ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոբերտ Նիկոլայի Ազարյան
19.02.2016

Մանկ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

azaryanrobert41@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր/Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ

Կրթություն
1973-1974թթ. – Ասպիրանտուրա «Москва НИИ Дефектология АПН СССР»
1960-1964թթ. - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտի ուսանող

Գիտական աստիճան
1974թ. - Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու «Մարմնամարզության դասի շտկողադաստիարակչական աշխատանքների բովանդակությունը թույլ տեսնող երեխաների դպրոցում », ԺԳ.00.03 (Մոսկվա, արձ. N19)
1990թ. - Մանկավարժական գիտությունների դոկտոր «Կույր և թույլ տեսնող դպրոցականների ֆիզիկական դաստիարակության արտադասարանական պարապմունքների համակարգը և տեսական հիմունքները », ԺԳ.00.03 (Մոսկվա, արձ. N 29/25)

Աշխատանքային փորձ
2011-2017թթ.՝  Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի Հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի վարիչ
2007-2011 Խ.Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Հատուկ մանկավարժության ամբիոնի պրոֆեսոր
1996-2007թթ. - Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական ինստիտուտ Հ. Շահինյանի անվան մարմնամարզության ամբիոնի վարիչ
1980-1996թթ. - Հայկական գյուղատնտեսական ակադեմիա ֆիզիկական կուլտուրայի ամբիոնի վարիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ
• Տեսողության խանգարումով երեխաների առողջության ամրապնդման և ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա
• Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների մանրաժարժնության և շոշափելիքի զարգացում
• ԶՍԿ երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա
Մագիստրատուրա
• Գիտական հետազոտությունների կազմակերպումը և անցկացումը հատուկ մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում
• Տեսողության խանգարում ունեցող երեխաների վերականգման հիմնախնդրի աշխատանքները ֆիզիկական դաստիարակության միջոցով
• Տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները որպես սոցիալիզացիայի կարևոր միջոց

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Տիֆլոմանկավարժություն, ադապտիվ ֆիզիկական կուլտուրա, տիֆլոհոգեբանություն, հատուկ մանկավարժություն և հատուկ հոգեբանություն:

Վերապատրաստումներ
1995թ. «Ֆիզիկական և հոգեկան խնդիրներով երեխաների կրթության, դաստիարակության և վերականգնողական ծրագրերի մշակման աջակցություն» III միջազգային գիտագիտագործնական գիտաժողովի կազմակերպիչ
2006թ. Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջազգային գիտագործնական սիմպոզիումի կազմակերպիչ
2007թ. Դասընթացներ «Բոլոնյան հռչակագիրը և կրեդիտային համակարգը» Վկայագիր, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
2014թ. «Совершенствование технологий коррекционной направленности обучения и воспитания детей с нарушением зрения» միջազգային գիտաժողով /Մոսկվա/
2014թ. «Образование во имя слепоглухих опыт, проблемы, перспективы» միջազգային գիտաժողով /Մոսկվա/
2015թ. «Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները» միջազգային գիտագործնական գիտաժողով /Երևան/
2015թ.«Կրթության որակի չափման, գնահատման հիմնախնդիրները» միջազգային գիտաժողով, /Երևան /

Անդամակցություն

1992թ առ այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում գործող ԲՈՀ-ի «Մանկավարժություն>> 020 մասնագիտական խորհրդի անդամ
1993-2003 Գիտական խորհրդական Խարբերդի մասնագիտացված մանկատուն
1996թ. - Ինֆորմատիզացիայի միջազգային ակադեմիայի իսկական անդամ N 10-7832
2004-2009 Գիտական խորհրդական “World Vision Armenia” միջազգային բարեգործական կազմակերպության «Երեխաների պաշտպանության ծրագիր»
2008- առ այսօր Գիտական խորհրդական Երևանի բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման կենտրոն
2002-2009թթ. Հատուկ մանկավարժություն և հոգեբանություն ամսագրի պատասխանատու խմբագիր
2008թ. առ այսօր Մանկավարժական միտք ամսագրի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2014թ. առ այսօր ,,Дефектология’’ գիտամեթոդական ժողովածուի խմբագրական կոլեգիայի անդամ
2015թ. Ներառական կրթություն. Ժամանակակից խնդիրներն ու մարտահրավերները. Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու. Խմբագրական խորհրդի անդամ

Պարգևներ
2015թ. ՀՀ Ազգային ժողովի պատվոգիր
2011թ. ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության ոսկե մեդալ
2006թ. Պատվոգիր գիտամանկավարժական գործունեության և հաշմանդամների շրջանում սպորտային դաստիարակության կազմակերպման համար: ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն:
1998թ. Մասնակցություն միջազգային գիտագործնական գիտաժողովին - «Չընդհատվող կրթության համակարգը որպես տեսողության խանգարումներով անձանց ժամանակակից հաստատություններում ներգրավման միջոց» /Հավաստագիր, ք.Նովգորոդ/
1992թ. «Աշխատանքում գերազանց հաջողությունների» մեդալ /ԽՍՀՄ բարձրագույն դպրոց/

Հրատարակումներ
1. Анализ опыта работы сурдопедагогов в обучении грамоте детей с нарушением слуха /В сборнике ,,Педагогическая мысль’’ .- Ереван, 2010, N. 1-2.-С 65-70
2. Тифлопсихология. Предметная программа.-Ереван, 2011.-47с.
3. Влияние занятий настольным теннисом на функциональное состояние сердечно- сосудистой системы у слабовидящих детей /Дефектология ,-Москва, 2011 N 1.-С 29-34.
4. Энциклопедия специального образования.-Ереван, Изд-во ,,Зангак-97:- 2012.-248с.
5. Факультет специального образования: Историографическое пособие: Люди, цифры, факты.- Ереван., 2012.- 45с.
6. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением зрения. Монография.- Ереван, 2013.-143с.
7. Характеристика уровня развития произнашения у детей дошкольного возраста с нарушением слуха /В сб. ,,Педагогическая мысль’’.-Ереван, 2013, N 1-2.- С. 258-262.
8. Социологическое исследование уровня информированности учителей в вопросах формирования геометрических представлений у детей с нарушением зрения /В научно-методическом журнале ,,Проблемы специального образования’’.-Ереван, 2014, N1.-С. 21-26.
9. Проблемы классификации детей с нарушением зрения /В научно-методическом журнале ,,Проблемы специального образования’’.-Ереван., 2014 N 2.- С. 20-27.
10. Оценочные шкалы для определения уровня психофизического развития дошкольников /Дефектология.- Москва, 2015, N 1. –С. 77-92.
11. К проблеме воспитания и обучения детей со сложными нарушениями развития /В научно-методическогом журнале ,,Проблемы специального образования’’. –Ереван, 2015, N 3.- С. 46-52.
12. Профилактика школьной близорукости в системе инклюзивного образования /В мастер. международной научно-практической конференции ,,Инклюзивное образование’’ :современные проблемы и перспективы.- Ереван, 2015.- 119-122с.
13. Специальная педагогика. Учебник для студентов педагогических вузов.- ереван; Изд-во ,,Зангак-97’’.-2015.-446с.

Լեզուներ
ռուսերեն, գերմաներեն