ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ռուբինա Ռոբերտի Հարությունյան
01.01.2016

Մանկ. գիտ. թեկ., դոցենտ

harutyunyanrubina01@aspu.am

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ/Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

Կրթություն
1998-2003 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
1989-94 թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետ

Գիտական աստիճան
Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, Թեկնածուական և դոկտորական ատենախոսությունների պաշտպանություն (թեմա, մասնագիտական խորհուրդ)
Ատենախոսության թեման՝ Գոյականի բառաքերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում որպես սովորողների բառապաշարի հարստացման միջոց (2009թ.) Ժ. 00.02.

Աշխատանքային փորձ

2013 թ. առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հենակետային վարժարանում հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
2013-2014 ուստարի՝ Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի ասիստենտ
2004 թ. առ այսօր՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս
1994-2001թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի լաբորանտ
2001-2003 – Խ.Դաշտենցի անվան №114 դպրոց. հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
1997-1999 - № 118 միջն. դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Կարդացվող դասընթացներ
Բակալավրիատ՝ Ժամանակակից հայոց լեզու (գործնական դասընթաց)
Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը
Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա, մանկավարժություն

Հրապարակումներ 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА "СЕКЦИОНАЛЬНОСТЬ"В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ,АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(62) ЧАСТЬ 8 ИЮНЬ,ПЕРЕЯСЛАВ 2020 Г. ,РИНЦ ,https://elibrary.ru/TITLE_ABOUT.ASP?ID=58411 , СТ , .27-32. `FWD, АРУТЮНЯН Р., ТОРГОМЯН С. 

Գոյականի կազմության ուսուցումը միջին դպրոցում որպես սովորողների բառապաշարի հարստացման միջոց
Լեզու և կրթություն, N 2, Զանգակ -97 հրատ., Եր., 2011, էջ 73-85
Հասարակ և հատուկ գոյականների ուսուցումը միջին դպրոցում
Կանթեղ, Ասողիկ հրատ., N 3 (48), Եր., 2011, էջ 256-264
Որոշյալ և անորոշ գոյականների ուսուցումը միջին դպրոցում
Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Գիտական տեղեկագիր, Եր., 2011, N 2-3 (14-15), էջ 202-212
Սովորողների լեզվամտածողության զարգացումն ու բառապաշարի հարստացումը գոյականակերտ ածանցների ուսուցման գործընթացում
Լեզու և կրթություն, N 3, Հավելված Մանկավարժ. միտք հանդեսի, Զանգակ հրատ., 2012թ., էջ 92-99
Անձի և իրի քերականական կարգի ուսուցման մեթոդիկայի մի քանի հարցեր
Մանկավարժական միտք, N 3-4, Զանգակ հրատ., 2012, էջ 12
Գոյականակերտ ածանցների ուսուցման մեթոդիկայի մի քանի հարցեր
Լեզու և կրթություն, N 4, Հավելված Մանկավարժական միտք հանդեսի, Զանգակ՚ հրատ., 2012, էջ 94-101
Գոյականի ուսուցման հիմնախնդիրները միջին դպրոցում
Ան-Ջոն հրատ., Եր., 2013, 237 էջ
Սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացումը միջին
դպրոցում դերբայական դարձվածն ուսուցանելիս
Խ. Աբովյանի անվ. ՀՊՄՀ Հայագիտական հանդես, N 2-3(26-27) Երևան, 2014, էջ 268-287
Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ (ավագ դպրոց)
Երևան, 2015, 106 էջ
Մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման մեր փորձից
Մանկավարժական միտք հանդես, N 4, Զանգակ՚ հրատ., 2015, էջ 196-201

Հայոց լեզվի ուսուցման մեթոդական ցուցումներ/ ավագ դպրոց / , հեղինակային հրատ.,Երևան, 2015թ.:

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ (բանասիրական ֆակուլտետ), Բակալավրիատ, Երևան, 2017, Հեղինակային հրատարակություն, 208 էջ:
Արտադասարանական միջոցառման նախագիծ մանկավարժական պրակտիկայի շրջանակներում, Ռինց, Վիեննա, 2017, էջ 17-21:

Торгомян С. Ф., Арутюнян Р. Р. , Вопросы по организации процесса учебно- познавательной практики, aktuální pedagogika,Vědecký časopis ,Zakladatel: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», s.r.o. , № 2 2018.

Ջուլֆայան Ռուզան Պողոսի , Թորգոմյան Սոֆի Ֆելիքսի ,Հապավումների ուսուցման դասի մոդելավորում բուհական դասընթացում, «Интернаука» ,Научный журнал № 12(46) , Москва , 2018 г.

Լեզուներ

ռուսերեն, ֆրանսերեն