ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նաղդյան Ռուբեն Միքայելի
04.11.2018

Հոգ․ գիտ․ դոկտոր, պրոֆեսոր

r.nagdyan@mail.ru

Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոն

ՀՀ ԳԱԱ, Գիտակրթական միջազգային կենտրոն (ԳԿՄԿ), հոգեբանության ամբիոնի դասախոս


ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ
1963-1968 թթ. ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետ:
1970-1972 թթ. Խ. Աբովյանի անվ. Հայկ. Մանկ. Ինստիտուտի հոգեբանության ամբիոնի կողմից ուղարկվել է ՍՍՀՄ ՄԳԱ Ընդհանուր և մանկավարժական հոգեբանության ինստիտուտ վերապատրաստվելու:
1972-1975 թթ. Ասպիրանտուրա (հոգեբանություն) Խ. Աբովյանի անվան Հայկ. Մանկ. Իստիտուտում:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ
1988թ. Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դիսերտացիայի թեման «Տարբեր մակարդակի դժվարության մտավոր խնդիրների լուծման գործընթացների սիմետրիան և ասիմետրիան», 19.00.07 – մանկավարժական և տարիքային հոգեբանություն, Խ. Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ. (Երևան, Հայաստան):
2015թ. Հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, դիսերտացիայի թեման «Մետաֆիզիկական մոտեցում իրականության հոգեկան արտացոլման ուսումնասիրման մեթոդաբանությանը», ԺԹ. 00. 01. - ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն, Խ. Աբովյանի անվ ՀՊՄՀ. (Երևան, Հայաստան):

ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՈՉՈՒՄ
2010 թ. – հոգեբանության դոցենտ, ՀՌՀ, ՀՀ ԲՈՀ (Երևան):
2017 թ. – հոգեբանության պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, ՀՀ ԲՈՀ (Երևան):

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ
1975-1988 թթ. – Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ հոգեբանության լաբորատորիայի գիտական աշխատող:
1988-1990 թթ. – Հայաստանի երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի գլխավոր հոգեբան:
1990-1992 թթ. – Երեխաների հոգեվերականգնողական կենտրոնի (Ստեփանավան) կազմակերպիչ և տնօրեն:
1992-1994 թթ. – Հայաստանի երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի (Երևան) փոխտնօրեն:
1994-1998 թթ. – Աշխատանքներր Ռուսաստանի հոգեբանական տարբեր կազմակերպություններում:
1999-2005 թթ. – Երևանի տարբեր բուհերում ՆԼԾ դասախոս:
2005 թ. մինչ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ – ում դասախոս:
2007-2013 թթ. – ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ հոգեբանության ամբիոնի վարիչ:

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ
Հոգեբանության փիլիսոփայություն, հոգեբանության մեթոդաբանություն, տրանսցենդենտալ հոգեբանություն, սիմետրիայի սկզբունքները հոգեբանությունում, հոգեթերապիայի մեթոդաբանությունը և պրակտիկան, նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորում:

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
2015 թ. – Հոգեբանական գիտությունների միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ:
2016 թ. – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ – ում գործող գիտական աստիճաններ շնորհող ՀՀ ԲՈՀ – ի 064 մասնագիտական խորհրդի անդամ:

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
Ավելի քան 60 հոդվածներ, 10 մենագրություններ, 2 ուսումնամեթոդաբանական ձեռնարկներ, գիտական հոդվածների միջազգային ժողովածուի համախմբագիր:

Մենագրություններ.
1. Нагдян Р.М. Принцип симметрии в психологии. – Ер., Зангак-95, 2005. – 120 с.
2. Нагдян Р.М. Принцип симметрии в обучении. – Ер., Зангак-95, 2006. – 98 с.
3. Нагдян Р.М. Ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá îùóùåíèÿõ è âîñïðèÿòèè. – Ер., РАУ, 2007. – 67 с.
4. Նաղդյան Ռ.Մ., Գ. Պողօսյան. ²ÝÓÁ ÷á˳ϻñåíáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ. – Եր., Սարոարդ, 2008. – 112 էջ;
5. Нагдян Р.М. Психологический релятивизм реальности. – Ер.,Сарвард, 2007. - 74 с.
6. Нагдян Р.М. Психологический релятивизм реальности. Психология философии. – Ер., Айастан, 2009. – 104 с.
7. Նաղդյան Ռ.Մ. Մետաֆիզիկական հոգեբանության ակնարկներ; - Եր., ՆԱԻՐԻ, 2013. – 192 էջ;
8. Нагдян Р.М. Принцип симметрии в психологии и обучении. Ер., НАИРИ, 2017. - 144 с.
9. Нагдян Р.М. Загадка психики: трансцендентальная психология и метафизика. – Ер., Изд. Дом Лусабац, 2017. - 424 с.
10. Нагдян Р.М. Нейро-лингвистическое программирование. История. Философия. Практика. – Ер., Изд. Дом Лусабац, 2018. – 390 с.
11. Нагдян Р.М. Методология трансцендентальной психологии. Ер., Изд. Дом Лусабац, 2018. – 416 с.
12. Нагдян Р.М. Трансцендентальная психология. Хрестоматия. Том 1. –Ер., Изд. Дом. Лусабац, 2019. – 424 с.