ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Արմինե Հրաչիկի Նավասարդյան
19.09.2020

Տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ

navasardyanarmine06@aspu.am

Տեխ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1994-1996թթ. ՀՊՃՀ, Ասպիրանտական Դպրոցի Ասպիրանտական բաժինը: Էլեկտրոնային Ճարտարագիտություն:
Որակավորումը` էլեկտրոնային ճարտարագիտության ճարտարագետ-հետազոտող:
1992-1994թթ ՀՊՃՀ Ասպիրանտական Դպրոցի Մագիստրոսական ուսուցման՚ բաժինը: Որակավորումը` Էլեկտրոնային Ճարտարագիտության մագիստրոս:
1987-1989թթ ԵրՊԻ, Հասարակական Մասնագիտությունների՚ ֆակուլտետ: ՙԲժշկական Կիբեռնետիկա՚ մասնագիտություն:

Որակավորումը բժշկական-կիբեռնետիկ:
1986-1991թթ ԵրՊԻ, Տեխնիկական Կիբեռնետիկա ֆակուլտե Արդյունաբերական Էլեկտրոնիկա մասնագիտություն: Որակավորումը` Ինժեներ -էլեկտրոնշիկ:

Գիտական աստիճան
1997թ Ատենախոսության թեմա` Ֆորմալ նեյրոնների և նեյրոնային ցանցերի սինթեզի որոշ խնդիրներ: Պաշտպանությունը կայացել է Ե13-01 Կառավարում, կառավարման համակարգեր և դրանց տարրերը, և Ե 27-01 Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա և միկրոլէլկտրոնիկա մասնագիտությունների համատեղությամբ, ՀՊՃՀ-ի 032 մասնագիտական խորհրդում: Շնորհվել է տեխնիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

Աշխատանքային փորձ
2013-2016թթ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարան, դասախոս:
2006թ-ից Հայկական Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Ինֆորմատիկայի, և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ:
2000-2006թթ ԱրմենՏել ՀՁՓԲԸ Ծրագրավորման և ծրագրերի սպասարկման բաժնում` ճարտարագետ-ծրագրավորող:
1997-1999թթ ԱրմենՏել ՀՁՓԲԸ Կապանի մասնաճյուղի Համակարչային սպասարկման բաժնում` առաջատար ճարտարագետ:
Համատեղությամբ ՀՊՃՀ-ի Կապանի կրթահամալիրում` դասախոս
1993-1996թթ ՀՊՃՀ Ասպիրանտական Դպրոցում՚` ինժեներ-ծրագրավորող:
1991-1992թթ Կապանի Կենտրոնական Շրջանային Հիվանդանոցում որպես ինժեներ-ծրագրավորող:
Համատեղությամբ ԵրՊԻ-ի Կապանի մասնաճյուղում` դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
Արհեստական բանականության հիմունքները:
Տվյալների բազաներ և դրանց կառավարում /Access, FoxPro/:
Web ծրագրավորման հիմունքներ /HTML, CSS, JavaScript, PHP/:
Web ծրագրավորում:
Visual ծրագրավորում և սկրիպտային լեզուներ:
Տվյալների հենքեր /SQL, MySQL/:
Կլիենտ սերվեր տեխնոլոգիաներ
Ծրագրավորման լեզուներ և ծրագրավորում /Pascal, C, C++, C#/:
Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ:
Կիսահաղորդչային սարքեր:
Էլեկտրոնային տեխնիկայի ֆիզիկական հիմունքներ:
Էլեկտրոնիկա և սխեմոտեխնիկա:
Միկրոէլեկտրոնիկա և ինտեգրալ միկրոսխեմոտեխնիկա:
Մագիստրատուրա
Բանական տեղեկատվական համակարգեր
Տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Net տեխնոլոգիա և ծրագրավորում
Ուսուցման որակի գնահատման ժամանակակից մեթոդները և նրանց կիրառումը
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում / հոգեբանություն, սոցիոլոգիա, սոց-մանկավարժություն, լոգոպեդիա, հասարակագիտություն, իրավագիտությունմ հայոց պատմություն, կենսաբանություն և այլ մասնագիտությունների համար:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արհեստական բանականություն:
Բժշկական կիբեռնետիկա:
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներ:
Ավտոմատ կառավարման համակարգեր:
Պինդ մարմնային էլեկտրոնիկա և միկրոլէլկտրոնիկա
Սխեմոտեխնիկա:
Անդամակցությունը
1997թ-ից IEEE Computer Society անդամ

Հրապարակումներ
2018թ. ''Հայկական եկեղեցիների էլեկտրոնային շտեմարանիև ,,Հայոց եկեղեցու պատմություն '' առարկայի հեռահար դասավանդմանմի Web նախագծի մասին Բնագետ 4 ՀՀ Երևան
2017թ Տարրական մաթեմատիկայի վարժեցման համակարգ Մաթեմատիկան դպրոցում 4, 33-42 ՀՀ Երևան
2017թ.,Խաղային մեթոդով ինտեռակտիվ ուսուցման մի web նախագծի մասին’’
Մանկավարժական միտք 1-2, Երևան 2017թ էջ 233-239
2017թ.,Բազմաշերտ ուսուցման կազմակերպման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին’’ Մանկավարժություն 2017թ -No 5 Էջ 41-50
2016 թ. Բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական սինթեզը և դրա կիրառումը ,,Արհեստական բանականության հիմունքները առարկայի դասավանդման գործընթացում’’ Բնագետ 3-4 Երևան 2016թ
2016թ. ,,Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մի Web նախագծի մասին’’ Կրթությունը և գիտությունը Արցախում թիվ 1-2 2016թ էջ 91-99
2016թ. Էլեկտրոնային խաչբառերը և դրանց կիրառումը ժամանակակից մանկավարժության մեջ: Մանկավարժություն թիվ 6 էջ 40-44 Երևան 2016թ
2016թ. Բազմաելք և բազիսային նեյրոնային ցանցերի մեքենայական վերլուծությունը: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպ Կրթությունը և կրթությունըԱրցախում ամսագրում, 3-4 60-66 ՀՀ Երևան
2015թ. Մաթեմատիկայի էլեկտրոնային խնդրագրքերի պատրաստման մի նախագծի մասին: Մաթեմատիկական կրթություն Հանրապետական գիտաժողով 22-25 հոկտեմբերի , 2015թ, 3 152-159 ՀՀ Երևան 2015
2015թ. Web տեխնոլոգիաների դասավանդման մեթոդիկան: Մակնավարժական միտք: 2015թ. No 3-4
2015թ. Տարրական դասարանների արտագրությունների և թելադրությունների էլեկտրոնային աշխատանքային տետրերի նախագիծ: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպ Կրթությունը և գիտությունըԱրցախում 1-2 60-66 ՀՀ Երևան 2015թ
2015թ. Դեռահասների մոտ համակարգչային կախվածության բացահայտման և համացանցում հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման մի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Բնագետ 3-4 26-30 ՀՀ Երևան
2015թ. Տարրական դասարանների մաթեմատիկա առարկայի գործնական աշխատանքների կազմակերպմանմի նախագծի մասին: Զեկուցվել է Ինֆորմատիկա և կրթությունը խորագրով հանրապետական գիտաժողովում, 2014թ նոյեմբերի 26-28, ԵՊՄՀ, Երևան: Տպագրվել է Մաթեմատիկան դպրոցում ամսագրում: 2015թ No2 23-32
2013թ. Հոգեբանական թեսթերի կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ Մանկավարժական միտք Երևան 2013 -3-4 46-53
2013թ. Համակարգչային կախվածությունը և դրանից խուսափելու մեթոդներն ու միջոցները որպես ժամանակակից մանկավարժության հիմնախնդիրներից մեկը Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ: ՀՊՄՀ, Երևան 2013- No 1 75-89:
2012թ. VBScript և JavaScript լեզուների համեմատական անալիզը: Մանկավարժական միտք No 3-4 2012թ.Երևան
2012թ. Տվյալների բազաների կառավարման համակարգերի դասավանդման առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2012թ.Երևան էջ 107-113
2011թ. Նեյրոնային ցանցերի տեսության դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին:Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 108-113
2011թ. Համակարգչային ուսուցման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման որոշ մեթոդաբանական ասպեկտները:Կրթությունը և գիտությունը Արցախում No 1-2 2011թ.Երևան էջ 126-134
2011թ. Օտար լեզուների ինքնուսուցման համակարգի մասին: Օտար լեզուները Հայաստանում՚ No 2 2011թ.Երևան էջ 52-60
2011թ. Բազմաստիճան ավտոմատ ուսուցման մի համակարգի և նրա հիմքում ընկած մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 1-2 2011թ.Երևան էջ 88-92
2011թ. Արհեստական բանականության հիմնախնդիրները և դրանց դասավանդման որոշ մեթոդաբանական հարցեր: Մանկավարժություն No 1 2011թ.Երևան էջ 21-28
2010թ. C++լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության մասին: Մանկավարժական միտք No 3/4 2010թ.Երևան էջ 179 -183.
2010թ. Ուսումնական հաստատություններում գրադարանային աշխատանքների կազմակերպման ավտոմատացված համակարգ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II , 2010թ Արցախ էջ 64-65
2010թ. Ծրագրավորման լեզուների համեմատական անալիզի որոշ խնդիրներ: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր նվիրված Արցախի Պետական Համալսարանի հիմնադրման 40-ամյակին Պրակ –II 2010թ Արցախ էջ 66-69,
2010թ. Ժամանակակից ինֆորամացիոն տեխնոլոգիաները ուսուցման պրոցեսում առարկայի դասավանդման որոշ առանձնահատկությունների մասին: Մանկավարժություն No 4, 2010թ Երևան, էջ 34-38
2010թ. Օբյեկտային կողմնորոշումով ծրագրավորման լեզուների դասավանդման առանձնահատկությունները:Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ.Երևան էջ 86-89
2010թ. Արհեստական բանականության էլեմենտար բազայի դասավանդման մեթոդաբանկան որոշ խնդիրների մասին: Մանկավարժական միտք No 1/2 2010թ. Երևան, 96-100
2010թ. Մանկավարժների վերապատրաստման որակի ստուգման թեսթային համակարգ՚ Մանկավարժություն No 1, 2010թ Երևան, էջ 11 – 17
2005թ. About two approaches to the decision of a problem of recognition visual images՚ Conf on Artificial Intelligence ISA’05. LasVegas Nevada, USA, June 27-30,2005 CSRES Press, Page 833-836
1997г. Рзаработка алгоритма синтеза различных типов формальных нейронов при наличии определенных критериев. Годовая заключительная конференция ГИУА , ИЗВ НАН РА и ГИУА серия ТН 1997
1997г The problem of creation of suitable neuronal nets from unrealiable neurons , 3-8d IEEE International On Line Testing Workshop, Create Greece , July 7-9, on the topic ,,Fault tolerant and fail-safe systems’’
1996г Адаптивный пороговый элемент. Авторское свидетельство No 96065 Ереван 16.05.96
1996г. К проблеме создания искуственного интеллекта Реф.сб Депонированые научные работы No 3Ереван -1996 No53 стр18
1996г. Машинный синтез нейронных сетей ИЗВ НАН РА и ГИУА серия ТН No 2 1996 стр 112-114.
1996г. К проблеме синтеза надежных структур нейтронных сетей из малонадежных нейронов Реф.сб Депонированые научные работы No 3Ереван -1996 No59 стр18
1995 The systems Of Neuronal Nets First Int. Conf. on Application of Critical Technologies for the Needs Society, Yerevan 1995
2011թ. Microsoft Word 2003 ինքնուսույց –տեղեկատու: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 288 էջ
2011թ. PHP-ի հիմունքները: Երաշխավորված է հրատարակման ՄԱՐՏԻԳ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանի գիտխորհրդի կողմից: 150 էջ
2011թ. Microsoft Office Access 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2011 Հեղինակային հրատարակչություն: 222 էջ ISBN 978-9939-53-887-7
2010թ. Microsoft Office Power Point 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 114 էջ ISBN 978-9939-53-886-0
2010թ. Microsoft Office Excel 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 150 էջ ISBN 978-9939-53-858-7
2010թ. Microsoft Office Word 2007 ուսումնական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 280 էջ ISBN 978-9939-53-786-3
2010թ. SQL–ի հիմունքները ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 160 էջ ISBN 978-9939-53-609-5
2010թ. C++ ծրագրավորման լեզու ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: ՄՀՄ գրատուն Երևան 2010: Հեղինակային հրատարակչություն: 70էջ ISBN 978-9939-53-610-1

Լեզուներ՝ հայերենը և ռուսերենը գրել, կարդալ, հաղորդակցվել` ազատ, իսկ անգլերենը բառարանի օգնությամբ: