ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Գոհարիկ Ռազմիկի Պետրոսյան
19.09.2020

Ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկ., դոցենտ

 

petrosyangoharik06@aspu.am

Ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Ինֆորմատիկա և դրա դասավանդման մեթոդիկա

Կրթություն
1989-1994 թթ․ ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
1991-1993 թթ. Տեխնիկական անգլերենի կուրսեր, ԵՊՀ, Սոցիալական գիտությունների ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
ֆիզմաթ. գիտությունների թեկնածու
թեմա-Պետրիի ցանցերի և նրանց ընդհանրացումների մոդելավորման հնարավորությունները, ՀՀ ԳԱԱ ԻԱՊԻ թիվ 037 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2012թ.-ից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ միջազգային գիտակարթական կենտրոնի դասախոս
2011 թ.-ից առ այսօր Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, «Ինֆորմատիկա և դրա դասավանդման մեթոդիկա» ամբիոնի դոցենտ
2006 – 2011 թթ. Մ.Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական
ինստիտուտ, «Ինֆորմատիկա և ՀՏ» ամբիոնի դասախոս
2000-2011 թթ. ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ, Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս
1994-1999 թթ. Իմաստասեր Անանիա Շիրակացի համալսարան, ինֆորմատիկայի դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ-Կրթական գործընթացի ավտոմատացում, Էլեկտրոնային կրթական համակարգեր, Համակարգչային մոդելավորման տարրեր, Մոդելավորման ծրագրային փաթեթներ, Կոդավորման տեսություն, կիրառական խնդիրներ
Մագիստրատուրա-Կրթական գործընթացի ինֆորմատիզացում, Մոդելավորման ծրագրային փաթեթներ, Մոդելավորման հիմունքներ, Աուդիո և վիդեո ֆայլերի խմբագրման և սեղմման ծրագրային փաթեթներ, էլեկտրոնային խաղերի նախագծման տեխնոլոգիաներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա, մաթեմատիկական մոդելավորում

Վերապատրաստումներ
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, «Կրթական ծրագրերի արդիականացում և համապատասխանեցում եվրոպական միջազգային չափանիշներին և չափորոշիչներին», «Ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ»
Հայաստանի Ամներիկյան համալսարան, Անգլերենի 3-րդ փուլ
ՀՊՄՀ, «Պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի որակավորման բարձրացման դասընթաց»
Հայ-Հնդկական ծրագրավորման կենտրոն, Java and Javascript ծրագրավորման լեզուների կուրս,
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ, Հեռավար դասընթաց “Moodle”

