ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ալինա Մարտիրոսի Փխրիկյան
16.02.2016

Իրա­վ. գիտ. թեկ., դոցենտ

alinapkhrikyan18@aspu.am

Ի.գ.թ., դոցենտ/Հասարակագիտության ամբիոն

Կրթություն
2001-2003թթ. ԵՊՀ Իրավաբանական ֆակուլտետի մագիստրատուրա
1997-2001թթ. ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատ

Գիտական աստիճան
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու ԺԲ.00.01- ատենախոսության թեման. «Ընկալված իրավունքի աղբյուրները միջնադարյան Հայաստանում», Գիտ. խորհուրդ՝ 001

Աշխատանքային փորձ
2013թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրակա դատարանի Իրավախորհրդատվական վարչության միջազգային պայմանագրերի բաժնի վարիչ, Արդարադատության 1-ին դասի խորհրդական
2006-2013թթ. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի Իրավախորհրդատվական վարչության փորձագիտական-վերլուծական բաժնի գլխավոր մասնագետ, Արդարադատության 2-րդ դասի խորհրդական
2005-2006թթ. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի արձանագրային վարչության մասնագետ
2001-2005թթ. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի անդամի օգնական
18.02.2019թ.-25.10.2019թ. Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի խորհրդական
2020թ.-ից Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդական

Դասախոսական աշխատանք

2014թ.-ից ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոն
2011թ.-ից ՀՀ Արդարադատության նախարարության Իրավաբանական ինստիտուտ ՊՈԱԿ/քաղ.ծառայողների վերապատրաստում/
2010թ.-ից Խ.Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի իրավագիտության և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
2008թ.-ից ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտ /քաղ.ծառայողների վերապատրաստում/
2006թ.-ից Հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն
2003-2009թթ. Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոն
2001-2003թթ. Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտի իրավագիտության ամբիոն

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Պետության և իրավունքի տեսություն
Մագիստրատուրա՝ Պետության և իրավունքի տեսության մեթոդաբանական հիմունքները
Իրավունքի սոցիոլոգիա

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Պետության և իրավունքի տեսության հիմնախնդիրներ

Վերապատրաստումներ
25.10.2010-13.11.2010
The Winter Academy“Transformation Lawyers” , GIZ, Hertie School of Governance, Berlin


06.24.2006-07.01.2006
Helsinki Foundation for Human Rights, 17th International Summer School on Human rights

09.25.2004-10.09.2004
Graduate Institute of International Studies, Cimera, Ministry of Foreign Affairs of Armenia and sponsored by the Swiss Agency for Development and Cooperation “Capacity Building in International Relations, International Human Rights and Humanitarian Law”

Հրապարակումներ /20-ից ավելին/
/վերջին 5 տարիներին/
1. Ռեցեպցիայի ենթարկված իրավունքի աղբյուրները միջնադարյան Հայաստանում / Եր.: Լիմուշ, 2010թ.
2. Մարդու իրավունքներ իեվրոպական դատարանի վճիռները որպես նոր հանգամանք ՀՀ դատարանների դատական ակտերը վերանայելու համար/ Քաղա¬քական գլոբալզարգացումները և միջազգային իրավունքի առանձինինստիտուտների վերաբերյալ որոշ հիմնախնդիրները, հոդվածներիժողովածու, Երևան, 2010, էջեր 109-119
3. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 1. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրությունների էությունը և ընդհանուր բնութագիրը, Թեմա 2. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական կարգի հիմունքները/ Երևան, 2010
4. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 3.Անձի սահմանադրաիրավական կարգավիճակն արտասահմանյան երկրներում, Երևան, 2010
5. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 4. Հասարակության քաղաքական համակարգի սահմանադրական հիմունքներն արտասահմանյան երկրներում, Երևան, 2010
6. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 12. Տեղական կառավարումը և ինքնակառավարումն արտասահմանյան երկրներում, Երևան, 2010
7. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 15. Ֆրանսիայի Հանրապետության սահմանադրական իրավունքի հիմունքները, Երևան, 2010
8. Արտասահմանյան երկրների սահմանադրական իրավունք /դասախոսությունների շարք/ Թեմա 18. Ճապոնիայի սահմանադրական իրավունքի հիմունքները, Երևան, 2010
9. ИсториягосударстваиправаАрмении (Учебно-методическоепособие), Ереван, 2010
10. Իրավունքի սոցիոլոգիա. Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ /նախատեսված իրավագետ մանկավարժների համար/, Երևան, Լիմուշ, 2013
11. Պետության տիպաբանությունը//Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս. Ձեռնարկ /Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 66-78,
12. Իրավական պետություն և քաղաքացիական հասարակություն //Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս.Ձեռնարկ/ Գիտ. Խմբ.՝ Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան. -Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 179-194,
13. Իրավագիտակցություն, իրավական մշակույթ և իրավաբանական կրթություն// //Պետության և իրավունքի տեսություն:Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամ-բարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 336-357,
14. Ժամանակակից իրավական համակարգերը// //Պետության և իրավունքի տեսություն: Ուս.Ձեռնարկ/Գիտ. Խմբ.՝Ա.Ղամբարյան, Մ.Մուրադյան.-Երևան, Լուսաբաց, 2014, էջեր 639-656

Երեք տասնյակ գիտական հոդվածների, 1 ուսումնամեթոդական ձեռնարկի, 1 մենագրության հեղինակ և 1 դասագրքի (չորս լրամշակված խմբագրություններով) և 1 հանրագիտարանի համահեղինակ է:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-1790-2687

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն