ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռոբերտ Պետրոսի Ղազարյան
10.02.2016

Պատմ․ գիտ․ թեկ․, դոցենտ

ghazaryanrobert17@aspu.am

Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
• 2001-2005 թթ․ - ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա:
• 1995-2001 թթ.- Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

Գիտականա ստիճան
Պատմական գիտությունների թեկնածու, Է.00.01-Հայոց պատմություն, Հայասա-Ազզիի քաղաքական և մշակութային պատմությունը (07/08/2006), ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ

Գիտական կոչում
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի գիտական խորհրդի 25.01.2013թ. որոշմամբ շնորհվել է դոցենտի գիտական կոչում, պատմագիտություն մասնագիտությամբ

Աշխատանքային փորձ
2008-մինչ օրս ՝ ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի Արևելագիտություն մասնագիտությամբ ամբիոնի վարիչ
2020- մինչ օրս՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն
2013-2020՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի փոխտնօրեն
2008-2013՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտքարտուղար
2005-2008՝ ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող

Կարդացվող դասընթացներ
• Մերձավոր և Միջին Արևելքի հին շրջանի պատմության հիմնահարցեր,
• Հին Արևելքի պատմություն,
• Թյուրքական ժողովուրդների հին շրջանի պատմություն

Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Արևելագիտություն, Համաշխարհային պատմություն, Հին Արևելքի պատմություն, Հայոց պատմություն

Անդամակցությունը
• «Բանբեր Արևելագիտության ինստիտուտի» խմբագրական խորհրդի անդամ
• «Fundamental Armenology» էլեկտրոնային հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ
• ՀՀ ԳԱԱ արևելագիտության ինստիտուտում գործող «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտական խորհրդի նախագահ

Վերջին 5 տարիների գիտական հրապարակումների ցանկ

Գրքեր
1. Մ.թ.ա. XV դարի խեթական աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի մասին: Խեթական սեպագրական աղբյուրները Հայկական լեռնաշխարհի մասին: Հատոր II: Երևան, 2018, «Գիտություն» հրատ., 182 էջ (համատեղ՝ Ա. Քոսյան, Մ. Խանզադյան, Ս. Մարտիրոսյան):
2. Хайаса (Аззи): Военно-политическая, культурная история и вопросы топонимики, Ереван, 2023, 146 стр.

Հոդվածներ
1. Սամուխա քաղաքի պատմության որոշ հարցերի շուրջ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2017, 1, էջ 116-124:
2. Սարիսսան՝ որպես Հայկական լեռնաշխարհի արևմտյան մասի կարևորագույն կենտրոններից մեկը (մ.թ.ա. XVI-XII դդ.), Լրաբեր հասարակական գիտությունների, 2017, 1 (649), էջ 113-118:
3. Kussara - the cradle of Hittite state, The English Historical Review, Issue 559 (2), December 2017, Volume 132, Oxford University Press, 2017, pp. 1391-1395.
4. The History of several cities of the Western part of the Armenian Highland according to Hittite sources, Fundamental Armenology, 2017, Issue 1 (5), pp. 18-32.
5. Some issues on the history and location of land of Pahhuwa, The American Historical Review, 2017, Issue 5(2), Volume 122, pp. 1962-1967.
6. Հայասայի (Ազզիի) պատմության ուսումնասիրությունը արևմտյան պատմագիտության մեջ, Օտարազգի հայագետների ավանդը Հայաստանի հին և միջնադարյան պատմության ուսումնասիրության բնագավառում: Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 28 հոկտեմբերի 2016 թ., Երևան, 2017, էջ 133-145:
7. Խեթական պետության մի քանի արևելյան շրջանների և քաղաքների պատմությունը համաձայն խեթական աղբյուրների, Մեծամորյան ընթերցումներ, I, (գիտական հոդվածների ժողովածու), Երևան, 2017, էջ 123-148:
8. Խեթական միջին թագավորության պատմության որոշ հարցերի շուրջ, Պատմաբանասիրական հանդես, 2019, թիվ 1, էջ 184-204:
9. Восточные регионы Хеттского государства в XVIII–XIII вв. до н. э. (Галисо-Евфратская контактная зона), Метаморфозы истории, Псков, 2019/14, с. 113-130.
10. Հայկական լեռնաշխարհի արեվմտյան շրջանները համաձայն մ.թ.ա. 20-18-րդ դդ. Քանեշի աղբյուրների, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, 32/2, 2019, էջ 69-86:
11. Կանանց դերը Աշշուր-Քանեշ միջազգային առևտրում, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, N XXXIII(1), 2020, էջ 78-94:
12. Ղազարյան Ռ.Պ., Ցականյան Ռ.Ա., Սուբուր/Սուբարտու երկիրն Ադաբի արքա Լուգալ-Աննա-Մունդուի արձանագրությունում, Ե., «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», N 3, 2021, էջ 114-125:
13. Ղազարյան Ռ.Պ., Ցականյան Ռ.Ա., Լագաշի տիրակալ Էաննատումը և Սուբուր երկիրը, Ե., «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական հետազոտությունների կենտրոն: Գիտական աշխատություններ», N 2(24), 2021, էջ 95-100:
14. Administrative and political system and economy of the Kingdom of Kanesh, Bulletin of the Institute of Oriental Studies, N II/2, 2022, pp. 13-24.
15. Aram Kosyan: The Hittite kingdom (Political history). Yerevan, “Copy Print” publishing house, 2022, 252 pages (review), Պատմա-բանասիրական հանդես, N 1, 2023, pp. 247-250.
16. Issues of the history of the Early Hittite Kingdom, Bulletin of the Institute of Oriental Studies, vol. III, issue 1, 2023, pp. 17-29.

Լեզուներ` Ռուսերեն, անգլերեն, խեթերեն

ORCID IDhttps://orcid.org/0000-0002-6994-7695