ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհարիկ Ռազմիկի Պետրոսյան
19.02.2016

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

petrosyangoharik06@aspu.am

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկա և դրա դասավանդման մեթոդիկա

Կրթություն
ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու
թեմա-Պետրիի ցանցերի և նրանց ընդհանրացումների մոդելավորման հնարավորությունները, ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ թիվ 037 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2011 թ.-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Ինֆորմատիկա և դրա դասավանդման մեթոդիկա» ամբիոնի դոցենտ
2006 – 2011 թ.թ. Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ, «Ինֆորմատիկա և ՀՏ» ամբիոնի դասախոս
2000-2011 թ.թ. ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
1994-1999 թ.թ. Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի համալսարան, ինֆորմատիկայի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ-Կրթական գործընթացի ավտոմատացում, էլեկտրոնային կրթական համակարգեր, Համակարգչային մոդելավորման տարրեր
Մագիստրատուրա-Կրթական գործընթացի ինֆորմատիզացում, Մոդելավորման հիմունքներ, Աուդիո և վիդեո ֆայլերի խմբագրման և սեղմման ծրագրային փաթեթներ

Գիտական հետքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա

Վերապատրաստումներ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, «Կրթական ծրագրերի արդիականացում և համապատասխանեցում եվրոպական միջազգային չափանիշներին և չափորոշիչներին», «Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ»
Հայաստանի Ամներիկյան համալսարան, Անգլերենի 3-րդ փուլ
ՀՊՄՀ, «Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց»

Անդամակցություն
2013 թ.-ից առ այսօր Հայկական մաթեմատիկական միության անդամ

Հրապարակումներ
• G. R. Petrosyan Modeling FIFO Queues by Dynamic Petri Nets, Conference “Mathematical Logic and Application”, dedicated to the 80th anniversary of Igor D. Zaslavsky. The conference took place on 1-3 November, 2012 at the IIAP of the NAS of RA and YSU, Mathematical problems of computer science XXXVIII, Yerevan, 2012, page 84-86
• G. R. Petrosyan Interrelation of Languages of Colored Petri Nets, Modified Petri Nets and Some Classes of Formal Languages, CSIT Proceedings of the Conference, Computer Science and Information Technologies, September 23-27, 2013, Yerevan, Armenia, p. 45-48
• G. R. Petrosyan, A. Avetisyan, L. Ter-Vardanyan Interrelation of Languages of Colored Petri Nets and Some Traditional Languages, Open Journal of Modelling and Simulation, 2013, 1, 27-29 doi:10.4236/ojmsi.2013.13005 Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojmsi)
• Г. Р. Петросян Расширение стандартной сети Петри как идея динамической памяти, ՀՊՃՀ ԲԱՆԲԵՐ Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, ISSN 1829-3344, Երևան 2013
• Գ. Ռ. Պետրոսյան Վեննի ձևափոխված գրաֆը, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին, Երևան 2014
• Ա. Մ. Ավետիսյան, Ժ. Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան Մաթեմատիկական անալիզի ձեռնարկ, ՀՏԴ 517 (07) ԳՄԴ 22.16. g7, Ա 791, Գյումրի-2014
• G. R. Petrosyan, A. V. Gaboutchian, L. Ter-Vardanyan Modeling of biometric identification system using the Colored Petri Nets, The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing WGV/5 and WGIII/3 Workshop Photogrammetric techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine PSBB’15, Moscow, Russia, 25-27 May, 2015, published by GosNIIAS-State Research Institute of Aviation System, page 23-25
• G. R. Petrosyan, A. V. Gaboutchian, L. Ter-Vardanyan Prospects for odonto-and occlusiometric computer appliance use, The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing WGV/5 and WGIII/3 Workshop Photogrammetric techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine PSBB’15, Moscow, Russia, 25-27 May, 2015, published by GosNIIAS-State Research Institute of Aviation System, page 61-62
• G. R. Petrosyan Modeling of the Process of Consumers with Several Extensions of Petri Nets, CSIT Proceedings of the Conference, Computer Science and Information Technologies, Yerevan, Armenia, September 28-October 2, 2015, page 257-259
• Գ. Ռ. Պետրոսյան, Տիգրան Մարտիրոսյան «Սիմուլատորներ» թեմայի ուսուցման մի քանի հարցեր վազանցի մոդելավորման օրինակով, «Մանկավարժական Միտք», Երևան 2015, № 3, Զանգակ հր., ISSN 1829-0213, էջ 76-81
• Գ. Ռ. Պետրոսյան, Գոհար Գորգինյան «Մոդելավորումը էկոլոգիայում» թեմայի ուսուցման մի քանի հարցեր, «Մանկավարժական Միտք», Երևան 2015, № 4, Զանգակ հր., ISSN 1829-0213, էջ 153-158
• G. R. Petrosyan, L. A. Ter-Vardanyan Application of Colored Petri Nets for Modeling of Biometric Identification Protocol with Random Parameter, International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering Vol. 2, No. 1, 2016, pp. 19-24 , AIS http://www.aiscience.org/journal/ijbbe ISSN: 2381-7399 (Print); ISSN: 2381-7402 (Online)

Պարգևներ
Պատվոգիր, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, կրթության ոլորտում ներդրած ավանդի և ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 10–ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն