ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուզաննա Համբարձումի Պետրոսյան
26.09.2022

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան, հոգ. գիտ. թեկ., դոցենտ, Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ

petrosyanruzanna23@aspu.am

Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան,հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ/Զարգացման և կրթության հոգեբանության ամբիոնի վարիչի պ/կ

Կրթություն
2005-2008թթ. Պետական կառավարման ակադեմիա, հոգեբանություն մասնագիտությամբ
1985-1990թթ. Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Նախադպրոցական մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Թեմա՝ <<Իշխանության դրդապատճառի դրսևորումները ղեկավարի կառավարչական գործընթացներում>>, 060 մասնագիտական խորհուրդ

Աշխատանքային փորձ
2013 թվականից առ այսօր - Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի դեկան
2009-2013թթ. Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս
2007-2010թթ. ԵՊՀ Անձի և մասնագիտական գործունեության հոգեբանության գիտահետազոտական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող

2007-2009թթ. Հայկական բաց համալսարան՝ դասախոս
1999-2003թթ. <<Էլիտա>> հեղինակային միջնակարգ դպրոց՝ դասվար, այնուհետև՝ հոգեբան
1989-1999թթ. Երևանի թիվ 293, 237 102 մանկապարտեզներ՝ դաստիարակչուհի /ֆակուլտետի նշանակմամբ/ համատեղ
նաև՝ Երևանի Ավանի թիվ 12 պոլիկլինիկա, հոգեբան

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Մասնագիտական ներածություն,  կառավարման հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն,  իրավաբանական հոգեբանություն

Մագիստրատուրա՝ Կառավարման հոգեբանության կոնցեպցիաները իրավապահ մարմիններում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակ
կառավարման հոգեբանություն, սոցիալական հոգեբանություն, իրավաբանական հոգեբանություն

Անդամակցություն
ԵՊՀ Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի խորհրդի անդամ
Ալմաթիի Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ

Հրապարակումներ
1. Target-oriented research of the strategic programmes on chess activities as specialized experimental platform for dynamic development of public education. 7th World Conference of Educational Sciences 05-07 February, Athens, Greece, ABSTRACT BOOKS, 2015 /համահեղինակներ՝ Ս.Ռ.Գևորգյան, Վ.Ս.Կարապետյան/,
2. National obsession? Influences of Chess Game on Educational Motivation of Elementary School Children in Armenia. 7th World Conference of Educational Sciences 05-07 February, Athens, Greece, SCOPUS. 2014 /համահեղինակներ՝ Ս.Ռ.Գևորգյան, Վ.Ս.Կարապետյան/,
3. Деятельность психолога по обеспечению оптимального взаимодействия субъектов образования в трудных конфликтогенных ситуациях. «Դպրոցական հոգեբանական ծառայության հիմնախնդիրները» գիտաժողովի նյութեր, Երևան 2014, նոյեմբեր 6-7, Էջ 234-239 /համահեղինակներ՝ Ս.Ռ.Գևորգյան/,
4. Մասնագիտական կրթության որակի և նրա գնահատման համակարգային մոտեցումներ, Գիտական տեղեկագիր, N2-3 (21-33), 12-23. /համահեղինակներ՝ Ս.Ռ.Գևորգյան, Վ.Ս.Կարապետյան/,
5. К проблеме исследования причинно-следственных связей. «Методология современной психологии», №4, под ред. Козлова В. В., Карпова А. В., Петренко В. Ф., Москва, 2014 Международная Академия Психологических НаукЯрославский гос. Университет, РИНЦ, с. 41-45 /համահեղինակներ՝ Ս.Ռ.Գևորգյան, Վ.Ս.Կարապետյան/,
6. К вопросу о качестве профессионального образования и системным подходам его оценки. Quality Issues and Insights in the 21st century. Scientific Methodical Center "Scientia Educologia", Lithuania. The Associated Member of Lithuanian Scientific Society, the Association of Lithuanian Serials. ESHS (European Society for the History of Science) and ICASE (International council of Associations for Science Education). JournalSeek, Directory of research Journals Indexing(DRJI) and Copernicus Index(IC), p. 34-43 /համահեղինակներ՝ Վ.Ս.Կարապետյան/.
7. Իշխանության մոտիվացիայի դրսևորումը կառավարչական գործառույթներում, Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, 2012, 70 էջ:
8. Ղեկավարի իշխանության դրդապատճառի դրսևորումները պայմանավորող սոցիալ-հոգեբանական որոշ գործոններ, <<Տեսական և կիրառական հոգեբանության արդի հիմնախնդիրները>> միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, ԵՊՀ, 2011, էջ 318-321:
9. Социально-психологические факторы влияющие на проявление мотивации власти руководителя, ВЕСТНИК” МАНЭБ, Том 17, 4, Вып. 3, Санкт- Петербург, 2011, 21-23.
10. Ղեկավարների մոտիվացիայի առանձնահատկությունները կազմակերպության գործունեության փոփոխման պայմաններում, Կանթեղ, 2010, էջ 215-223:
11. Особенности мотивации руководителей в изменяющихся условиях деятелгьности организации, Манэб, ТОМ 15, N 5 , вып 1, 2010 г., с. 28-34.

 ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1182-0373        

Լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն և գերմաներեն /բառարանով/: