ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Քնարիկ Ասլանի Հովհաննիսյան
05.09.2019

Ամբիոնի վարիչի պ/կ ,  մանկ․ գիտ․ թեկ․, դոցենտ

hovhannisyanqnarik43@aspu.am

Ամբիոնի վարիչի պ/կ / Մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոն

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Կրթություն
• 1990-1995թթ. Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզիկամաթեմատիկական ֆակուլտետի ուսանող

Աշխատանքային փորձ
• 2006թ. մինչև օրս Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան՝ մաթեմատիկայի և տարրական ուսուցման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
• 1996-2006թթ. Երևանի Գր. Նարեկացու անվան 137 դպրոց՝ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ
• 1993-1996թթ. Մասիսի երեկոյան /հերթափոխային/ դպրոց՝ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Մաթեմատիկայի ներածություն
• Մաթեմատիկայի տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ
• Երկրաչափության տարրական դասընթացի տեսական հիմունքներ

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը` հիմնական և ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական առարկաների միջառարկայական կապերի իրագործման հիմնահարցեր

Հրապարակումներ
1. Carleman’s inequality and mathematical problems for the gifted. Международная научная конференция «Образование, наука и экономика в вузах и школах.Интеграция в международное образовательное пространство»г. Горис, Армения, 28 сентября – 2 октября 2015 г.
2. К вопросу о методе обучения математике сцелью повышения учебой мотивации учащихся. Международная научная конференция «Образование, наука и экономика в вузах и школах.Интеграция в международное образовательное пространство»г. Горис, Армения, 28 сентября – 2 октября 2015 г.
3. Ավագ դպրոցի բնագիտամաթեմատիկական հոսքում մի ինտերգրատիվ դասընթացի մասին : Բնագիտական կրթության հիմնախնդիրներին նվիրված համահայկական 4-րդ գիտաժողով (նյութերի ժողովածու )- Եր. Բնագետ հանդես. 2014:
4. Միջառարկայական կապերի համակարգող և ընդհանրացնող գործառույթները:Մաթեմատիկան դպրոցում/գիտամեթոդական ամսագիր, թիվ 5,2013/:
5. Ավագ դպրոցի ֆիզիկամաթեմատիկական հոսքում ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի միջառարկայականկապերի իրագործման մի դրվագի մասին:Մաթեմատիկայի ուսուցման գիտամեթոդական հարցեր (ժողովածու, պրակ 5), Երևան, « Յասոն», 2011:

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-9465-8273 

Լեզուներ
հայերեն, ռուսերեն/տիրապետում եմ ազատ/ , անգլերեն /կարդում և հաղորդակցվում եմ բառարանի օգնությամբ/