Անդամակցություն
2013 թ.-ից առ այսօր Հայկական մաթեմատիկական միության անդամ

Հրապարակումներ, գիտաժողովներ
1 Գ. Ռ. Պետրոսյան Գունավոր Պետրիի ցանցերը որպես մոդելավորման հզոր մեխանիզմ, ՀՀ ԳԱԱ Ա. Նազարովի անվան երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմոլոգիայի ինստիտուտի հիմնադրման 40-ամյակին նվիրված նստաշրջան, Գյումրի 2002թ, էջ 392-39
2․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Շրջանաձև FIFO հերթի մոդելավորումը Պետրիի գունավոր ցանցով, Հանրապետական Գիտաժողովի նյութեր նվիրված ԵՊՏԻ Գյումրու մասնաճյուղի 5-ամյակին, Երևան 2003թ, էջ 245-248
3․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Տրված Կոնտեքստից ազատ քերականության կառուցումը Պետրիի գունավոր ցանցով, Սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում, Հանրապետական Գիտաժողով, Երևան 2004թ, էջ 74-78
4․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Ենթահամակարգերի սինխրոնիզացիայի խնդրի մոդելավորումը, Սոցիալ-տնտեսական
վերափոխումները և զարգացման միտումները ՀՀ-ում, Կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, Երևան 2005թ, էջ 157-60
5․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Ազդեցիկ ցանցերը որպես բարդ իրավիճակների մոդելավորման մեխանիզմներ, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրվում է Հայոց գրերի գյուտի 1600-ամյակին, նյութերի ժողովածու, Գյումրի, 22-23 դեկտեմբերի 2005թ., «Դպիր» հրատարակչություն, ՀՏԴ 001 ԳՄԴ 72 Հ 316, ISBN 99930-58-35-1, էջ 325-329
6․ Г. Р. Петросян Взаимосвязь языков модифицированных сетей Петри с некоторыми классами формальных языков, Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники, XXV, Ереван 2006, стр. 39-44
7․ Г. Р. Петросян Модифицированные сети Петри, описание поведения с помощью формальных языков, Математические вопросы кибернетики и вычислительной техники, XXVI, Ереван 2006, стр. 48-53
8․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան Գործընթացների մոդելավորումը Պետրիի ցանցերով, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, նվիրվում է ՀՀ անկախության 15-ամյակին, Նյութերի ժողովածու, ԳՊՄԻ, “Դպիր”, Գյումրի-2007, էջ 437-441
9․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Դիսկրետ համակարգերի մոդելավորման խնդիրները, Հանրապետական գիտական նստաշրջան, Նվիրվում է ՀՀ անկախության 15-ամյակին, Նյութերի ժողովածու, ԳՊՄԻ, “Դպիր”, Գյումրի-2007, էջ 452-454
10․ Г. Р. Петросян Моделирование процесса пассажирского лифта с помощью языка SDL, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ISSN 1829-071x, N 10 “Энциклопедия - Арменика”, 2007, стр. 68 – 77.
11․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան, Խ. Ս. Իսրայելյան ՀՀ սեյսմիկ դիտարկումների պլանավորման տնտեսական արդյունավետության գնահատումը, ՀՀ տնտեսության ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացման միտումները, Հանարապետական Գիտաժողովի նյութեր, Նահապետ 2008, էջ 192-195
12․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Ժ. Ս. Հովհաննիսյան, Պ. Ա. Մաթևոսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան Մաթեմատիկական Անալիզի ձեռնարկ, Երևան, Հեղինակային հրատարակություն, 2008
13․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Կրտսեր դասարաններում <<Ինֆորմատիկա>> առարկայի դասավանդման որոշ նպատակահարմար մեթոդներ, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ISSN 1829-071x, N 7, “Энциклопедия - Арменика”, 2008, էջ 64 – 68
14․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Պետրիի ցանցում մինիմալ կատարվելիք անցումների քանակը որոշող ալգորիթմը, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ISSN 1829-071x, “Энциклопедия - Арменика”, 2009, էջ 19 – 30
15․ Գ. Ռ. Պետրոսյան Սպառման գործընթացի մաթեմատիկական մոդելավորումը, Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և կառավարում, ISSN 1829-071x, N3 “Энциклопедия - Арменика”, 2010, էջ 193 –199
16․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Ժ. Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան Մաթեմատիկական անալիզի ձեռնարկ, Երևան-2010
17․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան, Խ. Ս. Իսրայելյան Էկոնոլոգիական համակարգի դինամիկ և Ստատիկ մոդելներ, ԵԿՏԱ, գիտական հոդվածների ժողովածու, 1(01), էջ 83-93, Երևան-2011
18․ Ա. Մ. Ավետիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան, Խ. Ս. Իսրայելյան Բնապահպանական միջոցառումների ծախսերի արդյունավետության որոշումը, Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և ՀՀ մարտահրավերները, Հանրապետական Գիտաժողով, նվիրվում է ՀՀ և ԼՂՀ անկախության 20- ամյակներին, էջ 30-34, Գյումրի-2012
19․ А. М. Аветисян, Н. А. Аветисян, Г. Р. Петросян, Х. С. Исраелян Параметризация модели интерпретации при обработке сейсмологической информации, Համաշխարհային տնտեսության փոփոխման միտումները և ՀՀ մարտահրավերները, Հանրապետական Գիտաժողով, նվիրվում է ՀՀ և ԼՂՀ անկախության 20-ամյակներին, էջ 248-251, Գյումրի-2012
20․ Գ. Ռ. Պետրոսյան, Խ. Ս. Իսրայելյան <<Բնություն-Հասարակություն>> համակարգն ուսումնասիրող մոդելների համեմատական վերլուծությունը, Հանրապետական գիտական նստաշրջանի նյութեր, նվիրվում է ՀՀ անկախության 20-ամյակին, ԳՊՄԻ, 28-29 նոյեմբերի, 2011թ., էջ 314-319, Գյումրի-2012
21․ G. R. Petrosyan Modeling FIFO Queues by Dynamic Petri Nets, Conference “Mathematical Logic and Application”, dedicated to the 80th anniversary of Igor D. Zaslavsky. The conference took place on 1-3 November, 2012 at the IIAP of the NAS of RA and YSU, Mathematical problems of computer science XXXVIII, Yerevan, 2012, page 84-86
22. G. R. Petrosyan Interrelation of Languages of Colored Petri Nets, Modified Petri Nets and Some Classes of Formal Languages, CSIT Proceedings of the Conference, Computer Science and Information Technologies, September 23-27, 2013, Yerevan, Armenia, p. 45-48
23. G. R. Petrosyan, A. Avetisyan, L. Ter-Vardanyan Interrelation of Languages of Colored Petri Nets and Some Traditional Languages, Open Journal of Modelling and Simulation, 2013, 1, 27-29 doi:10.4236/ojmsi.2013.13005 Published Online July 2013 (http://www.scirp.org/journal/ojmsi)
24. Г. Р. Петросян Расширение стандартной сети Петри как идея динамической памяти, ՀՊՃՀ ԲԱՆԲԵՐ Մաթեմատիկան բարձրագույն դպրոցում, ISSN 1829-3344, Երևան 2013
25. Գ. Ռ. Պետրոսյան Վեննի ձևափոխված գրաֆը, Միջազգային գիտաժողով նվիրված Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 90-ամյակին, Երևան 2014
26. Ա. Մ. Ավետիսյան, Ժ. Ս. Հովհաննիսյան, Գ. Ռ. Պետրոսյան Մաթեմատիկական անալիզի ձեռնարկ, ՀՏԴ 517 (07) ԳՄԴ 22.16. g7, Ա 791, Գյումրի-2014
27. G. R. Petrosyan, A. V. Gaboutchian, L. Ter-Vardanyan Modeling of biometric identification system using the Colored Petri Nets, The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing WGV/5 and WGIII/3 Workshop Photogrammetric techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine PSBB’15, Moscow, Russia, 25-27 May, 2015, published by GosNIIAS-State Research Institute of Aviation System, page 23-25
28. G. R. Petrosyan, A. V. Gaboutchian, L. Ter-Vardanyan Prospects for odonto-and occlusiometric computer appliance use, The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing WGV/5 and WGIII/3 Workshop Photogrammetric techniques for video surveillance, biometrics and biomedicine PSBB’15, Moscow, Russia, 25-27 May, 2015, published by GosNIIAS-State Research Institute of Aviation System, page 61-62
29. G. R. Petrosyan Modeling of the Process of Consumers with Several Extensions of Petri Nets, CSIT Proceedings of the Conference, Computer Science and Information Technologies, Yerevan, Armenia, September 28-October 2, 2015, page 257-259
30.Գ. Ռ. Պետրոսյան, Տիգրան Մարտիրոսյան «Սիմուլատորներ» թեմայի ուսուցման մի քանի հարցեր վազանցի մոդելավորման օրինակով, «Մանկավարժական Միտք», Երևան 2015, № 3, Զանգակ հր., ISSN 1829-0213, էջ 76-81
31.Գ. Ռ. Պետրոսյան, Գոհար Գորգինյան «Մոդելավորումը էկոլոգիայում» թեմայի ուսուցման մի քանի հարցեր, «Մանկավարժական Միտք», Երևան 2015, № 4, Զանգակ հր., ISSN 1829-0213, էջ 153-158312.
32․ G. R. Petrosyan, L. A. Ter-Vardanyan, Application of Colored Petri Nets for Modeling of Biometric Identification Protocol with Random Parameter, International Journal of Bioinformatics and Biomedical Engineering Vol. 2, No. 1, 2016, pp. 19-24 , AIS http://www.aiscience.org/journal/ijbbe ISSN: 2381-7399 (Print); ISSN: 2381-7402 (Online)
33.Tadevosyan, G. R. Petrosyan, Software Module Development of Pupils’ Performance Statistical Analysis in Public School. American Journal of Educational ScienceVol. 2, No. 2, 2016, pp. 8-15, http://www.aiscience.org/journal/ajes, ISSN: 2381-7127 (Print); ISSN: 2381-7135 (Online)
34. G. R. Petrosyan, The modelling of the problem of Patil with Colored Petri Nets. Abstracts, Armenian Mathematical Union, Annual Session 2016, Dedicated to the 110th Anniversary of Artashes Shahinyan, 30 May to June 1, Yerevan 2016, pp. 102-103
35.G. R. Petrosyan, The Modelling of the Synchronization Problem with Colored Petri Nets. International Journal of Electronic Engineering and Computer Science, Vol. 1, No. 2, 2016, pp. 51-55. http://www.aiscience.org/journal/ijeecs
36.Գոհարիկ Պետրոսյան, Արուսյակ Ավագյան, Միականալ մասսայական սպասարկման համակարգի իմիտացիոն մոդելի ուսուցման մի քանի հարցեր: ,,Մանկավարժական Միտք,, Երևան 2016, № 1-2, Զանգակ հր., ISSN 1829-0213, էջ 204-209, www.zangak.am
37. Goharik R. Petrosyan, Lilit. A. Ter-Vardanyan, Modelling of identification and secret-key generation system with Colored Petri Net. 2016 International Conference on Control, Decision and Information Technologies (CoDIT) Requesting permission to reuse content from an IEEE publication, pp. 239-245, Copyright Clearance Center, http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=7587666
38.G. Petrosyan, L. Ter-Vardanyan, A. Gaboutchian, Modelling of Biometric Identification system with given parameters using Colored Petri nets. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2/W4, 2017 2nd International ISPRS Workshop on PSBB, 15–17 May 2017, Moscow, Russia, pp 145-150, scopus
39.G. R. Petrosyan, A. M. Avetisyan, H. H. Harutyunyan, The modeling of mutual ties between Economy and Environment problem. European Journal of Economic and Financial Research ISSN: 2501-9430 ISSN-L: 2501-9430 Available on-line at:http://www.oapub.org/soc, doi: 10.5281/zenodo.495000, volume 2, Issue 2, 2017, pp. 64-72
40.G. R. Petrosyan, Minimizing the sequence of transitions of Petri nets using the reachable tree. Abstracts, Armenian Mathematical Union, Annual Session, Yerevan 2017, pp. 55-56
41.Petrosyan Goharik Razmiki, Description of the algorithm for finding the shortest sequence of transitions in a Petri net. Multidisciplinary Scientific Edition International Academy Journal Web of Scholar 5(14), August 2017, ISSN 2518-167X Founder – RS Global Media LLC, Kiev, Ukraine http://webofscholar.com/ pp. 20-25
42.Петросян Гоарик Размиковна, Асоян Лилит Антоновна, Тадевосян Артур Арменакович, Влияние Рекламы и Глобальной Сети на Работу Турагенства. European Journal of Social Sciences Studies Volume 2, Issue 6, Bucharest, Romania, August 7, 2017 European Journal of Social Sciences Studies ISSN 2501-8590 S/n SS 2017-08-07-TGR, Open Access Publishing Group, Available on-line at: www.oapub.org/soc pp. 217-225
43.Անդրեյ Ավետիսյան, Գոհար Պետրոսյան, Կարլեն Ղազարյան, ՀՀ Սեյսմիկ ռեժիմի ուսումնասիրման առանձնահատկությունները 1991-2014 թթ., Modern issues of improving business environment and enlarging International Economic Cooperation in the RA, ՀՊՏՀ 26-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, 2016 թ. նոյեմբերի 15−18, Երևան- 2017, ՀՏԴ 339 : 06, ԳՄԴ 65.268, Գ 823, Էջ 361-366
