ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Յուրիկ Հայկազի Մուրադյան
15.02.2016

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

muradyanyurik14@aspu.am

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1977-1980թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1967-1971թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին, բարձրագույն

Գիտական աստիճան

1985թ.աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Թուրքիայի բնառեսուրսային պոտենցիալը. գնահատման, շրջանացման և օգտագործման հարցեր>>, 11.00.02 - <<Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն>> մասնագիտությամբ, Մոսկվայի Վ.Ի.Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից մինչև այժմ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր:
1987-2012թթ. ամբիոնի դոցենտ;
1987թ. Ամբիոնի դասախոս:
1980-1986թթ. ավագ լաբորանտ սոցիալ-տնտեսական և աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնում;
1971-1979թթ. Գյումրու թիվ 3 և 29 դպրոցներում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`
• Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա`
• Աշխարհաքաղաքականություն
• Մշակույթի աշխարհագրություն
• Ռեսուրսագիտություն
• Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրներ
• Աշխարհագրության փիլիսոփայական հարցերը և արդի խնդիրները

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ- տնտեսական աշխարհագրություն, ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, քաղաքական աշխարհագրություն, քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, ռեսուրսագիտություն, մարդկության գլոբալ հիմնախնդիրներ:
Վերապատրաստումներ
2016թ-ին ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց:
Անդամակցություն
1. 2005թ-ից մինչև օրս Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ
2. 1967-ից մինչ օրս Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ,

Հրապարակումներ
1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 2, Ասիա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2010. - 336 էջ:
2. Մուրադյան Յուրիկ Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: - Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2011. – 476 էջ:
3. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: -Եր.:ՏիգրանՄեծ, 2014. – 420 էջ:
4. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. – 616 էջ:
5. Աշխարհի քաղաքակրթական բաժանման պատկերը և նրա աշխարհագրական առանձնահատկությունները: Աշխարհագրության գիտակառուցողական ներուժը և գործնական կիրառումը /Լ. Վալեսյանի ծննդյան 80 և գիտամանկավարժական գործունեության 55-ամյակին նվիրվածգիտաժողովի նյութերը/, -Եր.: ԵՊՀ հրատ.2011, -էջ 120-132
6. Քաղաքակրթությունների տիպաբանական և աշխարհագրական առանձնահատկությունները: Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովի նյութերի ժողովածու: Գիտաժողով /2012թ. դեկտեմբերի 14/3-րդ պրակ: -Եր.: Մանկավարժ, 2014.-էջ142-146
7. Քաղաքակրթություների տիպաբանությունը, դասակարգումը և տարածական առանձնահատկությունները: ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր /6-7 մայիսի, 2015/,-Եր.: ԵՊՀ հրատ.,2015,-էջ 73-76
8. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Թուրքերի <քաղաքակրթական ձեռքբերումները> և Արևմտյան Հայաստանի տեղանունների կողոպուտը: Հայկական լեռնաշխարհ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2015թ. մարտի 24-25.-Երևան, 2015.- էջ 306-318

Պարգևներ
• 2004 թվականին <<Իրանը և Հայաստանը արդի շրջանում>> միջազգային մրցույթում արժանացել է երկրորդ մրցանակի:
• 2012 թվականին պարգևատրվել է <<Մանկավարժական Համալսարան -90 ամյակ>> մեդալով:

Լեզուներ`  հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն