ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոմիկ Խասիբեկի Քոչարյան
20.06.2018

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ

qocharyanromik37@aspu.am

Փիլ. գիտ. թեկ., դոցենտ/ Սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն

Կրթություն
1989 -1992 ԵՊՀ, Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, Տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոն, ասպիրանտուրա
1984 – 1989 ԵՊՀ, Փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Գիտական աստճան
փիլ.գիտ.թեկնածու, 2000
ատենախոսություն թեմա՝ «Իսկության գոյության պրոբլեմը Հանս Գեորգ Գադամերի փիլիսոփայական հերմենևտիկայում»

Աշխատանքային փորձ
2013.09թ. առ այսօր Խ.Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ, սոցիոլոգիայի և սոցիալական աշխատանքի ամբիոն, ասիստենտ, փ.գ.թ.
2010-ից առ այսօր ՀՀ Մ.Մաշտոցի անվ. հին ձեռագրերի ինստիտուտ՝ Մատենադարան, ավագ գիտաշխատող
2007-2010 ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, իրավունքի և սոցիոլոգիայի ինստիտուտ, հայ փիլիսոփայության պատմության բաժին, ավագ գիտաշխատող
2001- ից առ այսօր Բրյուսովի անվան ԵՊԼՀ, Ընդհանուր լեզվաբանության և հաղորդակցության տեսության ամբիոն, Փիլիսոփայության ամբիոն, ավագ դասախոս
2003-2004 ԵՊՀ, Համաշխարհային պատմության ամբիոն, ավագ դասախոս
2002-2003 Սևանի Վազգենյան դպրանոց, տրամաբանության և փիլիսոփայության պատմություն, ավագ դասախոս
1998-2002 Գլաձորի համալսարան, ավագ դասախոս
1993-1995 Հայկական Հանրագիտարան, աստվածաբանության և փիլիսոփայության գծով գիտխմբագիր
1993-1997 Հումանիտար Հետազոտությունների Հայկական Կենտրոն, ավագ գիտաշխատող
1992-1994 ԳԱԹ, գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
Մագիստրատուրա/ Սոցիալական աշխատանքի մոդելների համեմատական վերլուծություն, Կոնֆլիկտը սոցիալական աշխատանքում, Հաղորդակցությունը սոցիալական աշխատանքում, Տրանսֆորմացիոն գործընթացները փոխակերպվող հասարակությունում, Տրանսֆորմացիոն գործընթացները ՀՀ-ում

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
սոցիալական աշխատանքի տեսություն, սոցիոլոգիայի պատմություն, տեսություն ու մեթոդաբանություն, հերմենևտիկայի տեսություն, պատմություն ու կիրառություն, տեսական և գործնական փիլիսոփայություն, պատմության փիլիսոփայություն, աստվածաբանություն

Հրապարակումներ
1. Սոցիալական աշխատանքը և երիտասարդության սոցիալականացման որոշ բարդությունները - Երիտասարդության արժեքային կողմնորոշումները և նրանց հուզող հարցերը, Եր., 2012, էջ 39-45:
2. Սոցիալական աշխատանքի էմպիրիկ մոդելներից դեպի տեսություն, <<Իմաստություն>>, Եր., 2013, N 1, էջ 105- 112, համահեղինակությամբ՝ ՋիջյանԱ.
3. Սոցիալական աշխատանքը փոխակերպվող հասարակությունում - Մանկավարժության և հոգեբանության հիմնախնդիրներ, N 2, ՀՊՄՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 42-53, համահեղինակությամբ ՝Ջիջյան Ա.
4. Սոցիալականը հոգևոր նվազագույն ընդհանրություն թե՞ համընդգրկունություն–Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական ևհոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 84-87, համահեղինակությամբ՝ Ջիջյան Ա. :
5. Օտարի հետ համագոյությունում ինքնության խնդիրը և Մովսես Խորենացու «քաղաքակրթական-հոգևոր կենսագոյության» պատմահայեցակարգը – «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում», գիտաժողովի նյութեր, գիրք V, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2015, էջ 54-69:
6. Ցեղասպանությունը և «սոցիալականի»-ի իսկությունն ու անիսկությունը. Մարդկության ինքնության և համակեցության քաղաքակրթական խնդիրն ու ընտրությունը – «Փիլիսոփայությունը արդի աշխարհում», գիտաժողովի նյութեր, գիրք V, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, «Լիմուշ», Եր., 2015, էջ 108-119, համահեղինակությամբ՝Ջիջյան Ա.:
7. «Բաց հերմենևտիկայի» խնդրակարգը և Վ. Դիլթայի հերմենևտիկայի հայեցակարգը - «Վէմ», թ. 1(49), Եր., 2015, էջ 9-35:
8. «Իմաստության հերմենևտիկան»` ամենայն գիտության և փիլիսոփայության հիմնորոշ ու համընդհանուր մեթոդաբանական հայեցակարգ – Արդիականության մարտահրավերները. փիլիսոփայական և հոգեբանական հիմնախնդիրներ, միջազգային գիտաժողով, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, էջ 18-21:

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0002-1337-3709  

Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն