ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Նելլի Լեւոնի Պետրոսյան
05.02.2016

Դասախոս

petrosyannelli25@aspu.am

Դասախոս / Փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն

Կրթություն
2008թ-ից մինչ օրս` Երևանի Պետական Համալսարան` Աստվածաբանության ֆակուլտետի Հայ եկեղեցու պատմության և եկեղեցաբանության ամբիոն, հայցորդ

1997-2003 թթ.՝ Երևանի Պետական Համալսարան` Աստվածաբանության ֆակուլտետի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի ուսանող

Թեկնածուական ատենախոսության թեմա՝ «Հաճախապատում ճառքը որպես հայ եկեղեցու դավանության և վարդապետության սկզբնաղբյուր» (ԻԵ. 00. 01 «Կրոնի տեսություն և պատմություն (կրոնագիտություն)»;

Աշխատանքային փորձ
2007թ-ից առ այսօր՝ ՀՊՄՀ-ի փիլիսոփայության ամբիոնի դասախոս
2006-2008 թթ.՝ Երևանի Ստ. Զորյանի անվան թիվ 56 դպրոց, որպես Հայոց եկեղեցու պատմության ուսուցչուհի
2009 թ.՝ Հայ առաքելական եկեղեցու և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպված մրցույթում պարգևատրվել և ստացել եմ «Լավագույն ուսուցիչ -2009» -ի 3-րդ մրցանակը

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ. կրոնի տեսություն և պատմություն, էթիկա և էթիկետ, կրոնի սոցիոլոգիա, գլոբալիզացիայի հիմնախնդիրներ, կրթության փիլիսոփայություն:

2017-2019 թթ.-ին դասախոսություններ եմ կարդացել  սփյուռքահայ ուսուցիչների համար ՀՊՄՀ- ի «Սփյուռք գիտաուսումնական կենտրոնի» կողմից  կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացներին:

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ

Կրոնի տեսություն և պատմություն, էթիկա և էթիկետ, կրոնի սոցիոլոգիա, հայ եկեղեցու պատմություն

Հրապարակումներ

«Գրիգոր Լուսավորչին ընծայված մանր երկերը», «Իմաստություն», 1(4), 2015, Երևան, «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ,էջ՝ 194-203:
Saint Gregory The Illuminator and canons of Nicene ecumenical council,«WISDOM», 1(6), 2016,
«Հաճախապատում ճառք»-ի կառուցվածքն ու ժանրային բնույթը, Կանթեղ գիտական հոդվածներ 2(67), Երևան , 2016,էջ118-123: Yerevan,p. 131-134.
Cultural Characteristic of early Christianity, «WISDOM», 2(7), 2016 ,Yerevan,p..211-215.
«Հաճախապատում Ճառքի» հետ կապված մի քանի խնդիրների մասին», Հայագիտական հանդես № 3, (6), Երևան , 2007:
«Հովհաննավանքի պատկերաքանդակների մի քանի առանձնահատկությունների մասին», ԵՊՀ , «Բանբեր Երևանի համալսարանի» 1 (124) Երևան, 2008:
«Հաճախապատում Ճառերի ներկառուցվածքային մեթոդիկայի մասին» , ՀՊՄՀ , պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 53-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, պրակ 1, Երևան 2008:
«Նիկեական հանգանակի կանոնականացումը հայ առաքելական եկեղեցում», ՀՊՄՀ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի, ասպիրանտների, հայցորդների և գիտաշխատողների 54-րդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, պրակ 1, Երևան 2010:
«Հայ ազգային մատենագրության ստեղծումը», «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ, 4 (61) Երևան 2014, էջեր 142-155:
«Հաճախապատում Ճառք»-ի հնագույն ձեռագրերի և հրատարակությունների հարցի շուրջ», «Կանթեղ» գիտական հոդվածներ, 4 (65) Երևան 2015, էջեր 86-93:

Լեզուներ՝  ռուսերեն` լավ, անգլերեն` լավ, հին հունարեն (բառարանային)