44.Գոհարիկ Պետրոսյան, Էլյա Ավագյան, Համացանցի ազդեցության և գովազդի արդյունավետության վերլուծությունը: ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական Միջազգային Կենտրոն, Կաճառ գիտական տարեգիրք, ‘’Զանգակ’’ հրատ., Երևան-2017, Էջ 31-37
45.Goharik Petrosyan, The Algorithm Description of the Shortest Possible Sequence of Transitions in Petri Nets. 11th International Conference on Computer Science and Information Technologies CSIT 2017 September 25 - 29, 2017, Yerevan, Armenia, pp. 43-46
46.Goharik Petrosyan, Lilit Ter-Vardanyan, The calculations of mesio-distal and vestibule-lingual data by regression analysis. International conference Dedicated to 90th Anniversary of Sergey Mergelyan 20-25 May, 2018, Yerevan, Armenia, pp. 63-64, “Gitutyun” publishing house of NAS RA, arpi@instmath.sci.am
47.Goharik Petrosyan, Lilit Ter-Vardanyan, Armen Gabouchian, Description of the biometric identification process of teeth with the help of Colored Petri Nets. Emil Artin International Conference Dedicated to the 120th Anniversary of Emil Artin, Yerevan, RA, May 29-June 2, 2018, Abstracts, pp. 111-112
48.Гарник Манукян, Гоарик Петросян, О некоторых математических моделях управления доставками. «Качар» Сборник Научных статей, НАН РА, ISBN 978-5-550-01828-6, стр. 25-33 Ереван -2018
49.Гoарик Петросян, Лилит Тер-Варданя, Армен Габучян, Математическая обработка данных полученных при помощи одонтометрического метода. Международный симпозиум "Инновационные возможности и вызовы в современном мире", посвященный 20-летию основания Международного научно-образовательного центра НАН РА, 2018
50.Մարինե Իսկանդարյան, Նանա Գրիգորյան, Գոհարիկ Պետրոսյան, Ժամանակակից ՏՀՏ-ների կիրառմամբ որոշ մաթեմատիկական ֆունկցիաների ուսուցման էլեկտիվ դասընթացի մասին: «Իննովացիոն հնարավորությունները եւ մարտահրավերները ժամանակակից աշխարհում» միջազգային գիտաժողով նվիրված ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հիմնադրման 20 ամյակին 2018
51.Գրիգորյան Նանա, Պետրոսյան Գոհարիկ, Դարգիյան Վիոլետա, Վիրտուալ իրականության մոդելավորման և իմիտացիոն խաղերի կիրառման դերը ուսուցման գործընթացում: Մանկավարժական միտք, 1-2 (68-69), ISSN 1829-0213, Երևան 2018, էջ 9-14
52.Gaboutchian, H. Simonyan, V. Knyaz, G. Petrosyan, L. Ter-Vardanyan, N. A. Leybova, S. V. Apresyan, Automated shape analysis of teeth from the archaelogical site of Nerqin Naver․ The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLII-2, 2018 ISPRS TC II Mid-term Symposium “Towards Photogrammetry 2020”, 4–7 June 2018, Riva del Garda, Italy., 339-345, https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-339-2018
53.Андрей М. Аветисян, Гоарик Р. Петросян, О вопросе моделиро-вания взаимосвязей экономики и защиты окружающей среды․ Национальная академия наук Республики Армения Комитет по науке МОН РА Программа поддержки молодых ученых Отделение химии и наук о Земле НАН РА Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. А. Назарова НАН РА Российский центр науки и культуры в Ереване. К тридцатилетию спитакского землетрясения ,к 110-летию со дня рождения академика Армена Назарова IV международная научная конференция молодых ученых «Современные задачи геофизики, инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строительства», 07 – 10 ноября 2018 г. Гюмри-Ереван-Цахкадзор
54.Вирабян Г.Б., Петросян Г. Р. К вопросу оценки эффективности деятельности турагентства с помощью математических методов на примере армянскoго туррынк, Сборник материалов конференции, VII International Scientific and Practical Conference "International Trends in Science and Technology", Научно-образовательный центр RS Global Sp. z O.O., Warsaw, Poland.

Պարգևներ
Պատվոգիր, ՀՀ Շիրակի մարզպետարան, կրթության ոլորտում ներդրած ավանդի և ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի հիմնադրման 10–ամյակի կապակցությամբ

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն