղագործական աշխարհում, <<Հայագիտական հանդես, Երևան, 2014թ․։
17.Բարոյաբանական հարցադրումները Ալաջաջյանի պատմվածքներում, «Համայնապատկեր»հանդես, Լոս–Անջելես, 2014թ.:
18․Թումանյանի զավակները, Արտավազդ Թումանյան.Նամականի գիրք Ա,«Նորք» հանդես, Երևան, 2014թ.:
19.Կորցրած հայրենիքի տեսիլը հոգում /Լ.Միրիջանյան/, «Նորք» հանդես, Երևան, 2014թ.:
20.Տաղանդը տարիքչի ճանաչում /Հ.Սահյան/, «Հայագիտական հանդես», Երևան, 2015թ.:
21.Վ.Պարտիզունու ձոնագրությունների «թեթև», բայց դժվարին արվեստը, «Հայագիտականհանդես», Երևան,2015թ.:
22․Ժամանակի և իրականության քննությունը Մ․Սարգսյանի <<Դարավերջի հայը>> վեպում Գիտաժողովի նյութեր, 2017թ.։
23․<<Զեյթունցի առյուծները լալ չգիտեն, այլ մռնչալ գիտեն>> Ստ․Ալաջաջյան» Եղեգները չխոնարհվեցին» Գիտական նստաշրջանի նյութեր, Մ․Աբեղյանի անվան գրակ․ինստիտուտ, 2017թ.։
24․Ռ․Արամյան, Արձակագրի հեքիաթային մոլորակը, <<Համայնապատկեր>>, Լոս–Անջելես, 2017թ․։
25․Վ․Խեչումյանի փոքր արձակը ‹‹Համայնապատկեր››, Լոս–Անջելես,2018թ., 4էջ։
26․Ս․Խանզադյան․բանահյուսական մշակումներ,»Հայաստան» ամսագիր, 2018թ., 5էջ։
27․Աբրահամ Ալիքյանի ֆրանսիական բանաստեղծությունների այցեքարտը։ Ֆրանկո ֆոնիայի օրեր, գիտական նստաշրջանի նյութեր, 2018թ.։
28․Ս․Կապուտիկյան, ժամանակի, օրերի հետ քայլող բանաստեղծը, քաղաքացին /100-ամյակին նվիրված /գիտաժողովի նյութեր, 2019թ.։
29․Գ․Էմին․ Պոետը գալիքի դեսպանն է / 100-ամյակին նվիրված/, գիտաժողովի նյութեր, 2019թ․։
30.Թումանյան․»Անհունի»ճամփով-/բանաստեղծի150- ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր/, Եր․,2020թ․, 9էջ։
31․‹‹Իսահակյանի նամականին» -/ բանաստեղծի ծննդյան 145-ամյակին նվիրված/, գիտաժողովի նյութեր, 2020թ.։
32․Ֆ․Բախչինյան․ դիմանկարի փորձ /70 – ամյակին նվիրված/ - տպ․ մեջ։
Տպագրել եմ հիսունից ավելի հոդվածներ, գրախոսություններ։

Պարգևներ

Պատվոգիր ՀՊՄՀ-ի 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ, /Մանկավարժական Համալսարան -90 ամյակ / մեդալ, Շնորհակալագիր Րաֆֆու անվան թիվ 36 դպրոցի տնօրինության կողմից

Գիտամանկավարժական գործունեության  համար  պատվոգիր  ՀՊՄՀ –ի  կողմից 2016թ․

Լեզուներ՝ ռուսերեն, ֆրանսերեն