ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Յուրիկ Հայկազի Մուրադյան
15.02.2016

Աշխ. գիտ. թեկ., դոցենտ, պրոֆեսորի պ/կ

muradyanyurik14@aspu.am

Աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսորի պ/կ/Աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1977-1980թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրա
1967-1971թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաաշխարհագրական ֆակուլտետի աշխարհագրության բաժին, բարձրագույն

Գիտական աստիճան

1985թ.աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, ատենախոսության թեման. <<Թուրքիայի բնառեսուրսային պոտենցիալը. գնահատման, շրջանացման և օգտագործման հարցեր>>, 11.00.02 - <<Տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական աշխարհագրություն>> մասնագիտությամբ, Մոսկվայի Վ.Ի.Լենինի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ:

Աշխատանքային փորձ
2012 թվականից մինչև այժմ աշխարհագրության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր:
1987-2012թթ. ամբիոնի դոցենտ;
1987թ. Ամբիոնի դասախոս:
1980-1986թթ. ավագ լաբորանտ սոցիալ-տնտեսական և աշխարհագրության և ԱԴՄ ամբիոնում;
1971-1979թթ. Գյումրու թիվ 3 և 29 դպրոցներում՝ որպես աշխարհագրության ուսուցիչ:

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ`
• Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն
• Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն
• Քաղաքական աշխարհագրություն
Մագիստրատուրա`
• Աշխարհաքաղաքականություն
• Ռեսուրսագիտություն
• Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրներ
• Աշխարհագրության փիլիսոփայական հարցերը և արդի խնդիրները
• Լեռնային տարածքների կայուն զարգացման տեսություն և մեթոդաբանություն

Գիտական հետաքրքրությունների ոլորտ
Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ- տնտեսական աշխարհագրություն, ընդհանուր սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն, քաղաքական աշխարհագրություն, քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն, ռեսուրսագիտություն, մարդկության գլոբալ հիմնախնդիրներ:
Վերապատրաստումներ
2016թ-ին ՀՊՄՀ-ի կողմից կազմակերպված տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերապատրաստման դասընթաց:
Անդամակցություն
1. 2005թ-ից մինչև օրս Հայկական աշխարհագրական ընկերության փոխնախագահ
2. 1967-ից մինչ օրս Հայկական աշխարհագրական ընկերության անդամ,

Հրապարակումներ
1. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Տարածաշրջանների և պետությունների սոցիալ-տնտեսական աշխարհագրություն: Գիրք 2, Ասիա: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2010. - 336 էջ:
2. Մուրադյան Յուրիկ Քաղաքակրթությունների աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: - Եր.: ՏիգրանՄեծ, 2011. – 476 էջ:
3. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: -Եր.:ՏիգրանՄեծ, 2014. – 420 էջ:
4. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն: Դասագիրք բուհերի աշխարհագր. մասնագիտ. համար: -Եր.: Հեղ. հրատ., 2016. – 616 էջ:
5. Քաղաքակրթություների տիպաբանությունը, դասակարգումը և տարածական առանձնահատկությունները: ՀՀ տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր /6-7 մայիսի, 2015/,-Եր.: ԵՊՀ հրատ.,2015,-էջ 73-76
6. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա Թուրքերի <քաղաքակրթական ձեռքբերումները> և Արևմտյան Հայաստանի տեղանունների կողոպուտը: Հայկական լեռնաշխարհ: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր: 2015թ. մարտի 24-25.-Երևան, 2015.- էջ 306-318
7. Մուրադյան Յուրիկ, Մուրադյան Մարիետա, Սամվելյան Ներսես, Համամոլորակային հիմնախնդիրները . փոփոխությունները և աշխարհագրությունը, ՀՀ և Մերձավոր արտասահմանի երկրների տնտեսության զարգացման և տեղաբաշխման ժամանակակից հիմնախնդիրները: Գիտ. հոդվածերի ժողովածու / 28-29 սեպտեմբերի 2017/, Երևան: ԵՊՀ հրատ., 2017,-էջ 124-129:
8. Yurik Muradyan, Ani Mkrtumyan The usage of the inquiry cycle the Geography theaching progress of secondary schools /Case Stady “Shirakatsy Lyceum” international scientific-educational complex”. Границы возможного в рекламном и PR-креативе. Сборник научных трудов, ОрелГУЕТ, 2017.200-204 с.
9. Մուրադյան Յուրիկ, Չինական քաղաքակրթության ձեռքբերումները և աշխարհագրական պատկերը: <КОНФУЦИАНВКИЕ ЧТЕНИЕ> В РАУ, проведенной в Российско –Армянском университете и состоявшейся 26-27 апреля 2016г. Mатериалы II международной конференции, Ереван 2017.-363-377.
10. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю.Барсегян Г.С. Саркисян Р. Ю. Фациальный анализ морфологической структуры рекреационный потенциал горнолесных ландшафтов долини реки Мармарик. Границы возможного в рекламном и PR-креативе. Сборник научных трудов, ОрелГУЕТ, 2017.-139-143 с.
11. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. К проблеме территориального планирования городских природно-техногенных систем и практические задачи ландшафтной геоурбанистики. «Современное ландшафтно-экологическое состояние и проблемы оптимизации природной среды регионов», материалы XIII международной ландшафтной конференции, Воронеж, 14-17 мая, 2018г.: том 2. - 117-118 с. –Воронеж: ИСТОКИ 2018.
12. Յու. Մուրադյան, Մ. Մուրադյան, Ն. Սամվելյան, Հանցագործությունները, ահաբեկչությունն ու թմրամոլությունը որպես մարդկության համամոլորակային հիմնախնդիր (սոցիալ-աշխարհագրական վերլուծություն): Աշխարհագրության և երկրաբանության արդիհիմնախնդիրները /ԵՊՀ միջազգային գիտական նստաշրջանի նյութեր/ Երևան 27-29 սեպտեմբեր, ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 143-148:
13. Muradyan Yurik, Matosyan Marine, Muradyan Marieta. Sustainable Tourism as a from of Organization of environmental Management. Ландшафтные измерения устойчивого развития: Mатериалы международной конференции, Тбилиси, Изд-во ТГУ, 2017, 498-502с.
14. Самвелян Н. И. Мурадян Ю. А. Мурадян М. Ю. Ландшафтная структура горных геосистем как основа территориального планирования туристско-рекреационного природопользования (На примере бассейна реки Мармарик Республики Армения). Mатериалы международной ландшафтной конференции, издательство ТГУ. Томск 2018г 167-170с.

Պարգևներ
• 2004 թվականին <<Իրանը և Հայաստանը արդի շրջանում>> միջազգային մրցույթում արժանացել է երկրորդ մրցանակի:
• 2012 թվականին պարգևատրվել է <<Մանկավարժական Համալսարան -90 ամյակ>> մեդալով:

Լեզուներ`  հայերեն, ռուսերեն, թուրքերեն