ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հրաչիկի Նավասարդյան
19.09.2020

Տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

navasardyanarmine06@aspu.am

Տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1994-1996թթ. ՀՊՃՀ, Ասպիրանտական Դպրոցի Ասպիրանտական բաժինը:
Էլեկտրոնային Ճարտարագիտություն:
Որակավորումը` էլեկտրոնային ճարտարագիտության ճարտարագետ-հետազոտող:
1992-1994թթ ՀՊՃՀ Ասպիրանտական Դպրոցի Մագիստրոսական ուսուցման՚ բաժինը: Որակավորումը` Էլեկտրոնային Ճարտարագիտության մագիստրոս:
1987-1989թթ ԵրՊԻ, Հասարակական Մասնագիտությունների՚ ֆակուլտետ: ՙ Բժշկական Կիբեռնետիկա՚ մասնագիտություն:
Որակավորումը բժշկական-կիբեռնետիկ:
1986-1991թթ ԵրՊԻ, Տեխնիկական Կիբեռնետիկա ֆակուլտե Արդյունաբերական Էլեկտրոնիկա մասնագիտություն: Որակավորումը` Ինժեներ -էլեկտրոնշիկ:

Գիտական աստիճան
1997թ Ատենախոսության թեմա` Ֆորմալ նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի սինթեզի որոշ խնդիրներ: Պաշտպանությունը կայացել է Ե13-01 Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը, և Ե 27-01 Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա և միկրոլէլկտրոնիկա մասնագիտությունների համատեղությամբ, ՀՊՃՀ-ի 032 մասնագիտական խորհրդում: Շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
2013-2016թթ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան,դասախոս:
2006թ-ից Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Ինֆորմատիկայի, և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի
դոցենտ:
2000-2006թթ ԱրմենՏել ՀՁՓԲԸ Ծրագրավորման և ծրագրերի սպասարկման բաժնում` ճարտարագետ-ծրագրավորող:
1997-1999թթ ԱրմենՏել ՀՁՓԲԸ Կապանի մասնաճյուղի Համակարgչային սպասարկման բաժնում` առաջատար ճարտարագետ: Համատեղությամբ ՀՊՃՀ-ի Կապանի կրթահամալիրում` դասախոս
1993-1996թթ ՀՊՃՀ Ասպիրանտական Դպրոցում՚` ինժեներ-ծրագրավորող:
1991-1992թթ Կապանի Կենտրոնական Շրջանային Հիվանդանոցում որպես ինժեներ-ծրագրավորող: Համատեղությամբ ԵրՊԻ-ի Կապանի մասնաճյուղում` դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Արհեստական բանականության հիմունքները:
Տվյալների բազաներ և դրանց կառավարում /Access, FoxPro/:
Web ծրագրավորման հիմունքներ /HTML, CSS, JavaScript, PHP/:
Web ծրագրավորում:
Visual ծրագրավորում և սկրիպտային լեզուներ:
Տվյալների հենքեր /SQL, MySQL/:
Կլիենտ սերվեր տեխնոլոգիաներ
Ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրավորում /Pascal, C, C++, C#/:
Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ:
Կիսահաղորդչային սարքեր:
Էլեկտրոնային տեխնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ:
Էլեկտրոնիկա և սխեմոտեխնիկա:
Միկրոէլեկտրոնիկա և ինտեգրալ միկրոսխեմոտեխնիկա:

Մագիստրատուրա
Բանական տեղեկատվական համակարգեր
Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Net տեխնոլոգիա և ծրագրավորում
Ուսուցման որակի գնահատման ժամանակակից մեթոդները և նրանց կիրառումը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում / հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, սոց-մանկավարժություն, լոգոպեդիա, հասարակագիտություն, իրավագիտությունմ հայոց պատմություն, կենսաբանություն և այլ մասնագիտությունների համար:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
Արհեստական բանականություն:
Բժշկական կիբեռնետիկա:
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ:
Ավտոմատ կառավարման համակարգեր:
Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա և միկրոլէլկտրոնիկա
Սխեմոտեխնիկա:

Անդամակցություն
1997թ-ից IEEE Computer Society անդամ

Հրապարակումներ
1. About sign language translator application High tech newsletter 3/14 Yerevan, pp 37-47 2020
2. 2018 Ինտեռայտիվ ուսուցման կազմակերպման մի Web կայքի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում, 3-4 Երևան, 2018 էջ 50-56
3. 2018թ. ''Հայկական եկեղեցիների էլեկտրոնային շտեմարանի և ,,Հայոց եկեղեցու պատմություն '' առարկայի հեռահար դասավանդմանմի Web նախագծի մասին Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 1-2 Երևան 2018, Էջ 37-42
4. 2017թ Տարրական մաթեմատիկայի վարժեցման համակարգ Մաթեմատիկան դպրոցում 4, 33-42 ՀՀ Երևան
5. 2017թ.,Խաղային մեթոդով ինտեռակտիվ ուսուցման մի web նախագծի մասին’’ Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան 2017թ էջ 233-239
6. 2017թ.,Բազմաշերտ ուսուցման կազմակերպման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին’’ Մանկավարժություն 2017թ -No 5 Էջ 41-50
7. 2016 թ. Բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական սինթեզը և դրա կիրառումը ,,Արհեստական բանականության հիմունքները առարկայի դասավանդման գործընթացում’’ Մանկավարժական միտք 3-4 Երևան 2016թ
8. 2016թ. ,,Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մի Web նախագծի մասին’’ Կրթությունը և գիտությունը Արցախում թիվ 1-2 2016թ էջ 91-99
9. 2016թ. Էլեկտրոնային խաչբառերը ակտիվ ուսուցման միջոցներ: Մանկավարժություն թիվ 6 էջ 40-44 Երևան 2016թ
10. 2016թ. Բազմաելք և բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական վերլուծությունը: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպ Կրթությունը և գիտությունը Արցախում ամսագրում, 3-4 2016թ 57-62 ՀՀ Երևան
11. 2015թ. Մաթեմատիկայի էլեկտրոնային խնդրագրքերի պատրաստման մի նախագծի մասին: Մաթեմատիկական կրթություն Հանրապետական գիտաժողով 22-25 հոկտեմբերի , 2015թ, 3 152-159 ՀՀ Երևան 201
12. 2015թ. Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկան: Մակնավարժական միտք: 2015թ. No 3-4
13. 2015թ. Տարրական դասարանների արտագրությունների և թելադրությունների էլեկտրոնային աշխատանքային տետրերի նախագիծ: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպ Կրթությունը և գիտությունըԱրցախում 1-2 2015թ 60-66 ՀՀ Երևան 2015թ
14. 2015թ. Դեռահասների համակարգչային կախվածության բացահայտման և համացանցում հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման մի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Կրթությունը և գիտությունը Արցախում 3-4 2015թ 26-30 ՀՀ Երևան
15. 2015թ. Տարրական դասարանների մաթեմատիկա առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպմանմի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպագրվել է Մաթեմատիկան դպրոցում ամսագրում: 2015թ No2 23-32
16. 2013թ. Հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման ավտոմատացված մի համակարգի և նրա կիրառման նշանակության մասին Մանկավարժական միտք Երևան 2013 -3-4 46-53
17. 2013թ. Համակարգչային կախվածությունը և նրանից խուսափելու մեթոդներն ու միջոցները որպես ժամանակակից մանկավարժության հիմնախնդիրներից մեկը Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: ՀՊՄՀ, Երևան 2013- No 1 75-89:
18. 2012թ. VBScript և JavaScript լեզուների համեմատական անալիզը: Մանկավարժական միտք No 3-4 2012թ.Երևան 152-157
19. 2012թ. Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերի դասավանդման առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2012թ.Երևան էջ 107-113
20. 2011թ. Նեյրոնային ցանցերի տեսության դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին:Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 108-113
21. 2011թ. Համակարգչային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման որոշ մեթոդաբանական ասպեկտները:Կրթությունը և գիտությունը Արցախում No 1-2 2011թ.Երևան էջ 126-134
22. 2011թ. Օտար լեզուների ինքնուսուցման համակարգի մասին: Օտար լեզուները Հայաստանում՚ No 2 2011թ.Երևան էջ 52-60
23. 2011թ. Բազմաստիճան ավտոմատ ուսուցման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 88-92
24. 2011թ. Արհեստական բանականության հիմնախնդիրները և դրանց դասավանդման որոշ մեթոդաբանական հարցեր: Մանկավարժություն No 1 2011թ.Երևան էջ 21-28
25. 2010թ. C++լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 3/4 2010թ.Երևան էջ 179 -183.
26. 2010թ. Ուսումնական հաստատություններում գրադարանային աշխատանքների կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II , 2010թ Արցախ էջ 64-65
27. 2010թ. Ծրագրավորման լեզուների համեմատական անալիզի որոշ խնդիրներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II 2010թ Արցախ էջ 66-69,
28. 2010թ. Ժամանակակից ինֆորամացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում առարկայի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժություն No 4, 2010թ Երևան, էջ 34-38
29. 2010թ. Օբյեկտային կողմնորոշումով ծրագրավորման լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները:Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ.Երևան էջ 86-89
30. 2010թ. Արհեստական բանականության էլեմենտար բազայի դասավանդման մեթոդաբանկան որոշ խնդիրների մասին: Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ. Երևան, 96-100
31. 2010թ. Մանկավարժների վերապատրաստման որակի ստուգման թեսթային համակարգ՚ Մանկավարժություն No 1, 2010թ Երևան, էջ 11 – 17
32. 2009թ. Ուսուցման և գիտելիքների գնահատման թեսթային աշխատանքների ավտոմատացված համակարգ Կրթության ազգային ինստիտուտ Ընտանիք և դպրոց էջ 50-55 Երևան 2009թ
33. 2005թ. About two approaches to the decision of a problem of recognition visual images՚ Conf on Artificial Intelligence ISA’05. LasVegas Nevada, USA, June 27-30,2005 CSRES Press, Page 833-836
34. 1997г. Рзаработка алгоритма синтеза различных типов формальных нейронов при наличии определенных критериев. Годовая заключительная конференция ГИУА , ИЗВ НАН РА и ГИУА серия ТН 1997
35. 1997г The problem of creation of suitable neuronal nets from unrealiable neurons , 3-8d IEEE International On Line Testing Workshop, Create Greece , July 7-9, on the topic ,,Fault tolerant and fail-safe systems’’
36. 1996г Адаптивный пороговый элемент. Авторское свидетельство No 96065 Ереван 16.05.96
37. 1996г. К проблеме создания искуственного интеллекта Реф.сб Депонированые научные работы No 3Ереван -1996 No53 стр18
38. 1996г. Машинный синтез нейронных сетей ИЗВ НАН РА и ГИУА серия ТН No 2 1996 стр 112-114.
39. 1996г. К проблеме синтеза надежных структур нейтронных сетей из малонадежных нейронов Реф.сб Депонированые научные работы No 3Ереван -1996 No59 стр18
40. 1995 The systems Of Neuronal Nets First Int. Conf. on Application of Critical Technologies for the Needs Society, Yerevan 1995
41. 2011թ. Microsoft Word 2003 ինքնուսույց –տեղեկատու: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 288 էջ
42. 2011թ. PHP-ի հիմունքները: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 150 էջ
43. 2011թ. Microsoft Office Access 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2011 Հեղինակային հրատարակչություն: 222 էջ ISBN 978-9939-53-887-7
44. 2010թ. Microsoft Office Power Point 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 114 էջ ISBN 978-9939-53-886-0
45. 2010թ. Microsoft Office Excel 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 150 էջ ISBN 978-9939-53-858-7
46. 2010թ. Microsoft Office Word 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 280 էջ ISBN 978-9939-53-786-3
47. 2010թ. SQL–ի հիմունքները ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 160 էջ ISBN 978-9939-53-609-5
48. 2010թ. C++ ծրագրավորման լեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 70էջ ISBN 978-9939-53-610-1

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-3857-5446  

 

Լեզուներ՝ հայերենը և ռուսերենը գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` ազատ, իսկ անգլերենը բառարանի օգնությամբ: