ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Սամվել Անդրանիկի Պողոսյան
10.02.2016

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ, պատմ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

poghosyansamvel16@aspu.am

Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Հայոց պատմության ամբիոն

Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ

Կրթություն
1999 - 2002 թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի առկա ասպիրանտուրա, Հայոց պատմության ամբիոն
1995-1999թթ.` Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Պատմության և աշխարհագրության ֆակուլտետ, պատմության բաժին, գերազանցության դիպլոմ

Գիտական աստիճան
2003թ.` պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01, մասնագիտական խորհուրդը՝ 004, թեման՝ «Պողոս Նուբար. հասարակական-քաղաքական գործունեությունը»
2016թ.` պատմական գիտությունների դոկտոր, Է.00.01, մասնագիտական խորհուրդը՝ 004, թեման՝ «Կիլիկիան հայ հասարակական-քաղաքական շրջանակների և Անտանտի երկրների ծրագրերում (1914-1918թթ.)»

Գիտական կոչում
2006թ.՝ դոցենտ

Աշխատանքային փորձ
2015թ.-ից՝ Գիտության և միջազգային համագործակցության հարցերով դեկանի տեղակալ
2003թ.-ից՝ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ
2003 - 2005թթ.` Հայկական բաց համալսարան, դասախոս
2002 - 2006թթ.` Անանիա Շիրակացի միջազգային հարաբերությունների համալսարան, դասախոս

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ «Հայոց պատմություն» ընդհանուր դասընթաց ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում
Մագիստրատուրա՝ «Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը», «Ցեղասպանության հիմնախնդիրներ»

Վերապատրաստումներ`
1. “Networking European Citizenship Education (NECE) Conference”, Thessaloniki, 22-24.10.2015.
2. “Contested Memories of the Difficult Past. Eastern Europe and Its History of the 20th Century”, International Conference, Kyiv, 30 September – 2 October 2016.
3. Training seminar-simulation for a modern community “International Community: Debate and Negotiate for Interests and Compromises, International Seminars in Ukraine, Armenia and Georgia, 07-09.11.2016.
4. Դասախոսական կազմի աշխատաժողով-վերապատրաստում՝ ԱՐՄԵՆՔԱ ծրագրի շրջանակում, Երևան, 01-02.12.2016:
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայկական հարցի և հայոց ցեղասպանության պատմություն, մեծ տերությունների մերձավորարևելյան քաղաքականությունը 20-րդ դարի առաջին քառորդին, Պողոս Նուբարի գործունեությունը, Կիլիկիան 1914-1923թթ., Հայկական լեգեոն

Անդամակցություն
«Հայաստանի պատմագետների ընկերակցություն» հասարակական կազմակերպություն
Մասնակցություն գիտաժողովների
միջազգային 10 և հանրապետական 8 մասնագիտական գիտաժողովներ

Հրապարակումներ
Երկու գիրք, մեկ ուսումնական ձեռնարկ, մեկ ժողովածու, ավելի քան վեց տասնյակ գիտական հոդվածներ: 2012-2016 թթ. հրապարակված հոդվածներ.
1. The formulation of market economy in Armenia as a decisive
factor in the process of establishing an independent statehood, European Journal of Humanities and Social Sciences, Vienna, 2016, N 4, p. 3-5.
2. Մուդրոսի զինադադարը և Հայկական հարցը, Մեսրոպ Մաշտոց Համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2016, էջ 176-182:
3. Իտալիայի հավակնությունները Կիլիկիայի նկատմամբ Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2016, թիվ 1-2 (25-26), էջ 35-43:
4. Միացյալ Հայաստանի խնդիրը 1917-1918 թթ., Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 2, Երևան, 2016, էջ 8-23:
5. Սայքս-Պիկո-Նուբար համաձայնության պայմանների փոփոխումը Ֆրանսիայի կողմից, Պատմություն և հասարակագիտություն տարեգիրք (Գիտական հոդվածների ժողովածու), թիվ 1, Երևան, 2015, էջ 172-187:
6. The battle of Megiddo and the Eastern Legion, Conference Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015, Book 3 (Anthropology, archaeology, history and philosophy), Sofia, 2015, pp. 449-454.
7. The Entente States’ ambitions in Cilicia during First World War, Conference Proceedings of 2nd International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts SGEM 2015, Book 3 (Anthropology, archaeology, history and philosophy), Sofia, 2015, pp. 471-478.
8. Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի ինքնավարության հարցը ռուսական դիվանագիտության 1914-1915 թթ. գաղտնի ծրագրերում, Վէմ, Երևան, 2015, թիւ 2 (50), էջ 59-77:
9. Հայկական զինուժի դերը Պաղեստինյան ռազմաճակատում 1918 թ., Էջմիածին, 2015, թիվ 7, էջ 102-117:
10. Մուսալեռցիներին իր քաղաքական և մշակութային ազդեցությանը ենթարկելու Ֆրանսիայի քաղաքականությունը, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2015, թիվ 1 (23), էջ 47-57:
11. Կիլիկիահայության տեղահանությունը Հայոց ցեղասպանության ժամանակ, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2015, էջ 173-179:
12. Արևելյան լեգեոնի հայ սպաներն ու հոգևորականները, Հայագիտական հանդես, Երևան, 2015, թիվ 1, էջ 103-116:
13. Ֆրանսիայի հավակնությունները Կիլիկիայում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Էջմիածին, 2015, թիվ 1, էջ 70-91:
14. Մուսալեռցիները ֆրանս-բրիտանական ծրագրերում 1915 թ., Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2014, թիվ 3, էջ 47-57:
15. Կիլիկիան գրավելու և Ջեմալ փաշայի հետ բանակցությունների խնդիրը Անտանտի նախագծերում (1915 թ. երկրորդ կես), Հայագիտության հարցեր, թիվ 3, Երևան, 2014, էջ 92-104:
16. The solidarity of Armenian organizations in the USA and the voluntary movement during World War I, Proceedings of the 4th International Conference on History and Political Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014, p. 36-42:
17. Մեգիդոյի ճակատամարտը և Հայկական լեգեոնը: Թուրքական բանակի ջախջախումը Պաղեստինում, Լիբանանում և Սիրիայում 1918 թ. աշնանը, Վէմ, 2014, թիվ 3, էջ 135-157:
18. Կիլիկիան հայ գործիչների ծրագրերում Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Էջմիածին, 2014, թիվ 8, էջ 99-126:
19. Կիլիկիայի հայերի տարագրությունը և այն կանխելու նախագծերը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, «Պայման» պատմամշակութային հանդես (պարսկ.), Թեհրան, 2014, թիվ 6, էջ 57-68:
20. Կիլիկիայի համար առաջացած ֆրանս-իտալական հակասությունները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի Լրատու: Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 138-143:
21. Արևմտյան Հայաստանի եվրոպացի ընդհանուր տեսուչների ընտրութ¬յան հարցի շուրջ, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ 90-ամյակին նվիրված գիտական կոնֆերանսի (Երևան, 14 դեկտեմբեր, 2012թ.) նյութերի ժողովածու, պրակ II, Երևան, 2014, էջ 429-433:
22. Հայկական լեգէոնի մուտքը Լիբանան եւ Կիլիկիա (1918), Բազմավէպ, Վենետիկ, 2013, ՃՀԱ տարի, թիւ 3-4, էջ 211-233:
23. Ստեփան Սապահ-Գյուլյանի մասնակցությունը Հայկական լեգեոնի կազմավորման գործընթացին, ԱրՊՀ Գիտական տեղեկագիր, Ստեփանակերտ, 2013, թիվ 1, էջ 142-151:
24. Հայկական լեգեոնի տեղակայումը Կիպրոսում, Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Գիտական տեղեկագիր, Երևան, 2013, թիվ 2 (19), էջ 45-52:
25. Մուսալեռցիներին զինվորագրելու ֆրանս-բրիտանական ծրագրերը (1916 թ.), Պատմաբանասիրական հանդես, 2013, թիվ 3, էջ 44-61:
26. Արևելյան լեգեոնի տեղափոխումը Պաղեստինյան ռազմաճակատ, Լրատու: Գիտական հոդվածնե¬րի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2013, թիվ 2, էջ 77-85:
27. Գևորգ Ե կաթողիկոսի և Պողոս Նուբարի նամակագրությունը, Էջմիածին, 2013, թիվ 4, էջ 45-59:
28. Ամերիկահայերի կամավորագրությունը Հայկական լեգեոնին, Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտո¬ցի անվան համալսարանի 15-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ստեփանակերտ, 2012, էջ 160-163:
29. Մեծ Բրիտանիան և Կիլիկիայի ազատագրման հարցը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին, Լրատու: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, թիվ 2, էջ 93-100:
30. Կիլիկիայում հայկական ազգային օջախ ստեղծելու հարցը, «Ազգ, հայրենիք, պետություն. պետականության գաղափարը» միջազգային գիտաժողովի (2011թ. նոյեմբերի 6-8-ը, Ծաղկաձոր) հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, էջ 119-125:
31. Հայոց ցեղասպանությունը կեղծելու թուրքական քաղաքականության սկզբնավորումը, Լրատու: Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2012, թիվ 1 (12), էջ 130-134:
32. Մարկ Սայքսի դիրքորոշումը հայերի և Հայկական հարցի վերաբերյալ, Հայկազեան հայագիտական հանդես, Բեյրութ, 2012, թիւ 1, էջ 55-80:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-2478-1860

Օտար լեզուների իմացություն` ռուսերեն, անգլերեն